Motie: Laat de bomen aan de Klokpoort staan


12 maart 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 maart 2020


Constaterende dat

· In het huidige voorstel de 14 bomen ter hoogte van de Klokpoort verplaatst worden omdat het beter in het ruimtelijk beeld past, om een betere inpassing van parkeervakken mogelijk te maken en omdat de rijbaan in het huidige ontwerp te dicht op de bomen komt;

· Het ‘Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte stelt dat groen in principe moet worden ingepast in een nieuw ontwerp en dat er pas sprake kan zijn van verplaatsen als aantoonbaar geen potentie voor inpassing is;

· De conditie en boomkwaliteit van 13 van de 14 bomen geen aanleiding geeft om tot verplaatsing over te gaan;


Overwegende dat

· De bomen deel uitmaken van een boomstructuur die op de Groene Kaart staat;

· De Groene Kaart het zwaarste instrument voor bescherming van bomen in Leiden is;

· Het niet aangetoond is dat verplaatsen van de bomen de enige mogelijke optie is;

· Het verplaatsen van bomen altijd een risicovolle ingreep is, ook bij bomen die als ‘goed verplaatsbaar’ worden beoordeeld;


Verzoekt het college

· het huidige ontwerp zo aan te passen dat de bomen ter hoogte van de Klokpoort kunnen blijven staan.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

TOELICHTING:

In het voorliggende raadsvoorstel ‘Uitvoeringsbesluit herinrichting Centrumroute fase 3, tracedeel Langegracht en Oude Herengracht’ wordt voorgesteld om 14 bomen ter hoogte van de Klokpoort te verplaatsen.

De Partij voor de Dieren wil dat de bomen blijven staan, en wel om de volgende redenen:

1. 13 van de 14 bomen zijn prima in orde. De Boom Effect Analyse laat zien dat boomconditie en boomkwaliteit geen aanleiding vormen tot verplaatsen.

2. De bomen maken deel uit van een groenstructuur die op de Groene Kaart staat. De Groene Kaart is het zwaarste beschermingsmiddel voor bomen in Leiden. De onderbouwing waarom de bomen verplaatst zouden moeten worden, is redelijk summier en geeft geen helder beeld waarom er geen mogelijkheid tot inpassing is.

3. Het ‘Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte’5 stelt dat groen in principe moet worden ingepast in een nieuw ontwerp en dat er pas sprake kan zijn van verplaatsen als aantoonbaar geen potentie voor inpassing is. Het college heeft niet laten zien welke alternatieven zijn overwogen en waaruit blijkt dat inpassing van de bomen niet mogelijk is.

4. Het verplanten van bomen is een risicovolle ingreep voor de bomen, ook als de verplantbaarheid als ‘goed’ wordt beoordeeld.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Kaderstellende strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’

Lees verder

Motie: Evenementenbeleid 2020 - Aantal evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer