Motie: Leidse luchtclub


13 juli 2021

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021,


Constaterende dat

- betere data over fijnstof kan helpen bij het reduceren van CO2 en daarmee bijdragen aan de duurzaamheidsambitie uit het Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;

- de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden kan leiden tot astma, chronische bronchitis en hart- en vaatziekten;

- de Gemeente Rotterdam via het initiatief de Luchtclub 900 Rotterdammers de komende twee jaar de hoeveelheid fijnstof in hun straat laat meten met een sensor die de gemeente beschikbaar stelt om de luchtkwaliteit in de stad nog beter in kaart brengen en vervuilingsbronnen op te sporen.

Overwegende dat

- van belang is dat maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren;

- het belangrijk is dat Leiden ook op wijk- en straatniveau genoeg informatie betreffende luchtkwaliteit moet kunnen verzamelen;

- er in heel Leiden maar 8 sensoren fijnstof meten.

- Leiden net zoals Rotterdam het Schone Lucht Akkoord van het ministerie van I&W heeft ondertekend. Via dit akkoord werkt Leiden samen met andere gemeenten, het Rijk en de provincies mee aan het verminderen van luchtvervuiling. Deel hiervan zijn pilots waarin inwoners en kennisinstellingen samen met de overheden luchtkwaliteit meten en onderzoeksvragen beantwoorden.

Verzoekt het college om

- in actie te komen om de lokale luchtkwaliteit optimaal te gaan registreren en monitoren;

- te onderzoeken in hoeverre een initiatief als de Luchtclub mogelijk is in Leiden;

- hiervoor contact op te nemen met het RIVM onderdeel ‘Samen Meten’ en de Gemeente Rotterdam6

- Hierover binnen 6 maanden aan de raad te rapporteren.

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)
Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Niet sporten op plastic

Lees verder

Motie: Kaasmarktschool

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer