Motie: Meer ruimte voor stoep­plantjes


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat

 • Het college in de jaarrekening 2021 een kentering signaleerde in de waardering van stoepplantjes (spontane vegetatie op verharding), want hoewel de gerealiseerde beeldkwaliteit van B naar D ging, steeg de waardering[1];
 • Het college in de Programmabegroting 2023-2026 vermeldt dat zij vanaf 2023 bij onkruidbestrijding op verharding vast blijft houden aan het huidige beeldkwaliteitsniveau B[2];
 • Zowel de stadsecoloog[3] als de Leidse MilieuRaad[4] hebben gewezen op het belang van stoepplantjes en pleiten voor een toleranter beheer, waarbij de gebruiksfunctie van de openbare ruimte is gewaarborgd én ruimte voor vegetatie wordt gelaten;

Overwegende dat

 • Stoepplantjes zich hebben aangepast aan het stadsleven en een positieve bijdrage leveren aan de stedelijke biodiversiteit[5];
 • Spontane vegetatie een kans biedt om inwoners proactief te informeren over het belang van biodiversiteit;
 • Leiden de ambitie heeft zich landelijk en Europees te profileren als kennisstad op het gebied van biodiversiteit[6];

Verzoekt het college om

 • In Leiden - met uitzondering van de binnenstad - stoepplantjes meer ruimte te geven, zonder dat dit ten koste gaat van toegankelijkheid en veiligheid van de stoep of leidt tot beschadigingen aan gevels;
 • Die ruimte te creëren door bijvoorbeeld tot 30 centimeter vanaf de gevel stoepplantjes te laten staan (ter indicatie: maximaal 1 standaard stoeptegel) en ook in boomspiegels spontane vegetatie te laten staan;
 • Inwoners actief te informeren over de waarde van stoepplantjes;
 • De resultaten en inzichten van het meer ruimte geven aan stoepplantjes te delen met de gemeenteraad;
 • De onderzoekskosten te dekken uit het onderzoeksbudget van € 250.000 in het verzamelamendement bij de Eerste begrotingswijziging 2023.

Martine van Schaik - Partij voor de Dieren
Laura Delver - Partij voor de Dieren

Elianne Wijnands - Studenten voor Leiden

Emma van Bree - GroenLinks


[1] Zie p66-67 in de Jaarstukken 2021

[2] Zie p109 Programmabegroting 2023-2026, Beleidsterrein Verharde openbare ruimte.

[3] Zie p4 en p18 van het ecologisch advies rapport “Ecologische kansen in de gemeente Leiden.

Investeren in een basiskwaliteit natuur”.

[4] Zie p1 van brief LMR “Advies m.b.t. Ecologisch Advies” en de eerste reactie van het college daarop.

[5] https://hortusleiden.nl/onderw...

[6] https://leidenkennisstad.nl/portfolio-item/leiden-biodivercity/ en

https://www.universiteitleiden...


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer