Motie: On­derzoek duurzamer asfalt


12 november 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,

Constaterende dat

- Innovaties in de wegenbouw hebben gezorgd voor duurzamere vormen van asfalt;

- Duurzamere vormen van asfalt kunnen bijdragen aan het CO2-reductie doel van de gemeente Leiden (klimaatneutraal in 2050);

Overwegende dat

- De financiële gevolgen voor de keuze van duurzamer asfalt beperkt zijn en dat sommige vormen van duurzamer asfalt zelfs kostenneutraal kunnen worden gerealiseerd (zie toelichting);

Verzoekt het college om

- Te onderzoeken in hoeverre de toepassing van duurzamer asfalt mogelijk is in Leiden;

- Hierbij te kijken naar de verwachte CO2-reductie en de verwachte aanleg- en onderhoudskosten van verschillende vormen van duurzamer asfalt;

- Hierover binnen 6 maanden aan de raad te rapporteren.

Martine van Schaik, Partij voor de Dieren

Antje Jordan, D66


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Vroegsignalering huiselijk geweld

Lees verder

Motie: Fijne schoolpleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer