Motie: Pilot aanmoe­di­gings­fonds vergroening school­pleinen


21 november 2021

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat

● Uit onderzoek van Cobra Groeninzicht blijkt dat de helft van de onderzochte scholen in Leiden ronduit slecht scoorde als het gaat om vergroening;

● De Gemeente Leiden het vergroenen van de leefomgeving tot een van haar speerpunten heeft gemaakt;

● De Raad dd. 17-09-2020 voor een motie “M.20.0066.27 PvdD Actie Tegen Versteende Schoolpleinen” heeft gestemd waarin werd verzocht dat het college zich meer inspant voor groene schoolpleinen;

● Deze afgedane motie (dd. 15-07-2021) niet voorzag in een financiële tegemoetkoming voor scholen;

● Op groenblauweschoolpleinen.nl meerdere gemeentes staan die scholen wel actief financieel ondersteunen op het gebied van vergroenen (e.g., gemeente Westland, Den Haag, Vlaardingen, Schiedam en Leidschendam-Voorburg);

Overwegende dat

● Het de eigen keuze is van scholen om de schoolpleinen vergroenen;

● Er zonder financiële ondersteuning weinig tot geen vergroening kan worden verwacht, omdat uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland geen scholen zijn die vergroening geheel zelf (kunnen) financieren;

● Scholen in gemeenten met financiering meer vergroenen;

● De gemiddelde kosten voor een groen schoolplein €49.924 bedragen;

Verzoekt het college om

● Een fonds in te stellen voor de vergroening van schoolpleinen in Leiden;

● Per basisschool die wil vergroenen een bijdrage van €20.000 ter beschikking te stellen

(maximaal 3 scholen per jaar) en dit te dekken uit de vrije ruimte in de concernreserve;

● Bij de vergroening van schoolpleinen prioriteit te geven aan OnderwijsKansenscholen;

● De mogelijkheid voor het verkrijgen van een aanmoedigingsfinanciering van de gemeente

Leiden, ook te publiceren op de website groenblauweschoolpleinen.nl;

● Na 3 jaar het effect van het fonds te evalueren en de Raad hiervan op de hoogte te stellen voor eventuele aanpassing in het budget.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Toelichting

Kinderen hebben steeds minder natuur in hun leven. Met groene schoolpleinen kan de natuur naar de kinderen gebracht worden. Omdat alle kinderen naar school gaan is met het vergroenen van schoolpleinen élk kind te bereiken.
Een groen schoolplein is een ideaal buitenleslokaal en kan uitstekend gebruikt worden voor natuur- en milieueducatie. Er is een verhoogde kans dat kinderen die op jonge leeftijd veel in contact komen met de natuur, er later ook goed voor zorgen, en zelfs dat ze kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. Zo zetten groene schoolpleinen aan tot duurzame gedragsverandering en creëren ze draagvlak voor natuurbeleid.
Bovendien is contact met natuur goed voor kinderen, aldus dr. Jolanda Maas, senior onderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Uit een toenemend aantal onderzoeken blijkt dat contact met natuur/ meer natuur in de woonomgeving van kinderen leidt tot minder depressie, obesitas en ADHD bij kinderen.
Vanuit verschillende Nederlandse universiteiten is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de effecten van spelen in de natuur op kinderen. Een greep uit de resultaten leert, volgens dr. Jolanda Maas, dat kinderen die veel spelen in de natuur gezonder, gelukkiger, creatiever, en zelfstandiger zijn, en meer durven. Kinderen op scholen met groene schoolpleinen zeggen minder gepest te worden en meer vriendjes te hebben. Nadat kinderen een pauze hebben gehad waarbij ze hebben kunnen buitenspelen op een groen schoolplein leren kinderen beter dan op een grijs plein.


Variërende ondergrond en een natuurlijk ingerichte schoolplein stimuleert de motorische ontwikkeling van kinderen meer dan een betegeld schoolplein met gelijke ondergrond en weinig variatie in de inrichting van het plein. Tevens verbetert een groener schoolplein de lokale luchtkwaliteit omdat het CO2 opneemt en zuurstof afgeeft.

Meer groen geeft verkoeling bij warm weer en biedt ook schaduw als bescherming tegen UVstraling. Bij hevige regen kan het water goed weglopen. Ook voor dieren is een groen schoolplein nuttig. Vlinders en bijen kunnen met meer groen meer voedsel vinden. Tot slot zal het inruilen van vele vierkante meters stenen betegeling voor groen kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie en kan een grote oppervlakte groene schoolpleinen
werken tegen hittestress en wateroverlast.

De gemeente Wageningen biedt alle Wageningse scholen een bijdrage van maximaal € 5.000 om hun schoolplein “groener” te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het planten van bomen en struiken, het aanleggen van een waterspeelplaats of een moestuin.

Basisscholen in de gemeente Ede kunnen financiële steun aanvragen om hun schoolpleinen groener te maken. Met de subsidie kan in 2023 de helft van de basisscholen in Ede een groen schoolplein hebben.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Kiezen voor gezonder eten

Lees verder

Amendement: Wens om podiumorganisaties voldoende te betrekken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer