Motie: Streef naar voldoende sport, spel en groen in de buurt


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat

 • Leiden per woning nu ca. 27m2 aan maatschappelijke voorzieningen, 23m2 parken en plantsoenen en 16m2 sportareaal heeft;[1]
 • Steden als Amsterdam[2] en Den Haag[3] werken met streefwaarden voor maatschappelijke voorzieningen (zoals sport en spelen) en groen per woning om in de gaten te houden of dit in balans blijft met de woningbouwplannen;
 • Er een concreet advies ligt van de Rijksoverheid[4] en Natuur & Milieu[5] om te streven naar 75m2 groen in de buurt, per woning;
 • We in Leiden in totaal 79m2 groen per woning hebben[6], maar dit niet voor alle bewoners even dichtbij is;[7]
 • De gemeente door middel van de Leidse Beweegsleutels nu al probeert te zorgen voor voldoende speelplekken in elke wijk;

Overwegende dat

 • Het bij nieuwbouwprojecten belangrijk is om te zorgen dat er voldoende ruimte is voor maatschappelijke voorzieningen en groen, zodat bewoners in fijne wijken wonen en er oog is voor een aantrekkelijke buitenruimte waar ontmoeting wordt gestimuleerd;
 • Het niet altijd helder is wat ‘voldoende’ inhoudt en het goed zou zijn om dat goed te kunnen monitoren, zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau;
 • Als er de komende jaren veel woningen bijgebouwd gaan worden, dit extra druk gaat leggen op de bestaande voorzieningen;

Verzoekt het college

 • Met een plan te komen om te zorgen voor voldoende maatschappelijke voorzieningen, groen en sport in de buurt om ook bij de komst van extra woningen voldoende balans in de Leidse buurten te houden;
 • Hierbij te kijken hoe we dit goed zouden kunnen monitoren, kwantitatief waar mogelijk en kwalitatief waar dat passender is, en hoe we ook zorgen dat dit voor elke Leidenaar ook voldoende in de buurt is;
 • De onderzoekskosten hiervoor te dekken uit het onderzoeksbudget van € 250.000 in het verzamelamendement bij de Eerste begrotingswijziging 2023.
 • De Raad hier uiterlijk bij de Kaderbrief 2023 over te informeren.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Martijn Otten - Partij van de Arbeid

Thijs Vos – Partij Sleutelstad


[1] Cijfers uit 2015: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70262ned/table?ts=1668072209559

[2]https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/972592/vrm21_401_20180109_referentienorm_maatschappelijke_voorzieningen.pdf

[3] https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/641944

[4] VROM (2006) Nota Ruimte; ruimte voor ontwikkeling. Deel 4: tekst na parlementaire instemming. Ministerie van VROM, Den Haag.

[5] https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/Rapport-Verstening-Openbare-Ruimte.pdf

[6] Effectindicator 5C1.c in de jaarrapportage geeft 474 hectare groen bij een streefwaarde van 592 hectare.

[7] https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221108_51947450?utm_source=google&utm_medium=organic


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Dierenwelzijn een doel op zich

Lees verder

Motie: Ruimte voor bloemen en kruiden in gazons

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer