Motie VOD (Vreemd aan de Orde van de Dag): Geluids­on­derzoek voor de Stevenshof


19 september 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 19 september 2019,

Constaterende dat

- De wijkvereniging Wijkraad Stevenshof heeft aannemelijk gemaakt dat eerdere aannames van het college dat het geluid van de A44 het geluid van de Rijnland Route zou overstijgen, niet kloppen;

- De Wijkraad Stevenshof heeft aannemelijk gemaakt dat er nog mogelijkheden zijn om de verslechtering van leefbaarheid door de komst van de Rijnland Route te verkleinen, met name op het tracé tussen de Lotte Beesestraat en de tunnelmond;

Overwegende dat

- De bewoners van de Stevenshof is beloofd dat zij de Rijnland Route niet zouden zien, niet zouden horen en niet zouden ruiken;

- De zorgplicht van de gemeente jegens haar inwoners niet automatisch eindigt zodra aan de wettelijke normen wordt voldaan;

Verzoekt het college om

- Om, conform de wens van de Wijkraad Stevenshof, onafhankelijk geluidsonderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke aanvullende geluid-reducerende maatregelen op het tracé tussen de Lotte Beesestraat en de tunnelmond, en daarin in elk geval op te nemen:
* het effect van geluidsabsorberende wandlagen en de toepassing van tweelaags ZOAB
* een berekening van geluidseffecten met meerdere reflecties;

- De exacte onderzoeksvraag samen met de Wijkraad Stevenshof te formuleren;

- Als de resultaten van dat onderzoek daartoe aanleiding geven, een verzoek bij de provincie in te dienen om aanvullende geluidswerende maatregelen te treffen;

- Om, bij een negatief besluit van de provincie over eventueel voorgestelde maatregelen, samen met wijkraad te zoeken naar alternatieve inpassingsmaatregelen (waaronder groencompensatie).

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Pieter Krol – Christen Unie
Joost Bleijie – CDA
Emma van Bree – GroenLinks
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Antoine Theeuwen - SP


Status

Ingediend

Voor

Alle partijen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geef gazons een meer biodiverse inrichting

Lees verder

Motie: Dienstreizen binnen Europa niet met het vliegtuig

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer