Melden nest­ver­sto­ringen


5 juli 2020

Vorige week kregen wij twee meldingen van nestverstoringen. Het ging in het ene geval om het verstoren van een meeuwennest bij de sloop van de Robijnhof, waarbij het nest ook daadwerkelijk is vernietigd, ondanks pogingen van omwonenden om dit te voorkomen. Het andere geval ging om het verstoren van een meeuwennest tijdens de renovatie van een dak in de binnenstad (in de hoek van de Lambertushof, Sint Jorissteeg en Hogewoerd). Daar is de vernietiging van het nest voorkomen via ons handhavingsverzoek.

Het verstoren van meeuwennesten is verboden op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het toezicht en handhaving van de Wnb is belegd bij de provincie, en die heeft het weer gedelegeerd aan de 'groene boa's' van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.

Wij stelden daarom de volgende vragen tijdens de commissie Leefbaarheid & Bereik:

- Klopt het dat het toezicht en de handhaving van de Wnb bij de provincie ligt, en dat die het weer heeft gedelegeerd aan de 'groene boa's' van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid? Welke rol heeft de gemeente Leiden hierbij?

- Wordt bij het verstrekken van omgevingsvergunningen gekeken of de activiteiten (zoals bouw, sloop of renovatie) mogelijk een risico kunnen zijn voor nestelende vogels? Zo ja, waarom is het in genoemde gevallen dan toch fout gegaan? Zo nee, waarom niet?

- Uit ervaring hebben we gemerkt dat het een hele zoektocht is, voor zowel de melder als voor medewerkers van de gemeente Leiden, om erachter te komen waar dit soort meldingen gemaakt kunnen worden. Is de wethouder bereid om op de gemeentelijke website duidelijk aan te geven waar een melder terecht kan, graag met telefoonnummer voor meldingen.

Het resultaat is dat de gemeente duidelijker zal aangeven waar meldingen van nestverstoringen gedaan kunnen worden.