Beleid rondom bomenkap


Indiendatum: jan. 2017

Leiden, 19 januari 2017

Schriftelijke vragen over het beleid rond bomenkap

Geacht college,

Vrijdag de 13e januari 2017 stond de gemeente weer negatief in de pers. Volgens de Bomenbond zouden 92 bomen illegaal gekapt zijn aan de Einsteinweg op het terrein van Janssen Biologics op het Bio Science Park. Daarbij is een beschermd habitat verwoest voor o.a. buizerd en verschillende zangvogels. Dit ondanks dat het bosje (de “oude boomgaard”) op de Groene Kaart staat.

Dit is de zoveelste keer is dat er rumoer is ontstaan rond het kappen van bomen. Daarom willen de ondergenoemde fracties, in vervolg op eerdere acties en vragen, en in aanvulling op de vragen van de SP over hetzelfde onderwerp, de volgende schriftelijke vragen voorleggen. Daarbij willen we ook enkele algemene vragen stellen over de procedures rondom het kappen van bomen.

1. Klopt het krantenbericht van 13 januari 2017? Zijn de bomen inderdaad te snel en daarmee illegaal gekapt? Kunt u ingaan op de verwijten van de Bomenbond?

Antwoord: Op het moment van de kap was de vergunning, door het ingediende verzoek om voorlopige voorziening, niet in werking getreden en had er geen kap mogen plaatsvinden.

2. Heeft er een Flora- en Fauna-onderzoek plaatsgevonden? Is dat rapport openbaar? Het zou bekend moeten zijn geweest dat er een buizerd broedt. Klopt het dat in dit geval niet alleen de nestboom met de horst, maar ook het hele biotoop is in dat geval beschermd is?

Antwoord: Bij de aanvraag om omgevingsvergunning is een onderzoek met betrekking tot de omgeving, kwaliteit en houdbaarheid van de bomen ingediend. Dit rapport maakt deel uit van de vergunningen gebied (en is opvraagbaar voor iedereen.) Een strook van 50(-75) meter rondom de nestboom wordt gezien als de zogeheten verstoringsafstand van een broedende buizerd. Het is verboden verstorende activiteiten uit te voeren binnen de genoemde afstand van een nest dat in het broedseizoen in gebruik is. De bomenkap vond echter plaats buiten het broedseizoen. Hiermee is voorkomen dat een broedende buizerd verstoord is. Werkzaamheden binnen de genoemde afstand mogen dan plaatsvinden, mits de beschermde functionaliteit intact blijft.

3. Bestaande groenstructuren zijn uitgangspunt van het (planologisch). Waarom in dit geval niet? Waarom moest uitgerekend dit bosje sneuvelen, gezien de grote hoeveelheid ruimte elders op het BSP? Welke afweging heeft hier plaatsgevonden?

Antwoord: Janssen Biologics BV heeft groot belang bij het realiseren van het “vriezerpark (voor opslag van vaccins) zo dicht mogelijk bij het bedrijf. Op eigen grond is geen ruimte meer aanwezig, Janssen Biologics BV heeft het naastgelegen perceel kunnen leasen van de Universiteit Leiden. In het Leiden Bio Sience Park (LBSP) vinden continu ontwikkelingen plaats. De ontwikkeling van het LBSP is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de Universiteit Leiden. Naast de bouw van nieuwe gebouwen wordt op veel plaatsen ook de stedenbouwkundige en de bijbehorende infrastructuur van het gebied aan de nieuwe situatie aangepast. De aanleg van het vriezerpark, op deze locatie, voldoet aan het “Stedenbouwkundig Masterplan de Leeuwenhoek 2009”.

4. Welke communicatie en participatie met omwonenden en belanghebbenden heeft er plaatsgevonden? Hoe staat het met de toezegging van wethouder Laudy d.d. 28 januari 2016 om te onderzoeken op welke andere manieren de communicatie rondom kapvergunningen kan verlopen?

Antwoord: De aanleg van het “vriezerpark” is geen gemeentelijk initiatief. Het betreft hier de uitbreiding voor en de aanvraag van een particuliere partij; in deze Janssen Biologics B.V.. De aanvraag om kapvergunning is op de reguliere wijze gepubliceerd in de Gemeenteberichten. Belanghebbenden hebben daar tijdig van de plannen kunnen kennisnemen. Wat betreft de toezeggingen van het college kunnen wij het volgende zeggen. In 2017 is een verbetertraject Bomen gestart. Onderdeel hiervan is de Projectopdracht bomen. Deze projectopdracht biedt duidelijkheid over de problematiek en geeft aan welke inzet nodig is om de gewenste resultaten te behalen. Samengevat gaat het om de volgende punten :

1. de basis op orde krijgen zoals de registratie (VTA/GBI) en de werkprocessen
2. de instrumenten op orde krijgen zoals de nadere regels, bomenverordening en Groene Kaart;
3. organisatie op orde krijgen, structurele verbeteringen realiseren op het vlak van informatievoorziening, communicatie, financiën en deskundigheid en kennis.

5. Er is op de laatste dag van de bezwaartermijn voor de verleende kapvergunning een bezwaar en tegelijk een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank in Den Haag. Nu de kap al is geschiedt, rest de gemeente, volgens de advocaat van de Bomenbond, niets anders dan ‘handhavend optreden’. Gaat de gemeente dit doen en Janssen Biologics inderdaad opdracht geven tot herplant van het bosje? Volgt hierbij tevens een boete voor het niet houden aan de regels voor Janssen Biologics?

Antwoord: Nee. De voorzieningenrechter heeft het verzoek om een voorlopige voorziening ongegrond verklaard waardoor de vergunning alsnog in werking is getreden. Op dit moment is er dan ook sprake van een legale bomenkap. Een en ander laat onverlet dat Janssen Biologics te snel de opdracht tot kap heeft verstrekt, maar de uiteindelijke situatie hetzelfde is.

6. Uitgangspunt van het college is meer biodiversiteit in Leiden, ook op het BSP. Onder andere heeft het college toegezegd, in het vervolg niet slechts één type boom in een bomenrij planten, maar verschillende soorten. Daarmee zijn ze minder gevoelig voor storm en ziekten en wordt de groenstrook aantrekkelijker voor meer soorten insecten.

Waarom zijn dan in het Leeuwenhoekpark, ten noordan van het Pesthuis, bomen geplant van dezelfde soort, en nog wel een exoot, dus zonder voedingswaarde voor inheemse insecten en vogels?

Uniforme en monotone bomenrij zijn onlangs geplant op:

- de Korevaarstraat

- de Plesmanlaan

- Van der Madeweg

- De Kooilaan

Kunt u bevestigen dat, ondanks de toezegging, hier identieke bomen zijn geplant? Waar is dat nog meer gebeurd en vanuit welke overwegingen? Waarom wordt deze motie 50 tinten Groen hier niet uitgevoerd?

Antwoord: Bij ieder project wordt bekeken wat de nieuwe aanplant zou moeten zijn passend binnen de omgeving en het project gelet op de omgevingsvisie in de directe omgeving. Het kan dan gebeuren dat de specifieke situatie een andere vraag heeft dan die uit de betreffende toezegging naar voren zou komen.

7. Voor elke gekapte boom geldt een herplantplicht. Echter, 92 bomen, met bijbehorende ondergroei van struiken, vormen een mini-ecosysteem en hebben niet dezelfde ecologische waarde als 92 nieuw te planten bomen langs een weg. Hoe en waar gaat de gemeente dit verlies aan ecologische waarde compenseren?

Antwoord: De compensatie van de gekapte bomen wordt gevonden in de storting van € 19.045,- in het Bomenfonds. Dat bedrag is gelijk aan de boomwaarde van de gekapte bomen. De storting in het Bomenfonds is ten behoeve van de waarborging van nieuwe aanplant van bomen. Indien Janssen Biologics BV niet op eigen terrein compenseert, dan kan de gemeente dit geld gebruiken voor aanplant van bomen op andere terreinen.

8. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er geen illegale kap in Leiden meer plaats vindt?

Zo mogelijk, zouden wij de antwoorden graag ontvangen voor de commissievergadering van 2 februari, waar de inrichting van het Leiden BioSciencePark wordt besproken.

Antwoord: Om te voorkomen dat er illegale kap plaatsvindt wordt uitdrukkelijk in de vergunning genoemd dat deze pas na de bezwaartermijn in werking treedt. Verder is er in 2016 een afspraak tussen de gemeente en de Bomenbond gemaakt dat de Bomenbond ten alle tijden via een piketnummer contact kan opnemen met Team Toezicht Bebouwde Ruimte als de Bomenbond signaleert dat er ergens binnen Leiden bomenkap plaatsvindt. Dit naast het reguliere toezicht.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

Jos Olsthoorn, GroenLinks

Abdelhaq Jermouni, Partij voor de Arbeid

Alexandra van den Berg, SP

Mart Keuning, ChristenUnie

Daan Sloos, Leefbaar Leiden

Roeland Storm, CDA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer