Kunstgras in parken


Leiden, 26 oktober 2016

Schriftelijke vragen plastificering van de leefomgeving

Geacht college,

De Partij voor de Dieren in Leiden maakt zich zorgen over de toenemende gebruik van plastic in onze leefomgeving. Al eerder hebben wij vragen gesteld over het terugdringen van plastic tasjes, plastic bekertje en de kunstgrasvelden. Eerder heeft de Partij voor de Dieren bezwaren geuit tegen kunstgras op sportlocaties, maar de aanleg van kunstgras in openbare parken is nog weer een stap verder in de plastificering van onze historische stad. Het blijkt dat her en der stilzwijgend allerlei kunstgrasveldjes in openbaar groen zijn aangelegd zonder dat hierover een discussie heeft plaats gevonden.

De Partij voor de Dieren wil u daarom de volgende vragen voorleggen:

1.Waar liggen op dit moment kunstgrasvelden in openbaar groen? Hoeveel zijn het er en hoeveel vierkante meter betreft het? Van werk materiaal zijn ze gemaakt?

Antwoord:
In totaal bedraagt het areaal kunstgras trapveldjes 7621 m2 (ter relativering: in Leiden beheren we 1.724.902 m2 gazon en 2.820.715 m2 bermen en oevers, 0,17% van het oppervlakte is met kunstgras ingericht).
De veldjes liggen aan de onderstaande locaties:
- Nachtegaallaan
- Condorhorst
- Milanenhorst
- Buizerdhorst
- Regenboogpad
- Visserspad
- Kruisbes
- Lopsenstraat
- Topaaslaan
- Anne Frankweg
- Carry van Bruggenpad
- Stevenspark
- Catharina van Tussenbroekpad
- Marga Klompestraat
- Lekstraat
- Dozystraat
- Van Vollenhovenkade
- Meij van Streefkerkstraat
- Melchior Treublaan
- Meloenstraat
- Moerbeistraat
- Tiberusstraat
- Wierickestraat

- Witte singel
- Toussaintkade
- Aerent Bruunstraat
- Noachstraat
- Johan Wagenaarlaan
- Hoflaan / Telderskade
- Lasserstraat
- Boshuizerkade


2. Wat zijn de overwegingen geweest om echt gras te vervangen door kunstgras? Heeft u hierbij expliciet het belang van dieren betrokken, voor wie het gras letterlijk van levensbelang is? Zo ja, welke overwegingen maakte u daarbij? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Sommige trapveldjes liggen er al een hele poos. Het oudste kunstgras trapveldje ligt er al vanaf 1995. De belangrijkste overweging die ten grondslag lag aan het aanleggen van kunstgras trapveldjes was de bespeelbaarheid van het trapveldje. Kunstgrasvelden zijn langer bespeelbaar dan natuurgras met name op plekken die van nature al wat drassiger zijn. Met het belang van dieren wordt rekening gehouden door geen kunstgrasvelden aan te leggen op locaties waar beschermde flora en fauna voor komen, grasvelden niet volledig om te vormen tot kunstgras en door het areaal kunstgras in de openbare ruimte zeer beperkt te houden.

3. Zijn de kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat?

Antwoord:
Nee, met zand.


4. Hoe worden de kunstgrasvelden onderhouden? Op sportvelden worden vaak chemische middelen ingezet om mos en algen te verwijderen? Is dit ook het geval bij kunstgrasvelden in het park?

Antwoord:
Kunstgrastrapveldjes in de openbare ruimte worden geveegd en bezand. Uw Raad heeft in een motie (11 juli/ M130064) aan het College verzocht in principe in 2014 te stoppen met chemisch onkruidbestrijding en daartoe uiterlijk 1 november de alternatieven en financiële consequenties aan de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid voor te leggen. Hierover heeft uw Raad op 10 september 2013 een brief ontvangen. Er worden momenteel dan ook geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast. Ook op kunstgrassportvelden worden in Leiden geen bestrijdingsmiddelen toegepast.


5. Hebben kostenoverwegingen meegespeeld bij de keuze om tot kunstgrasveldjes in parken te komen? (Minder onderhoud).

Antwoord:
Nee, het betrof het verhogen van de bespeelbaarheid van de trapveldjes.


6. Is de aanleg van deze eerdere kunstgrasvelden op enig moment voorgelegd aan de gemeenteraad, zoals dat wel gebeurd is met het Morspark?

Antwoord:
In 2012 zijn de financiële consequenties beheerplannen kapitaalgoederen aan uw raad voorgelegd en vastgesteld met RV 12.0141. Hierin wordt de aanleg van kunstgras op de kale plekken voor de voetbaldoelen trapveldjes genoemd en zijn o.a. hiervoor middelen gereserveerd. Ook in de jaarstukken van 2012 wordt gerapporteerd (bladzijde 213) dat 3 bestaande trapvelden zijn voorzien van kunstgras.


7. Zijn er plannen om in meer parken en groenstroken kunstgras aan te leggen? Ook in de Leidse Hout bijvoorbeeld weleens gevoetbald of een andere sport beoefend. Loopt nu ook dit park het risico om te worden geplastificeerd? Waar ligt de grens?

Antwoord:
De werkzaamheden uit de beheerplanperiode 2012-2016 zijn uitgevoerd. Er liggen vanuit beheer geen verdere plannen, ook niet in de Leidse Hout, om meer kunstgrastrapveldjes aan te leggen. Overigens heeft de Raad op 10 oktober een motie aangenomen die ons college verzoekt als pilot een eerstvolgende keer een hybride veld aan te leggen in plaats van een kunstgrasveld. Mogelijk wordt met een hybride veldje een hogere natuur-/biodiversiteitswaarde gehaald, met gebruik van
minder kunststof, met behoud van de intensievere bespeelbaarheid.


8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een park een park dient te blijven, dus een “voor het publiek opengesteld terrein gerekend bestaande uit gazons, speel- en ligweiden, paden, bosschages, bloemperken, heesterbeplanting en waterpartijen” (definitie CBS).

Antwoord:
Ja.


9. Bent u bereid om de ruimte die inmiddels in gebruik is als plastic veld, elders te compenseren? Bijvoorbeeld door verharde gebieden op andere plaatsen in Leiden te ontwikkelen tot park/ grasland?


Antwoord:
Met het vaststellen van de visie “Ruimte voor de stad” wordt er actief werk gemaakt van de vergroening van de openbare ruimte. Stenige speelplekken worden groener ingericht (bijvoorbeeld de Sloepenwal en de Klipperwerf in 2016) en bestrating die niet of nauwelijks wordt gebruikt wordt omgevormd naar groen. Per saldo komt er dus meer groen bij dan dat er (vanaf 1995) is omgevormd naar kunstgras.

Zie in onderstaande tabel de getallen ter illustratie:

Groene speelplekkenOpp
Realisatie
Sloepenwal160 m22016
Klipperwerf290 m22016
Runderplein240 m22016


Overige
Omvormen extensief
Betreden verharding naar groen3500 m22017


10. Deelt u de zorg van de Partij voor de Dieren aangaande de sluipenderweg toenemende plastificering van onze leefomgeving, met alle gevolgen voor het milieu en gezondheid van mens en dier? (zwerfafval, microplastics).

Antwoord:
Ja, met de relativering dat kunstgras valt onder het landelijke afvalbeheerplan. Conform het landelijke afvalbeheerplan wordt gestreefd naar producthergebruik en recycling. Bij toekomstige vervanging van kunstgrasvelden zullen de vrijgekomen materialen gerecycled worden waardoor de plastics niet in het milieu komen.


11. Vindt u ook niet, dat het niet zo erg is als kinderen, al spelend op een nat grasveld een modderfiguur kunnen slaan, en dat het alleen al uit taalverarming

Antwoord:
Ja, met de relativering dat kunstgras valt onder het landelijke afvalbeheerplan. Conform het landelijke afvalbeheerplan wordt gestreefd naar producthergebruik en recycling. Bij toekomstige vervanging van kunstgrasvelden zullen de vrijgekomen materialen gerecycled worden waardoor de plastics niet in het milieu komen.


Met vriendelijke groet,

Dick de Vos

Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer