Ecolo­gische verbinding Ter Haarkade


Zoals u weet let de Partij voor de Dieren op het groen in de stad, met name als het gaat om groene routes en corridors voor dieren. Dit geldt ook voor dieren in het water.

Op dit moment is er een probleem ontstaan in de sloot aan de Ter Haarkade, ter hoogte van de Haagweg. Deze sloot is door de verbreding van het pad naast de Al Hijra-moskee zeer smal geworden. Hierdoor is de doorstroming vanuit de Rijn zeer verminderd, zo niet onmogelijk geworden. De duiker onder de Haagweg die de verbinding legt met de Rijn is bijvoorbeeld letterlijk dichtgeslibd en de sloot zelf is daardoor ondiep geworden (naar schatting 20 cm). Dit verhindert de toestroom van vis en andere dieren die zich voorheen konden voortplanten in de hiermee verbonden sloten: karpers, ruisvoorn, snoek, watervlooien, amfibieën, enz. Het totale onderwaterleven is volgens biologen ernstig verstoord en verarmd.

Nu de bouwwerkzaamheden aan de moskee inmiddels zijn beëindigd en de moskee is opgeleverd, lijkt het erop dat de eindsituatie is bereikt. Daarom wil ik u de volgende vragen voorleggen:

1. Heeft de duiker onder de Haagweg nog steeds een bestemming als ecologische verbinding tussen de sloten in Haagweg-Noord en de Rijn? Zo nee, hoe is de wijk dan aangesloten op het ecosysteem van de Rijn?

2. Bent u het met de visie eens dat deze ecologische functie ernstig verstoord is? Zo nee, waarom niet?

3. Waarom is de sloot versmald ten opzichte van de oude situatie? Stond dit in het bestemmingsplan? Is het Hoogheemraadschap Rijnland hierin gekend?

4. De duiker lag vroeger in het midden; door de versmalling ligt die nu aan de zijkant (waardoor die dichtgeslibd is). Wanneer gaat de gemeente hier iets aan doen? Gaat of laat de gemeente ook baggeren, voordat het paaiseizoen begint (april-mei)?

5. Wordt er een natuurlijkvriendelijke oever aangelegd, zoals voorheen het geval was?

Antwoorddatum: 22 mrt. 2016

Zoals u weet let de Partij voor de Dieren op het groen in de stad, met name als het gaat om groene routes en corridors voor dieren. Dit geldt ook voor dieren in het water.

Op dit moment is er een probleem ontstaan in de sloot aan de Ter Haarkade, ter hoogte van de Haagweg. Deze sloot is door de verbreding van het pad naast de Al Hijra-moskee zeer smal geworden. Hierdoor is de doorstroming vanuit de Rijn zeer verminderd, zo niet onmogelijk geworden. De duiker onder de Haagweg die de verbinding legt met de Rijn is bijvoorbeeld letterlijk dichtgeslibd en de sloot zelf is daardoor ondiep geworden (naar schatting 20 cm). Dit verhindert de toestroom van vis en andere dieren die zich voorheen konden voortplanten in de hiermee verbonden sloten: karpers, ruisvoorn, snoek, watervlooien, amfibieën, enz. Het totale onderwaterleven is volgens biologen ernstig verstoord en verarmd.

Nu de bouwwerkzaamheden aan de moskee inmiddels zijn beëindigd en de moskee is opgeleverd, lijkt het erop dat de eindsituatie is bereikt. Daarom wil ik u de volgende vragen voorleggen:

1. Heeft de duiker onder de Haagweg nog steeds een bestemming als ecologische verbinding tussen de sloten in Haagweg-Noord en de Rijn? Zo nee, hoe is de wijk dan aangesloten op het ecosysteem van de Rijn?

Er is in het bestemmingsplan Haagwegkwartier-zuid, waar deze locatie onder valt, geen ecologische zone opgenomen langs de Ter Haarkade. De duiker onder de Haagweg heeft dan ook geen ‘ecologische bestemming’ als in de zin van het bestemmingsplan en is dus niet planologisch verplicht. De duiker vervult echter wel de ‘functie’ van een ecologische verbindingszone en is beleidsmatig wenselijk.

Deze ecologische verbinding is daarom ook uitgangspunt geweest voor het ontwerp van de aanpassing van de sloot ten behoeve van de realisatie van een openbaar plein rond de Al Hijra-moskee.

2. Bent u het met de visie eens dat deze ecologische functie ernstig verstoord is? Zo nee, waarom niet?

Nee. Na de bouwwerkzaamheden van de Al Hijra-moskee en de grondwerkzaamheden rond het gebouw ten behoeven van de aanleg van het openbaar plein, is geconstateerd dat er bagger in de sloot langs de Ter Haarkade aanwezig was. Te veel bagger kán de doorstroming en daarmee de ecologische functie verstoren. Om die reden heeft de gemeente onlangs opdracht gegeven de sloot uit te baggeren en zo de doorstroming te verbeteren. Verwachting is dat de werkzaamheden tussen 17 en 24 maart uitgevoerd worden en dat daarmee de ecologische functie gehandhaafd blijft.

3. Waarom is de sloot versmald ten opzichte van de oude situatie? Stond dit in het bestemmingsplan? Is het Hoogheemraadschap Rijnland hierin gekend?

De sloot is versmald in verband met de definitieve inrichting van het Ter Haarplein. Het bestemmingsplan staat de versmalling van de sloot toe.

Het ontwerp voor de versmalling van de sloot is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Rijnland. De sloot valt volgens het Hoogheemraadschap onder de categorie ‘overige watergangen’, waar minder strenge eisen aan worden gesteld ten aanzien van bijvoorbeeld de breedte van de sloot, dan bij ‘primaire watergangen’.

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft middels een vergunning haar goedkeuring verleend voor de versmalling van de sloot. Het Hoogheemraadschap Rijnland geeft hiermee aan dat de circulatie c.q. doorstroming niet wordt beperkt en dat de sloot nog steeds voldoet aan de gestelde eisen voor deze watergang.

4. De duiker lag vroeger in het midden; door de versmalling ligt die nu aan de zijkant (waardoor die dichtgeslibd is). Wanneer gaat de gemeente hier iets aan doen? Gaat of laat de gemeente ook baggeren, voordat het paaiseizoen begint (april-mei)?

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft haar goedkeuring middels een vergunning verleend voor deversmalling van de sloot. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft hierbij geen bezwaar gezien bij een niet gecentreerde ligging van de duiker en geconcludeerd dat de doorstroming niet beperkt wordt.

Ook de gemeentelijke beheerder heeft gemeld dat het voor de werking van de duiker niet uit maakt dat deze niet meer in het midden ligt.

De gemeente is voornemens om de sloot binnenkort uit te baggeren. Eventuele verstoppingen van de duiker zullen bij die werkzaamheden verholpen worden. De werkzaamheden zullen naar verwachting tussen 17 en 24 maart uitgevoerd worden.

De gemeente is voornemens om de sloot binnenkort uit te laten baggeren. Naar verwachting worden de werkzaamheden tussen 17 en 24 maart, en dus voor het paaiseizoen, uitgevoerd.

5. Wordt er een natuurlijkvriendelijke oever aangelegd, zoals voorheen het geval was?

Een natuurvriendelijke oever vraagt over het algemeen om voldoende maat in het profiel van de oevers en de sloot. Bij de sloot aan de Ter Haarkade zal in de definitieve situatie geen harde oever gemaakt worden, maar een oever met een talud. Omdat de afstand van het totale profiel oever-sloot-oever beperkt is, zijn wel oevermaatregelen nodig. Deze oevermaatregelen voorkomen dat het talud gaat verzakken. Het voorstel is om in dit geval te werken met oevermatten, waar gras en kleine beplanting doorheen kan groeien.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer