Komst circus Renais­sance naar Leiden


Indiendatum: jun. 2012

Schriftelijke vragen komst circus naar Leiden

Via een artikel in het Leidsch Dagblad vernamen wij dat Circus Renaissance toestemming heeft gekregen voor 7 voorstellingen in Leiden.Blijkens de informatie die dit circus op zijn eigen site heeft gezet, is dit een circus van de oude stempel, waarbij olifanten, leeuwen, tijgers en zelfs koeien worden gedresseerd om kunstjes te vertonen voor het amusement van mensen..

Dit is in onze ogen vernederend voor dieren, die hiermee niet in hun eigen waarde worden gelaten. Daarnaast vormen de wrede trainingsmethodes (onder angst en dwang), de kleine en ongeschikte huisvesting, het voortdurende transport en het ontbreken van een soortspecifieke leefomgeving een ernstige inbreuk op hun welzijn.
Olifanten bijvoorbeeld staan doorgaans 17 uur per dag geketend aan een voor- en achterpoot. en vertonen gemiddeld ruim 10 uur per dag afwijkend gedrag,
een symptoom van chronische en ernstige stress. Voor hun dressuur worden wrede methodes gebruikt, bijvoorbeeld olifantenhaken: stokken met een scherpe metalen punt en haak die in de gevoelige huid worden gezet om te 'duwen en trekken'.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat wethouder De Haan “driftig” op zoek is gegaan naar een geschikte plek voor een circus? Op grond van welk beleid of welke raadsuitspraak is dit gebeurd? Hoe verhoudt deze actieve zoektocht zich met het feit dat Leiden zich actief wil inzetten voor dierenwelzijn?

2. Is hierover overleg gevoerd met de wethouder voor Dierenwelzijn?

3. Welke ethische maatstaven legt het Bureau Evenementen aan bij de beoordeling van aanvragen voor evenementen waarbij dieren een rol spelen?

4. Is het college bekend met feit dat het welzijn van dieren in circussen ernstig wordt aangetast? Dit is in 2009 aangetoond door onderzoek van de Wageningen Universiteit, uitgevoerd in opdracht van LNV.

5. Hoeveel circussen hebben de gemeente de laatste tijd (bijvoorbeeld vanaf 2010) benaderd? Waren daar ook circussen zonder dieren bij?

6. Is het college ermee bekend dat steeds meer gemeenten een pro-actief voorkeursbeleid hebben voor circussen zonder dieren?

7. Is ook Leiden bereid tot zo’n voorkeursbeleid, gezien de ethische bezwaren die kleven aan circussen met dieren?

Dick de Vos
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2012
Antwoorddatum: 28 aug. 2012

Antwoord burgemeester en wethouders (ingezonden 28 augustus 2012)

1. Klopt het dat wethouder De Haan “driftig” op zoek is gegaan naar een geschikte plek voor een circus? Op grond van welk beleid of welke raadsuitspraak is dit gebeurd? Hoe verhoudt deze actieve zoektocht zich met het feit dat Leiden zich actief wil inzetten voor dierenwelzijn?

Er is geen sprake geweest van een actieve zoektocht voor deze specifieke aanvraag. In eerste instantie is door Bureau Evenementen in de richting van de tourmanager van het circus aangegeven dat er in Leiden geen geschikt terrein is voor een circus. De tourmanager is zelf op zoek gegaan naar een locatie in Leiden. Bureau Evenementen heeft contact gelegd met de afdeling Grondzaken over een voorstel van de tourmanager. Hierop heeft de afdeling Grondzaken aangegeven dat de sportvelden aan de Boshuizerkade tijdelijk beschikbaar zijn voor een circus.

In algemene zin zijn er in het verleden wel meerdere zoektochten geweest naar grotere, geschikte locaties voor (openlucht) evenementen (o.a. in de locatiescan bij de komende Evenementennota) en voor bijvoorbeeld een oefenveld voor de repetities van KenG. Deze zoektocht bleek zeer complex.

2. Is hierover overleg gevoerd met de wethouder voor Dierenwelzijn?

De komst van het circus is in het college aan de orde geweest.

3. Welke ethische maatstaven legt het Bureau Evenementen aan bij de beoordeling van aanvragen voor evenementen waarbij dieren een rol spelen?

Bureau Evenementen beoordeelt de aanvragen op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde evenementenbeleid en de APV.

4. Is het college bekend met feit dat het welzijn van dieren in circussen ernstig wordt aangetast? Dit is in 2009 aangetoond door onderzoek van de Wageningen Universiteit, uitgevoerd in opdracht van LNV. www.wildedierendetentuit.nl/bibliotheek/onderzoek-naar-circusdieren

Het college is bekend met het onderzoek. In reactie hierop schrijft de minister aan de Tweede Kamer: “Ik ben dan ook voornemens specifieke regelgeving te ontwikkelen voor circussen, teneinde het welzijn en de gezondheid van circusdieren beter te waarborgen. Ik denk hierbij aan regelgeving op het gebied van de verzorging en huisvesting van de dieren en eisen aan de kennis van verzorgers op het gebied van diergezondheid en verzorging. […] Daarbij wil ik nagaan of Nederland het beleid kan afstemmen met de omringende landen, zodat circusondernemers met één welzijnsregime te maken krijgen.” (27 juli 2009)
Het college hecht aan een goed dierenwelzijnsbeleid en kan de inzet om dit op (inter)nationaal niveau te verbeteren, onderschrijven.

5. Hoeveel circussen hebben de gemeente de laatste tijd (bijvoorbeeld vanaf 2010) benaderd? Waren daar ook circussen zonder dieren bij?

In 2010 hebben 2 circussen, in 2011 4 circussen en tot nu in 2012 hebben 4 circussen de gemeente benaderd. Hier waren geen circussen zonder dieren bij.

6. Is het college ermee bekend dat steeds meer gemeenten een pro-actief voorkeursbeleid hebben voor circussen zonder dieren?

Het college weet van een beperkt aantal gemeenten dat er een voorkeursbeleid wordt gehanteerd.

7. Is ook Leiden bereid tot zo’n voorkeursbeleid, gezien de ethische bezwaren die kleven aan circussen met dieren?

De normen voor dierenwelzijn in circussen is op landelijk niveau geregeld in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Toezicht op deze wetgeving vindt plaats door daartoe door het rijk aangewezen toezichthouders. Recent is opnieuw van Rijkszijde richting de Tweede Kamer aangegeven dat:

“… de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren uitputtend bedoeld is voor dierenwelzijnsbeleid. Uit het gemeenterecht vloeit voort dat gemeenten in zo’n geval niet bevoegd zijn om vanuit een oogpunt van dierenwelzijn eigen regels over dieren te stellen. Dit is bevestigd in een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. […] Indien circussen zich houden aan de wettelijke voorschriften mag dat geen reden zijn om circussen te weren uit Nederlandse gemeenten.” (18 april 2012)

Het college hecht waarde aan een goed dierenwelzijnsbeleid en heeft begrip voor de ethische discussie. Echter, gemeenten mogen aanvragen om een evenementenvergunning niet afwijzen op grond van de stelling dat er ethische bezwaren kleven aan een circus waarin (wilde) dieren optreden. De staatssecretaris van EL&I vervolgt:

“Gemeenten hebben wel de bevoegdheid om met andere oogmerken regels te stellen inzake dieren, mits deze regels niet in strijd zijn met de normen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld regels stellen over circussen in het belang van de openbare orde of veiligheid. In een concreet geval is het aan de rechter om te beoordelen of een gemeente bij het opstellen van regels binnen de grenzen van haar bevoegdheid is gebleven.” (18 april 2012)

Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn op het moment dat er specifieke risico’s zijn aan het evenement vanwege de wilde dieren. Ook kan een evenement geweigerd worden vanwege onvoldoende ruimte of omdat er gevaar bestaat op een onevenredige belasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van het evenement. Of deze weigeringsgronden zich ook daadwerkelijk voordoen wordt dus van geval tot geval beoordeeld.

Interessant voor jou

Vuurwerk LUMC midden in broedseizoen

Lees verder

Maaibeleid gemeente Leiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer