Onnodig afgegeven of weer inge­trokken kapver­gun­ningen


Indiendatum: jul. 2015

Vragen van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, CDA, D66

De Bomenbond Rijnland heeft op 2 april 2015 bezwaar aangetekend tegen de kap van 478 bomen op het Bio Science Park. De gemeente had hiervoor een vergunning afgegeven aan het bouwbedrijf Heijmans. Tijdens een hoorzitting van de Commissie
Bezwa arschriften op 10 juli 2015 bleek de kap van ruim 100 van deze bomen bij nader inzien toch niet nodig.

Er zijn recentelijk meer incidenten geweest. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Wat was de overweging om voor de ruim 100 bedoelde bomen een kapvergunning af te geven? Waarom bleken deze bomen bij nader inzien de ontsluiting van het Bio Science Park niet in de weg te zitten? Is er wel vooraf voldoende onderzoek gedaan?

2. Stonden deze bomen op de Groene Kaart? Zo ja, waarom is er dan één kapvergunning afgegeven voor alle 478 bomen, aangezien de kap van elke afzonderlijke boom die op Groene Kaart staat, zorgvuldig gemotiveerd dient te worden?

3. Wat gaat er nu gebeuren met de al verleende vergunning voor deze honderd bomen nu bekend is dat kappen helemaal niet nodig is?

De Bomenbond heeft ook bezwaar gemaakt tegen de kap van 14 bomen aan de Niels Bohrweg, ook op het Bio Science Park. Deze zouden moeten plaatsmaken voor een groenstrook naast het aan te leggen fietspad, wat op zichzelf al absurd is. De gemeente heeft deze kapvergunning inmiddels ingetrokken, evenals de kapvergunning van 19 bomen, even verderop aan de Niels Bohrweg op het BSP.

4. Waarom heeft de gemeente deze twee vergunningen ingetrokken? Zou dit ook zijn gebeurd zonder bezwaar van de Bomenbond?

5. Bent u het eens met onze conclusie dat er op alle drie de locaties kennelijk lichtvaardig kapvergunningen zijn afgegeven?

6. Hoe gaat u ervoor zorgdragen dat voortaan alleen vergunning wordt verleend wanneer dit noodzakelijk is voor het realiseren van een project?

De gemeente wil in de Oostvlietpolder zonder vergunning 61 bomen kappen om een park aan te leggen(!) Volgens onze informatie staan deze bomen op de Groene Kaart, en is de kap dus vergunningsplichting.

7. Waarom is er hiervoor geen vergunning aangevraagd?

8. Hoe valt het feit te rijmen dat er bomen worden omgehakt om een park aan te leggen? Waarom maken deze bomen geen onderdeel uit van het nieuwe park? Waarom worden deze bomen niet verplant?

De achterliggende tijd terugkijkend, blijkt dat in opdracht van de gemeente stelselmatig bomen zonder vergunning, dus illegaal worden gekapt. Zonder compleet te zijn gaat het om:

  • Maart 2011: 180 bomen op Ons Buiten
  • Maart 2014: 11 bomen rond het Sylviusgebouw op het BSP
  • Maart 2015: 65 de bomen en de rietkraag in het Leeuwenhoekpak voor Naturalis
  • Februari 2015: 13 bomen aan de Anna van Saksenstraat

9. Hoeveel geld heeft de gemeente sinds 2011 in het Bomenfonds moeten storten vanwege de illegale kap van bomen?

10. Wat gaat de gemeente doen om illegale kap voortaan te voorkomen en zodoende kosten te besparen?

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 22 sep. 2015

Vragen van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, CDA, D66

De Bomenbond Rijnland heeft op 2 april 2015 bezwaar aangetekend tegen de kap van 478 bomen op het Bio Science Park. De gemeente had hiervoor een vergunning afgegeven aan het bouwbedrijf Heijmans. Tijdens een hoorzitting van de Commissie
Bezwa arschriften op 10 juli 2015 bleek de kap van ruim 100 van deze bomen bij nader inzien toch niet nodig.

Er zijn recentelijk meer incidenten geweest. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Wat was de overweging om voor de ruim 100 bedoelde bomen een kapvergunning af te geven? Waarom bleken deze bomen bij nader inzien de ontsluiting van het Bio Science Park niet in de weg te zitten? Is er wel vooraf voldoende onderzoek gedaan?

De aanvraag is ingediend door Heijmans op basis van de (ontwerp) inzichten van dat moment. Een deel van de bomen moet gekapt worden voor het ‘definitieve werk’: die liggen ín het geprojecteerde asfalttracé, zoals ook heel duidelijk te zien is in de kapaanvraag. Een deel moet worden gekapt vanwege de nieuwe kabel- en leidingtracés. Verder moet een deel van de bomen wijken voor de uitvoering: er is ook werkruimte nodig om het project uit te voeren. Na verlenen van de vergunning is door Heijmans het ontwerp verder gedetailleerd en geoptimaliseerd. Ook heeft op verzoek van bewoners een ontwerpaanpassing plaats gevonden (ontwerp van de sloot ter hoogte van Jacobs waardoor een aantal bestaande bomen behouden kon blijven).

Dat het aantal te kappen bomen nu minder is, heeft dus veelal te maken met wijzigingen in het ontwerp (wijzigingen in tracés kabels en leidingen, vervallen sloot Ehrenfestweg, oa). Daarnaast heeft Heijmans - mede op verzoek van de gemeente - in het kader van de verdere uitwerking van de uitvoeringsmethodiek, kritisch gekeken waar nog bomen konden worden behouden.

2. Stonden deze bomen op de Groene Kaart? Zo ja, waarom is er dan één kapvergunning afgegeven voor alle 478 bomen, aangezien de kap van elke afzonderlijke boom die op Groene Kaart staat, zorgvuldig gemotiveerd dient te worden?

Alleen in het geval van solitaire beschermde bomen van de Groene Kaart geldt een aanvraag per afzonderlijke boom. In dit geval ging het om beschermde structuren die op de Groene Kaart stonden.

3. Wat gaat er nu gebeuren met de al verleende vergunning voor deze honderd bomen nu bekend is dat kappen helemaal niet nodig is?

Aan het einde van de werkzaamheden wordt gekeken welke bomen behouden konden worden. Voor deze bomen is de noodzaak om te kappen vervallen en daarmee ook de kapvergunning.

De Bomenbond heeft ook bezwaar gemaakt tegen de kap van 14 bomen aan de Niels Bohrweg, ook op het Bio Science Park. Deze zouden moeten plaatsmaken voor een groenstrook naast het aan te leggen fietspad, wat op zichzelf al absurd is. De gemeente heeft deze kapvergunning inmiddels ingetrokken, evenals de kapvergunning van 19 bomen, even verderop aan de Niels Bohrweg op het BSP.

4. Waarom heeft de gemeente deze twee vergunningen ingetrokken? Zou dit ook zijn gebeurd zonder bezwaar van de Bomenbond?

De op 22 januari 2015 verleende vergunning voor de 19 bomen is op 23 maart 2015 ingetrokken om planningsredenen. Liander moest haar gasverleggingswerkzaamheden bij de onderdoorgang van de Niels Bohrweg eind april 2015 afronden, anders zou de aannemer van de gemeente die de busverbinding zou realiseren onvoldoende tijd hebben om zijn werkzaamheden uit te voeren. Dat moest voor 5 juli gebeurd zijn. Op 5 juli, de ingangsdatum van de zomerdienstregeling van busmaatschappij Arriva, zou buslijn 37 hier gaan rijden, zo was met partijen afgesproken. Die datum is nu gehaald. Het gevolg van het intrekken van de kapvergunning was dat Liander haar oude leiding in de grond niet kon verwijderen. De gemeente had die oude liever verwijderd zien worden. De vergunning was niet ingetrokken zonder bezwaar van de Bomenbond.

De op 27 januari 2015 afgegeven kapvergunning voor de 14 bomen aan de Niels Bohrweg is eveneens ingetrokken na behandeling in de bezwaar- en beroepcommissie van de gemeente op 27 april 2015. Er is gekozen voor een tijdelijk voetpad, iets zuidelijker dan het originele voetpad, waardoor de bomen voor nu gespaard kunnen worden. De aanleg van het definitieve voetpad wordt een aantal jaar uitgesteld als het Masterplan LBSP-West (dat in ontwikkeling is) wordt uitgevoerd. Het kan zijn dat op dat moment opnieuw eenkapaanvraag gedaan moet worden. De
situatie wordt dus opnieuw bekeken, als gevolg van het bezwaar van de Bomenbond, maar niet met de garantie dat niet alsnog een kapvergunning moet worden aangevraagd.

5. Bent u het eens met onze conclusie dat er op alle drie de locaties kennelijk lichtvaardig kapvergunningen zijn afgegeven?

Nee, het college is het niet eens met uw conclusie. Veruit het grootste aandeel van de achteraf niet-geconsumeerde kap heeft een veel positievereverklaring, nl. dat de aanvrager en de gemeente (als de gemeente al niet zelf de aanvrager is) ook na vergunningverlening nog blijven zoeken naar optimalisaties, in die zin dat het aantal te kappen bomen zo veel mogelijk wordt beperkt.

Er is inderdaad een neiging van aanvragers om net iets meer/breder aan te vragen dan strikt noodzakelijk is voor het dan voorliggende plan. Dit is in alle redelijkheid ook wel begrijpelijk, omdat het in je aanvraag net missen van die ene boom die toch gekapt moet worden, gegeven het continu voeren van processen door partijen tegen afgegeven kapvergunningen, een project zo maar een half jaar kunnen vertragen. Dat brengt voor een aanvrager niet te dragen kosten met zich mee. Voor een goed voorbeeld zie het antwoord op vraag 1 over het Bio Science Park. Zie hiervoor ook brief van college aan raad over verbetervoorstellen mbt interne processen op het gebied van groen.

6. Hoe gaat u ervoor zorgdragen dat voortaan alleen vergunning wordt verleend wanneer dit noodzakelijk is voor het realiseren van een project?

De concept-Bomenverordening 2015 met Groene Kaart 2012 die onlangs voor inspraak is vastgesteld (BW 15.0528) biedt een betere bescherming aan belangrijke en beschermenswaardige bomen en houtopstanden in de stad dan de huidige Bomenverordening, omdat er een duidelijk afwegingskader zal komen voor het al dan niet verlenen van een vergunning. In de concept-Bomenverordening 2015 (en bijbehorende beleidsregels) is omschreven welke de redenen zijn voor opname van een boom op de Groene Kaart. De boom heeft dan bijvoorbeeld natuur- en milieuwaarde, cultuurhistorische waarde of is waardevol vanuit het oogpunt van stadsschoon.

Deze redengeving is cruciaal voor de toepassing van de verordening voor de aanwijzing als beschermde houtopstand en het gebruik daarvan bij de behandeling van de vergunningaanvraag, en het beoordelen of de aanvraag moet worden geweigerd of voor verlening onder te stellen voorschriften en beperkingen in aanmerking komt.

In principe geldt voor bomen van de Groene Kaart een kapverbod. Als men een boom van de Groene Kaart wil kappen dan moet de aanvrager van de kapvergunning heel duidelijk kunnen motiveren dat het kappen van de boom belangrijker is dan de reden op grond waarvan de boom op de Groene Kaart is geplaatst. Bovendien wordt oncrete informatie gevraagd van de aanvrager als een situatietekening van de huidige en gewenste situatie, informatie over de gezondheid en levensduur van de boom en ook moet worden toegelicht of altern atieven voldoende zijn onderzocht.

De gemeente wil in de Oostvlietpolder zonder vergunning 61 bomen kappen om een park aan te leggen(!) Volgens onze informatie staan deze bomen op de Groene Kaart, en is de kap dus vergunningsplichting.

7. Waarom is er hiervoor geen vergunning aangevraagd?

Conform de Boswet is voor het betreffende gebied de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het bevoegd gezag. Bij RVO is op 8 juni jl. een melding gedaan over de voorgenomen kap. Hiermee mocht vanaf 8 juli jl. gekapt worden. De gemeente heeft de plicht om het aantal bomen dat is gekapt binnen drie jaar te herplanten. Er worden 116 bomen en 2,6 hectare bosplantsoen teruggeplant. Overigens zullen wij uw Raad binnenkort een voorstel doen tot actualisatie van de grenzen van de bebouwde kom in het kader van de Boswet.

8. Hoe valt het feit te rijmen dat er bomen worden omgehakt om een park aan te leggen? Waarom maken deze bomen geen onderdeel uit van het nieuwe park? Waarom worden deze bomen niet verplant?

Door het realiseren van de gewenste groenblauwe verbindingen (recreatieve routes met waterverbindingen) moesten er in dit gebied bomen sneuvelen. Een goed alternatief was niet voorhanden. Herplant was niet aan de orde omdat het voor het grootste deel opschot van bomen betrof d.w.z. spontaan opgeschoten (niet geplant) groen. Er is voor gekozen om deze bomenweg te halen en bomen te planten die meer aansluiten op de beoogde functie(s) van het gebied.

Bijvoorbeeld om de bijenstal heen bomen planten waar bijen bij gedijen en in het onderste deel van het gebied komt een ‘plukbos’ met fruitbomen (recreatieve functie en stimuleert de natuurbeleving van bezoekers)

De achterliggende tijd terugkijkend, blijkt dat in opdracht van de gemeente stelselmatig bomen zonder vergunning, dus illegaal worden gekapt. Zonder compleet te zijn gaat het om:

  • Maart 2011: 180 bomen op Ons Buiten
  • Maart 2014: 11 bomen rond het Sylviusgebouw op het BSP
  • Maart 2015: 65 de bomen en de rietkraag in het Leeuwenhoekpak voor Naturalis
  • Februari 2015: 13 bomen aan de Anna van Saksenstraat

9. Hoeveel geld heeft de gemeente sinds 2011 in het Bomenfonds moeten storten vanwege de illegale kap van bomen?

Als gevolg van illegale kap is sinds 2011 door de gemeente € 48.132,- gestort in het Bomenfonds. NB. het getal van 180 bomen op Ons Buiten klopt niet. Hier zijn 30 bomen gekapt.

10. Wat gaat de gemeente doen om illegale kap voortaan te voorkomen en zodoende kosten te besparen?

Binnen de gemeente wordt kritisch gekeken naar werkprocessen en vinden verbeteringen plaats indien noodzakelijk. Voor de interne verbeterslag zijn aanbevelingen opgesteld op grond van een inventarisatie die heeft plaatsgevonden binnen de gemeentelijke organisatie. Zie hiervoor ook de brief van college aan raad m.b.t. verbetervoorstellen interne processen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer