Schrif­te­lijke Vragen Opnieuw verstoring vogelnest door werk­zaam­heden


Indiendatum: nov. 2018

Op 17 oktober 2018 is door omstanders vastgelegd hoe een vogelnest onder de Huigbrug verstoord werd door werkzaamheden die in opdracht van de gemeente Leiden werden uitgevoerd.

De uitvoerende partij (Protekta Aqua Tech, zie bijgevoegde foto’s) trof onder de Huigbrug een nestje met jonge vogeltjes aan. Zij hebben dat nest verwijderd en op de drukke fietsbrug geplaatst. Na ongeveer 45 minuten is het nest weer teruggeplaatst.

Omstanders hebben gemeld dat de jonge vogeltjes bij aanvang nog leefden. Bij terugplaatsing was zeker één jong, maar vermoedelijk meerdere jonge vogeltjes overleden.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

  1. Klopt het dat dit bedrijf (Protekta Aqua Tech) door de gemeente Leiden is ingehuurd voor schoonmaakwerkzaamheden aan bruggen?

    Antwoord: Ja, het klopt dat dit bedrijf door de gemeente is ingehuurd. In dit geval echter niet voor schoonmaakwerkzaamheden maar herstelwerkzaamheden aan de houten palen.

  2. Hoe beoordeelt het college de omgang van dit bedrijf met in het wild levende dieren?

    Antwoord: Goed, er zijn geen eerdere indicaties dat er niet respectvol en niet volgens de regels met in het wild levende dieren wordt omgegaan.
  3. Is er een omgevings- of flora- en faunacheck uitgevoerd voordat de werkzaamheden zijn gestart? Zo ja, hoe kan het dan gebeuren dat dit nest toch verstoord is? Zo nee, waarom niet?

    Antwoord: Er is vooraf geen omgevings- of flora- en faunacheck uitgevoerd. Er zijn richtlijnen in elk bestek opgenomen, waaronder het voldoen aan de natuurwet. Elke aannemer, ook Protekta Aqua Tech, dient zich uiteraard aan de wet te houden.


Het was de verwachting dat half oktober het broedseizoen wel voorbij zou zijn en er werd niet verwacht dat er nog broedende vogels zouden worden aangetroffen. Deze aanname bleek niet juist.

Het college hecht eraan duidelijk te maken dat de betrokken medewerkers van Protekta niet de intentie hadden het nest te vernietigen. Het was juist hun oprechte bedoeling het nest en broedsel te beschermen door het op een veilige plek te plaatsen en daarna terug te plaatsen. Het was beter geweest het nest met rust te laten en de werkzaamheden op een ander tijdstip uit te voeren.

Was het schoonspuiten van de brug zo dringend dat er niet gewacht kon worden totdat dit nest uitgevlogen was? Zo ja, wat was die dringende noodzaak? Zo nee, waarom is er niet gewacht met het schoonspuiten van dat deel van de brug?

Antwoord: Nee, deze dringende noodzaak was niet aanwezig. De optie om te wachten is niet bij de betrokken medewerkers opgekomen omdat zij (onterecht) van mening waren dat met voorzichtig handelen het nest zonder schade teruggeplaatst kon worden. De aanwezigheid van een nest met jonge vogels had gemeld moeten worden, zodat tot uitstel overgegaan had kunnen worden.

Is het college bereid om van dit bedrijf verbeteringen in de omgang met in het wild levende dieren te eisen, voordat er een mogelijke vervolgopdracht wordt verstrekt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe controleert het college of de omgang met in het wild levende dieren is verbeterd?

Antwoord: Ja, daar zijn met dit bedrijf afspraken over gemaakt. In de toekomst letten we beter op de naleving van regels en nemen we dit ook beter in de opdrachtverlening mee.

Is het college bereid om werkinstructies op te stellen voor opdrachtnemers, met betrekking tot de omgang met in het wild levende dieren en mogelijke verstoring van nesten? Is het college bereid om de naleving van deze werkinstructies periodiek te toetsen?

Antwoord: Nee, hier is het college niet toe bereid. Het betreft hier wat het college betreft een incident. Het college acht een verdere detaillering van het beleid door het opstellen van werkinstructies als niet noodzakelijk.Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Illegale jacht op duiven

Lees verder

Schriftelijke Vragen Zorgen over participatieproces rondom het haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctioneel wijksportpark in het Roomburgerpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer