Schrif­te­lijke Vragen Zorgen over parti­ci­pa­tie­proces rondom het haal­baar­heids­on­derzoek naar een multi­func­ti­oneel wijk­sportpark in het Room­bur­gerpark


Indiendatum: dec. 2018

Op 3 december 2018 verscheen een artikel op Sleutelstad over een scenario voor het nieuwe wijksportpark in het huidige Roomburgerpark. In het artikel wordt gesproken over een ‘motorblok’ als een groep belanghebbenden in het proces dat een scenario bedacht heeft dat slechts nog op detailniveau gewijzigd kan worden.

Van andere belanghebbenden en deelnemers aan het participatieproces verschenen kritische reacties op dit artikel. Zo werd er onder meer gezegd dat de afgesproken vertrouwelijkheid in het participatieproces is geschonden. Het vroegtijdig naar buitenkomen van een voorkeursscenario lijktbij verschillende deelnemers aan het participatieproces grote onvrede te hebben gecreëerd.

Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het verloop van het participatieproces rondom het Roomburgerpark en stelt op basis van artikel 45 van het Reglement van Orde de volgende vragen aan het College:

1. Klopt het dat er binnen het participatieproces is afgesproken dat besproken scenario’s voor het park vertrouwelijk zouden worden behandeld?

a. Zo ja, hoe kan het dat er uitgebreide berichtgeving over een mogelijke uitkomst van dat participatieproces is verschenen op Sleutelstad? Hoe beoordeelt het college dit vroegtijdig naar buiten komen van een voorkeursscenario van het ‘Motorblok’?

b. Zo nee, hoe kan het dat verschillende deelnemers aan het participatieproces wel in de veronderstelling waren dat hetgeen dat besproken werd, vertrouwelijk is?

Antwoord: De berichtgeving waar u in uw vraag aan refereert heeft betrekking op een scenario dat ruim
voordat het participatietraject is gestart, publiekelijk bekend is gemaakt door de betreffende initiatiefnemers en als zodanig al langere tijd terug te vinden op de website van deze initiatiefnemers achter Nieuw Roomburgerpark. Het is ook goed om te beseffen dat er begin 2018 al verschillende bijeenkomsten onder leiding van de wijkvereniging (zonder vertegenwoordiging van gemeente) in de wijk plaatsvonden. Toen zijn er al verschillende scenario’s gemaakt waaronder één van de initiatiefnemers van Nieuw Roomburgpark en één
van het ouderencontact. Er is dus geen sprake van vroegtijdig naar buiten komen van scenario’s vanuit de werkgroep.


2. Herkent het college deze signalen van onvrede die de Partij voor de Dieren schetst? Welke gevolgen heeft deze opgewekte onvrede voor het participatieproces?
Antwoord: Het participatieproces is nog in volle gang. De onvrede over de berichtgeving, bij een aantal
leden van de werkgroep, is daarbij ook besproken. Ons college verwacht u in het eerste kwartaal van 2019 te kunnen informeren over de uitkomsten.


3. De term ‘motorblok’ suggereert dat de partijen uit dit motorblok een zwaarder wegende stem hebben in het participatieproces dan deelnemers die niet tot het motorblok behoren.

a. Is het college het met ons eens dat de term motorblok de schijn wekt van ongelijkheid onder deelnemers van het participatieproces? Hoe ervaren de deelnemers aan het participatieproces de onderlinge mate van gelijkwaardigheid zelf? Wat voor gevolgen heeft dit voor het participatieproces?

Antwoord: De term motorblok wordt niet door de gemeente gehanteerd tijdens dit participatieproces.
De samenwerking in de werkgroep gaat uit van gelijkwaardigheid van alle deelnemers.

b. Onderschrijft het college de term ‘motorblok’?

Antwoord: Nee.

c. Hoe borgt het college dat de mening en inbreng van alle deelnemers aan het participatieproces eerlijk wordt beoordeeld en gewogen?

Antwoord:
De door het college vastgestelde participatieleidraad met participatietrede raadplegen is bij de start van het participatieproces als uitgangspunt genomen. De mening en inbreng van alle deelnemers, die tijdens dit proces is opgehaald, zal terugkomen in het verslag dat na het participatieproces zal worden opgesteld.


d. Hebben de deelnemers aan het participatieproces(zowel binnen het motorblok als daarbuiten) overeenstemming bereikt over hoe de argumenten/meningen worden gewogen? Zijn alle participatiepartijen (ook zij die geen deel uitmaken van het motorblok) akkoord met de weging van argumenten/meningen?

Antwoord:
In het onderzoek en het participatieproces zijn we nog niet aan de weging toegekomen. Naar een breed draagvlak binnen de werkgroep wordt gestreefd maar overeenstemming is echter geen vereiste. Wij verwachten u in het eerste kwartaal van 2019 te kunnen informeren over de uitkomsten.


4. Wat is de exacte opdracht opdracht of vraag geweest aan de deelnemers van het participatieproces? Zijn alle deelnemende partijen aan het participatieproces betrokken bij de formulering van het onderwerp waar het participatieproces over gaat? Is er overeenstemming bereikt over het onderwerp?

Antwoord:
Wij hebben op 11 september 2018 een besluit (BW 18.0364) genomen over het onderwerp van het haalbaarheidsonderzoek en de participatietrede. Het haalbaarheidsonderzoek zal inzicht geven naar de mogelijkheden van een wijksportpark in de wijk waaronder ook de uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub Roomburg, in combinatie met andere functies voor de wijk. Dit onderzoek levert verschillende scenario’s op en inzicht in thema’s als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en financiën. We zijn het proces begonnen met het uitnodigen van zoveel mogelijk stakeholders door een bewonersbrief te verspreiden in een ruim gebied rond het Roomburgergpark. In die eerste bewonersbrief van 22 juni 2018 is naast het proces ook het onderwerp geduid. Tijdens de eerste bijeenkomst van 2 juli 2018 is dat
nogmaals herhaald. Tevens is die avond uitgelegd wat er van de deelnemers van de na die bijeenkomst te vormen werkgroep wordt verwacht. Voor de exacte omschrijvingen verwijzen wij naar het collegebesluit (BW 18.0364) en de bewonersbrief in de bijlage.5. Wordt de nul-optie (namelijk: het Roomburgerpark wordt geen wijksportpark) ook besproken in het participatieproces?

Antwoord:
Ja, de huidige situatie (nul-meting of nul-optie) wordt gehanteerd om te beoordelen of een scenario, op de verschillende onderdelen, tegemoet komt aan de opgave.


6. Op welke wijze zijn de belangen van ongeorganiseerde sporters (wandelaars, joggers) geborgd binnen het participatieproces?

Antwoord: De belangen van ongeorganiseerde sporters worden door verschillende vertegenwoordigers in
de werkgroep onder de aandacht gebracht, onder andere door de bewoners, de scholen, de wijkverenigingen en de gemeente
.

7. Alles overziend, hoe beoordeelt het college het verloop van het participatieproces rondom het Roomburgerpark? Worden gemaakte afspraken door deelnemende partijen goed nageleefd? Worden partijen erop aangesproken als zij zich niet aan de gemaakte afspraken houden? Is er op dit moment voldoende basisvertrouwen tussen de deelnemers om het participatieproces goed af te ronden? Zo ja, wanneer wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het proces? Zo nee, hoe gaat het college dit herstellen en het participatieproces vlot trekken?

Antwoord: Het participatieproces is nog in volle gang. Wij verwachten u in het eerste kwartaal van 2019
te kunnen informeren over de uitkomsten en zullen daarbij ook reflecteren op het verlopen participatieproces.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Opnieuw verstoring vogelnest door werkzaamheden

Lees verder

Schriftelijke Vragen Samenwerking tussen gemeente en Kruidentuin Leiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer