Schrif­te­lijke Vragen Zorgen over parti­ci­pa­tie­proces rondom het haal­baar­heids­on­derzoek naar een multi­func­ti­oneel wijk­sportpark in het Room­bur­gerpark


Op 3 december 2018 verscheen een artikel op Sleutelstad over een scenario voor het nieuwe wijksportpark in het huidige Roomburgerpark. In het artikel wordt gesproken over een ‘motorblok’ als een groep belanghebbenden in het proces dat een scenario bedacht heeft dat slechts nog op detailniveau gewijzigd kan worden.

Van andere belanghebbenden en deelnemers aan het participatieproces verschenen kritische reacties op dit artikel. Zo werd er onder meer gezegd dat de afgesproken vertrouwelijkheid in het participatieproces is geschonden. Het vroegtijdig naar buitenkomen van een voorkeursscenario lijktbij verschillende deelnemers aan het participatieproces grote onvrede te hebben gecreëerd.

Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het verloop van het participatieproces rondom het Roomburgerpark en stelt op basis van artikel 45 van het Reglement van Orde de volgende vragen aan het College:

1. Klopt het dat er binnen het participatieproces is afgesproken dat besproken scenario’s voor het park vertrouwelijk zouden worden behandeld?

a. Zo ja, hoe kan het dat er uitgebreide berichtgeving over een mogelijke uitkomst van dat participatieproces is verschenen op Sleutelstad? Hoe beoordeelt het college dit vroegtijdig naar buiten komen van een voorkeursscenario van het ‘Motorblok’?

b. Zo nee, hoe kan het dat verschillende deelnemers aan het participatieproces wel in de veronderstelling waren dat hetgeen dat besproken werd, vertrouwelijk is?

2. Herkent het college deze signalen van onvrede die de Partij voor de Dieren schetst? Welke gevolgen heeft deze opgewekte onvrede voor het participatieproces?

3. De term ‘motorblok’ suggereert dat de partijen uit ditmotorblok een zwaarder wegende stem hebben in het participatieproces dan deelnemers die niet tot het motorblok behoren.

a. Is het college het met ons eens dat de term motorblok de schijn wekt van ongelijkheid onder deelnemers van het participatieproces? Hoe ervaren de deelnemers aan het participatieproces de onderlinge mate van gelijkwaardigheid zelf? Wat voor gevolgen heeft dit voor het participatieproces?

b. Onderschrijft het college de term ‘motorblok’?

c. Hoe borgt het college dat de mening en inbreng vanalle deelnemers aan het participatieproces eerlijk wordt beoordeeld en gewogen?

d. Hebben de deelnemers aan het participatieproces(zowel binnen het motorblok als daarbuiten) overeenstemming bereikt over hoe de argumenten/meningen worden gewogen? Zijn alle participatiepartijen (ook zij die geen deel uitmaken van het motorblok) akkoord met de weging van argumenten/meningen?

4. Wat is de exacte opdracht opdracht of vraag geweest aan de deelnemers van het participatieproces? Zijn alle deelnemende partijen aan het participatieproces betrokken bij de formulering van het onderwerp waar het participatieproces over gaat? Is er overeenstemming bereikt over het onderwerp?

5. Wordt de nul-optie (namelijk: het Roomburgerpark wordtgeen wijksportpark) ook besproken in het participatieproces?

6. Op welke wijze zijn de belangen van ongeorganiseerde sporters (wandelaars, joggers) geborgd binnen het participatieproces?

7. Alles overziend, hoe beoordeelt het college het verloop van het participatieproces rondom het Roomburgerpark? Worden gemaakte afspraken door deelnemende partijen goed nageleefd? Worden partijen erop aangesproken als zij zich niet aan de gemaakte afspraken houden? Is er op dit moment voldoende basisvertrouwen tussen de deelnemers om het participatieproces goed af te ronden? Zo ja, wanneer wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het proces? Zo nee, hoe gaat het college dit herstellen en het participatieproces vlottrekken?

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer