Schrif­te­lijke Vragen Illegale jacht op duiven


De Partij voor de Dieren heeft foto’s ontvangen waaruit blijkt dat er op duiven gejaagd wordt in Leiden. De foto’s dateren van 26 september 2018 en op die datum zijn tweemaal achter elkaar duiven gevangen met een vangnet, op het Kooiplein. De gevangen duiven werden vervolgens afgevoerd in een busje. Getuigen meldden daarnaast dat 1 of 2 weken voor de bewuste 26 september ook al duiven op vergelijkbare wijze (en waarschijnlijk door dezelfde partij) werden gevangen. Helaas is van die eerdere vangactie geen beeldmateriaal beschikbaar.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met het feit dat deze vorm van jacht voorkomt op haar grondgebied?

2. Heeft de gemeente Leiden in het kader van schade- of overlastbestrijding een vergunning/ opdracht voor deze jacht op stadsduiven verleend? Zo ja:
• Om welke schade/ overlast gaat het?
• Aan welke organisatie is de eventuele vergunning verleend?
• Zijn er ook andere instanties bevoegd voor het verlenen van jachtopdrachten in Leiden (bijv. de provincie)?

3. Klopt het dat Leiden in het werkgebied van faunabeheereenheid Duin- en Bollenstreek valt ? Zo ja:
• Is deze FBE ook daadwerkelijk actief in Leiden?
• Bestaan er (werk)afspraken tussen de FBE en de gemeente en zo ja, welke?
• Kan een FBE in Leiden actief zijn, zonder medeweten van de gemeente zelf (bijv. in opdracht van een andere bevoegde instantie)?

Volgens de Partij voor de Dieren is de jacht op deze duiven in Leiden illegaal. Immers, bij de evaluatie van de Leidse dierenwelzijnsnota in 2016 heeft het college onomwonden gesteld dat jacht op Leids grondgebied niet is toegestaan.

4. Kan het college bevestigen dat jacht op Leids grondgebied niet toegestaan is?

5. Is het mogelijk om dit jachtverbod op Leids grondgebied te bekrachtigen in de APV?
• Zo nee, waarom niet?
• Zo ja, is het college bereid om een jachtverbod op te nemen in de APV? En is zij in dat geval ook bereid om meer bekendheid aan het jachtverbod te geven?

6. Hoe beoordeelt het college de jachtpraktijk die op de foto’s te zien is? Vindt het college het wenselijk dat er op Leids grondgebied gejaagd wordt? En zo ja, waarom?

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat hier sprake is van illegale jacht? Zo nee, op basis van welke wet- en regelgeving zijn de op de foto getoonde jachtpraktijken toegestaan?

8. Welke maatregelen kan het college te nemen tegen deze wrede jachtpraktijken?

9. Is het college, net als de Partij voor de Dieren, bereid om aangifte te doen wegens illegale jacht?


Martine van Schaik - Partij voor de Dieren
Lianne Raat - Partij voor de Dieren

Duivenjacht Kooiplein Leiden

Duivenjacht Kooiplein Leiden2

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer