Schrif­te­lijke Vragen: Bevin­dingen en adviezen uit het verkennend onderzoek van de Reken­ka­mer­com­missie Wassenaar, Voor­schoten, Oegst­geest en Leid­schendam-Voorburg omtrent Toezicht & hand­having Ener­gie­be­spa­rings­plicht


Indiendatum: mei 2020

In het op 13-03-2020 gepresenteerde verkennend onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de WVOLV- gemeenten niet actief sturen op toezicht en handhaving van de energiebesparings-plicht en dat de opdrachtformulering aan de omgevingsdiensten te algemeen van aard is. Gemeenten schieten daarmee tekort bij de controle op de energiebesparingsplicht voor de wat grotere bedrijven en instellingen.

www.rekenkamerwvolv.nl

<... grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van der Kaap (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Kent het College dit rapport van de rekenkamercommissie?

2. Deelt U de zorgen die de commissie uit in de bevindingen en aanbevelingen? Zo ja, bent U bereid deze over te nemen en van toepassing te laten zijn voor de Leidse situatie. Zo nee, waarom niet.

3. Heeft de gemeente Leiden de controle op de energiebesparende maatregelen ook uitbesteed aan de omgevingsdienst? Zo ja, hoe verloopt die controle en welke concrete resultaten kunt U melden. Zo nee, op welke wijze worden deze maatregelen dan geïmplementeerd en nageleefd.Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer