Schrif­te­lijke Vragen: Ruimte voor stoep­plantjes in Leiden


Eerder dit jaar lanceerde de Hortus Leiden het project Stoepplantjes. Stoepplantjes is een verzamelnaam voor spontane vegetatie op verharding. Over het project schrijft de Hortus Leiden het volgende:

“Stoepplantjes zijn belangrijk In een stad van alleen maar steen, zonder groen, wordt het in de zomer erg heet. Regenwater kan niet goed weglopen en insecten vinden er weinig te eten. Het is fijn als mensen tuinen maken maar de wilde plantjes, die vanzelf in de stad groeien, zijn minstens even belangrijk voor de afkoeling en de biodiversiteit. Jammer genoeg vinden de meeste mensen het erg slordig staan, al dat 'onkruid' dat zomaar vanzelf groeit.

Soms staan die wilde plantjes in de weg, maar vaak niet. Dan is het fijn als ze blijven staan. Als mensen meer van plantjes weten en ze beter bekijken gaan ze ze leuk vinden, denken de mensen van de Hortus. En dan mag er veel meer blijven groeien.”

Naast de Hortus Leiden wijzen ook de stadsecoloog en de Leidse Milieuraad op het belang van stoepplantjes. Zo adviseert de stadsecoloog het volgende: “Ga in het beheer tolerant om met spontane vegetatie (“onkruid”) en zoek een beheerintensiteit en –wijze die de gebruiksfunctie waarborgt, maar ruimte laten voor vegetatie”. De LMR doet als aanbeveling om spontane vegetatie te prefereren, hierover te communiceren met inwoners en voorlichting te geven.

Tot nu toe beriep het college zich erop dat de openbare ruimte ‘schoon, heel en veilig’ moest zijn, en op de eerdere afspraak van het streven naar beeldkwaliteitsniveau B voor de openbare ruimte. De Partij voor de Dieren vindt dat stoepplantjes heel vaak geen enkele afbreuk doen aan het doel ‘schoon, heel en veilig’. Het beroep op een bureaucratische norm als een beeldkwaliteitsniveau is onvoldoende motivatie voor het actief bestrijden van natuur in de stad. Immers, stoepplantjes leveren een directe bijdrage aan de biodiversiteits- en klimaatadaptatiedoelstellingen van het college. Het actief bestrijden van natuur staat haaks op dat beleid.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over de ruimte voor stoepplantjes in Leiden.

1. Kent het college het Stoepplantjes project van de Hortus Botanicus?

2. Onderschrijft het college het belang van stoepplantjes voor het versterken en vergroten van de stedelijke biodiversiteit?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat stoepplantjes een bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteitsdoelstellingen van de gemeente Leiden? Zo ja: hoe rechtvaardigt zij dan het actief en doelbewust bestrijden van deze natuur? Zo nee: waarom niet?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat stoepplantjes ook een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie? Zo ja: hoe rechtvaardigt zij dan het actief en doelbewust bestrijden van deze natuur? Zo nee: waarom niet?

5. Welke partijen zijn betrokken bij het verwijderen van stoepplantjes? Gebeurt dat door extern ingehuurde partijen (zo ja, welke partijen) en/of door een eigen gemeentelijke dienst?

6. Hoe vaak maken deze partijen een ronde om stoepplantjes te verwijderen? Is er verschil tussen wijken in frequentie van verwijderen van stoepplantjes (bijv. worden stoepplantjes in de binnenstad vaker verwijderd dan in de Stevenshof of Merenwijk)?

7. Hoeveel budget wordt besteed aan het verwijderen aan stoepplantjes?

Deze verhardingsblokken moeten in samenspraak met de buurt worden aangewezen?

De Partij voor de Dieren pleit voor een veel tolerantere opstelling ten aanzien van stoepplantjes en spontane vegetatie. Een eerste stap hierin kan zijn door het aanwijzen van verhardingsblokken waar stoepplantjes de ruimte krijgen en niet worden verwijderd. Deze verhardingsblokken moeten in samenspraak met de buurt worden aangewezen.

8. Is het college bereid tot deze tolerantere opstelling? Zo ja, per wanneer kan hiermee worden gestart en op welke wijze wil het college dat vormgeven? Zo nee, waarom niet?


Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer