Schrif­te­lijke Vragen: Bomenkap bij Indoor Sport­centrum


Indiendatum: 5 feb. 2021

Eind januari 2021 organiseerde de gemeente een online informatiebijeenkomst voor omwonenden van het toekomstige Indoor Sport Centrum (ISC) aan de Telderskade. Wij ontvingen signalen van verontruste buurtbewoners dat de bouw van het ISC gepaard lijkt te gaan met de kap een flink aantal oude bomen.

In bijlage 1 bij het raadsbesluit Kaderbesluit openbare ruimte ISC staat aangegeven dat er toegang wordt gecreëerd voor voetgangers en gemotoriseerd verkeer, maar niet dat dit gepaard zou gaan met het kappen van monumentale 70-jarige Elzen langs de Telderskade en Boshuizerkade.

Eventuele kap van oude bomen staat haaks op de uitspraak in het kaderbesluit (blz. 2) dat behoud van bomen het uitgangspunt is.1 Bovendien is de kap van oude bomen amper te rijmen met de ronkende persberichten die de gemeente uitstuurde over de vernieuwde Bomenverordening. In dat persbericht is te lezen: “Bomen zijn belangrijk en daarom verdienen ze goede bescherming. Ze filteren de lucht en zorgen voor verkoeling door verdamping en schaduw. Bomen ondersteunen de biodiversiteit met voedsel en onderdak voor insecten en vogels.

Daarnaast zijn bomen goed voor de kwaliteit van wonen, vergroten de biodiversiteit en absorberen CO2.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt Van Schaik (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over de bomenkap bij de Sporthal:

1. Klopt het dat in de huidige plannen voor het ISC wordt uitgegaan van de kap van een aantal grote bomen?
Antwoord: Dat klopt en is noodzakelijk ten behoeve van de bouw en (de definitieve nog nader te
bepalen) ontsluiting van het terrein van het ISC. De ontsluiting voor bouwverkeer is
noodzakelijk voor het tijdig kunnen starten van de bouw na de nu lopende aanbesteding van
het ISC. Zoals u weet zijn bomen een kostbaar goed voor dit college. We willen ze optimaal
beschermen en hun functioneren ten behoeve van onze stedelijke duurzaamheidsdoelen zo
goed mogelijk stimuleren. Bij het ISC wordt daarom beoogd om de inpassing van de bouw
en van de ontsluiting samen te laten vallen en daarmee een noodzakelijke kap van
bestaande bomen tot een absoluut minimum te beperken. Die bomen die onverhoopt toch
niet kunnen worden behouden, worden vanzelfsprekend gecompenseerd.

2. Waarom is niet bij de bespreking van het kaderbesluit al gemeld dat er bomen gekapt zullen worden?
Antwoord: Ten tijde van het kaderbesluit was nog niet duidelijk of, en welke, bomen gekapt dienen te
worden vanwege de uiteindelijke te kiezen ontsluiting en de ontsluiting van het bouwverkeer.
Op dit moment worden de kaders en het schetsontwerp van het door de raad vastgestelde
Kaderbesluit Openbare Ruimte ISC uitgewerkt naar een Uitvoeringsbesluit Openbare Ruimte
ISC. Dit Uitvoeringsbesluit willen we in Q3 van dit jaar aan uw raad voorleggen. Voor het
ontwerp en de ontsluiting bouwverkeer kijken we nu naar de meest boomvriendelijke opties
en onderzoeken we of er voor de in-/uitritten die in het schetsontwerp van het Kaderbesluit
zijn ingetekend meer boomvriendelijke alternatieven zijn. Door vanuit het perspectief van
maximaal bomenbehoud te kijken, kan worden voorkomen dat er mogelijk onnodig veel
bomen gekapt moeten worden.

3. Welke dringende noodzaak heeft zich voorgedaan om het uitgangspunt om de bomen te behouden te verlaten?
Antwoord: Dit uitgangspunt is niet verlaten: het behouden van bomen heeft in het verdere ontwerp van
de buitenruimte van het ISC en bij de ontsluiting t.b.v. het bouwverkeer een belangrijke plek.
Bomen worden alleen gekapt als dit echt noodzakelijk is voor een verantwoorde ontsluiting
van het ISC. Bij de keuzes die we moeten maken wordt gekeken vanuit het perspectief van
maximaal bomenbehoud.

4. Wanneer staat de kap van bomen gepland en hoeveel bomen betreft dit?
Antwoord: Momenteel wordt onderzocht hoe we de routing van het bouwverkeer optimaal kunnen
afstemmen op de keuzes die we maken voor de uiteindelijke ontsluiting van het terrein van
het Indoor Sportcentrum voor de toekomstige gebruikers. Ook met deze afstemming kunnen
we voorkomen dat er overbodig bomen worden gekapt. Het aantal bomen dat uiteindelijk zal
moeten worden gekapt staat op dit moment nog niet vast. Ook is op dit moment nog niet
duidelijk wanneer mogelijk bomen dienen te worden gekapt (ofwel voor de start bouw dus
vóór oktober 2021, ofwel in de tweede helft van 2022 voor de start aanleg van het
buitenterrein).

Wij informeren de raad middels een raadsinformatiebrief (voor deze zomer) over de
resultaten, gevolgen voor bomen en een compensatieplan (en niet pas bij het
Uitvoeringsvoorstel Openbare Ruimte ISC omdat dit voorstel pas in Q3 aan de raad kan
worden voorgelegd terwijl de routing voor het bouwverkeer al eerder zal moeten worden
voorbereid om vertraging van het bouwtraject (start bouw is gepland in oktober) te
voorkomen).

5. Welke alternatieven voor de ontsluiting van het ISC zijn onderzocht? Graag een overzicht van de verschillende scenario’s, inclusief een beschrijving wat dit voor de bomen zou betekenen.
Antwoord: De mogelijkheden om het gebied te ontsluiten zijn beperkt. Het terrein wordt geheel door
bomen omrand, behalve aan de noordzijde.
- Noordzijde: Hier is een sportveld van het sportpark Boshuizerkade waardoor ontsluiten
van het terrein aan de noordzijde niet mogelijk is. Het verwijderen van dit sportveld zou
tot gevolg hebben dat de resterende capaciteit van het sportpark onvoldoende is om
activiteiten en groepen die er gebruik van maken te kunnen faciliteren.
- Westzijde: Een eigen in- en uitrit aan de Churchilllaan is als alternatief genoemd voor
ontsluiting langs de Boshuizerkade en/of Telderskade. Voor een (gecombineerde) in- en
uitrit dienen ook bomen te wijken. Verder blijkt een in- en uitrit aan de Churchilllaan niet
mogelijk vanwege de geringe ruimte en de geringe afstand ten opzichte van de kruising
Churchilllaan/Telderskade. In- en uitrit aan de Churchilllaan is daarom qua
verkeersveiligheid geen goede oplossing.
- Oost- en zuidzijde: Over blijft dan ontsluiting langs de Boshuizerkade (Oostzijde) en/of de
Telderskade (Zuidzijde). Deze ontsluiting (Oost en Zuid) is onderdeel van het door de
raad vastgestelde Kaderbesluit Openbare Ruimte ISC en wordt nu verder onderzocht en
uitgewerkt. Het uitgangspunt daarbij is maximaal bomenbehoud.
Daarnaast is het niet mogelijk om het bouwverkeer te ontsluiten via de sportvelden omdat:
- Het sportveld gedurende de bouwvoorbereiding en bouwperiode (totaal minimaal 18
maanden) dan niet kan worden gebruikt. (De resterende twee sportvelden zijn beide
nodig voor trainingen en wedstrijden);
- Bouwverkeer onherstelbare schade zou toebrengen aan het sportveld. Dit sportveld zou
nadien compleet vervangen moeten worden.
- De ontsluiting van het bouwterrein via het naastgelegen sportveld meer verkeersoverlast
en onnodige extra kap van bomen tot gevolg zou hebben omdat de ontsluiting voor het
bouwverkeer dan niet kan worden afgestemd met de uiteindelijke ontsluiting voor
toekomstige gebruikers en bezoekers van het ISC.
Kiezen voor een definitieve ontsluiting (en ontsluiting van het bouwverkeer) via het
naastgelegen sportveld heeft als nadeel dat er dan definitief een sportveld komt te vervallen.
De resterende capaciteit van het sportpark voor FC Boshuizen en de andere verenigingen die
er gebruik van maken is dan onvoldoende. Daarnaast zorgt deze optie voor meer verkeer in
de wijk (over de Boshuizerkade).

6. De bomen langs de Telderskade vormen een windsingel. Is het college ervan op de hoogte dat het zeer risicovol is om bomen uit die windsingel te verwijderen, omdat de gehele windsingel structuur kan hierdoor aan stabiliteit en kracht inboeten?
Antwoord: Ja, momenteel wordt nader onderzoek naar de windsingel als geheel verricht. Nadat we de
meest boomvriendelijke variant voor de ontsluiting van het terrein hebben vastgesteld wordt
een windworpsimulatie uitgevoerd. Op die wijze kan eenduidig het effect van het kappen van
bomen op de windworpgevoeligheid van de resterende bomen worden berekend. Afhankelijk
van het resultaat van dit onderzoek worden maatregelen voorgesteld.

7. Is het College bereid om eerst een Boom Effect Analyse te laten verrichten om dit effect op de windsingel te kunnen beoordelen? Zo nee waarom niet?
Antwoord: Ja, het onderzoek is uitgezet.

Indiendatum: 5 feb. 2021
Antwoorddatum: 17 mrt. 2021

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer