Schrif­te­lijke vragen Bos van Bosman


Indiendatum: mrt. 2019

Het Bos van Bosman heeft zich ontwikkeld tot een unieke biotoop waar dieren als de ijsvogel, de groene specht en de boomklever zich gevestigd hebben. Het bos heeft zich tot deze prachtige vorm van stadsnatuur kunnen ontwikkelen doordat er lange tijd niet of nauwelijks in de ontwikkeling is ingegrepen. De Raad heeft op 18 juni 2015 een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin is vastgelegd:

Ten aanzien van het groenbeleid m.b.t. het Bos van Bosman een conserverende houding aan te nemen en het bos en zijn bewoners te beschermen door het met rust te laten en alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud te plegen.

Tot ontsteltenis van buurtbewoners, de Bomenbond en de Partij voor de Dieren blijkt nu echter dat er bomen gekapt zijn om de zichtlijnen te versterken, onderbegroeiing is weggehaald, waardoor bodembroeders het dit seizoen moeilijk gaan krijgen en bomen langs de waterkant zijn gekapt, waardoor het de ijsvogel onmogelijk wordt gemaakt vis te vangen. Kortom van een conserverend groenbeheer is geen sprake, het lijkt er meer op dat iemand de kans heeft gegrepen om het bos eens ‘lekker op te schonen’.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van der Kaap (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Door wie is er opdracht gegeven om gezonde bomen in het bos te kappen, en was hier geen kapvergunning voor nodig?

Antwoord: De plek in het Bos van Bosman waar de onderhoudsmaatregelen zijn uitgevoerd betrof een bekende locatie waar geklaagd werd over overlast. De politie heeft daarom aan het team van onderhoudsmedewerkers gevraagd om meer snoei- en kapwerkzaamheden te verrichten zodat er beter zicht ontstond. Normaal gesproken wordt er voor veiligheids- en handhavingsingrepen toestemming gevraagd aan de burgemeester, dit is niet gebeurd. Vanwege de ecologische waarde en het conserverend groenbeheer is besloten eerst ter plaatse polshoogte te nemen en te bepalen welke maatregelen genomen gaan worden voordat opdracht voor uitvoering werd gegeven. Ter plaatse zijn de uit te voeren werkzaamheden doorgenomen door medewerkers van het cluster Beheer waarbij de focus op conserverende maatregelen lag. Oude afspraken met de buurt om een werkgroep te vormen waar dit type beheermaatregelen besproken zouden worden, waren helaas niet bekend bij de beheerders ter plaatse. Er heeft bovendien de nodige tijd gezeten tussen voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering. De aanvankelijke opdracht is daarna te grondig ter hand genomen. Helaas zijn hierbij ook enkele houtopstanden gekapt waar een kapvergunning voor nodig was. Van de 50 bomen/houtopstanden bleken er uiteindelijk 8/10 kapvergunning plichtig. Dit had niet zo mogen gebeuren en wij betreuren de gang van zaken zeer.

2. Waarom is de wens van de Raad om een conserverend groenbeheer toe te passen genegeerd?

Antwoord: Uit de voorbereidende activiteiten blijkt dat het niet de intentie is geweest om de wens van de raad te negeren.


3. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat het bos van Bosman opnieuw kan worden aangetast?

Antwoord: Deze activiteit wordt intern met de betrokkenen besproken en hierbij wordt de nadruk gelegd op de gemaakte afspraken uit het verleden en het bijzondere karakter van het Bos van Bosman en de overige parken. Ook worden dan de regels met betrekking tot kapvergunningen nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. We hebben intussen uitgebreid gesproken met een vertegenwoordiger uit de buurt, de oude afspraken herbevestigd en toegezegd een werkgroep te zullen inrichten. Er is intussen ook een excuusbrief aan de buurt gestuurd.


4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat hier sprake is van een grove schending van gemaakte afspraken?

Antwoord: Het college betreurt dat ondanks de uitgebreide voorbereidende werkzaamheden het resultaat van de snoeiwerkzaamheden niet is zoals we dat willen. En we gaan, zoals gezegd, voortaan aan de slag op basis van de eerder gemaakte afspraken.


5. Is de stadsecoloog hierbij betrokken geweest? Zo ja, wat was zijn inbreng. Zo nee, waarom niet.

Antwoord: De stadsecoloog is hierbij niet betrokken geweest omdat tijdens de voorbereiding en het bezoek ter plaatse de omvang van de werkzaamheden gericht was op beperkte snoeiactiviteiten waarbij de inzet van een stadecoloog niet nodig was.Harbert van der Kaap, Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Voorgenomen kap van bomen aan het Schuttersveld

Lees verder

Schriftelijke Vragen Milieuonvriendelijke schoonmaak na Koningsdag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer