Schrif­te­lijke vragen Bos van Bosman


Het Bos van Bosman heeft zich ontwikkeld tot een unieke biotoop waar dieren als de ijsvogel, de groene specht en de boomklever zich gevestigd hebben. Het bos heeft zich tot deze prachtige vorm van stadsnatuur kunnen ontwikkelen doordat er lange tijd niet of nauwelijks in de ontwikkeling is ingegrepen. De Raad heeft op 18 juni 2015 een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin is vastgelegd:

Ten aanzien van het groenbeleid m.b.t. het Bos van Bosman een conserverende houding aan te nemen en het bos en zijn bewoners te beschermen door het met rust te laten en alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud te plegen.

Tot ontsteltenis van buurtbewoners, de Bomenbond en de Partij voor de Dieren blijkt nu echter dat er bomen gekapt zijn om de zichtlijnen te versterken, onderbegroeiing is weggehaald, waardoor bodembroeders het dit seizoen moeilijk gaan krijgen en bomen langs de waterkant zijn gekapt, waardoor het de ijsvogel onmogelijk wordt gemaakt vis te vangen. Kortom van een conserverend groenbeheer is geen sprake, het lijkt er meer op dat iemand de kans heeft gegrepen om het bos eens ‘lekker op te schonen’.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van der Kaap (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Door wie is er opdracht gegeven om gezonde bomen in het bos te kappen, en was hier geen kapvergunning voor nodig?

2. Waarom is de wens van de Raad om een conserverend groenbeheer toe te passen genegeerd?

3. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat het bos van Bosman opnieuw kan worden aangetast?

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat hier sprake is van een grove schending van gemaakte afspraken?

5. Is de stadsecoloog hierbij betrokken geweest? Zo ja, wat was zijn inbreng. Zo nee, waarom niet.Harbert van der Kaap, Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer