Schrif­te­lijke Vragen Mili­eu­on­vrien­de­lijke schoonmaak na Koningsdag


Indiendatum: apr. 2019

Ook dit jaar vierde Leiden weer massaal Koningsdag. In de hele stad waren er festiviteiten. Het grootste feest vond op de Nieuwe Rijn bij het stadhuis plaats. De fracties van de PvdA en PvdD begrijpen dat dergelijke festiviteiten met overlast gepaard kunnen gaan. Behalve over geluidsoverlast gaat het daarbij bijvoorbeeld ook om de rommel die achterblijft na een dergelijk evenement.

Afgelopen dagen werden beide fracties opgeschrikt over de manier van opruimen van het Koningsdagevenement op de Nieuwe Rijn. De achtergebleven rommel werd vanaf de pontons de Nieuwe Rijn in gespoten. Ook was het keerscherm in de Rijn al verdwenen voordat er werd opgeruimd met als gevolg dat rommel die blijft drijven, weg dreef van de evenementenlocatie.

Deze manier van schoonmaken draagt op geen enkele manier bij aan het schoonhouden van onze stad. Ook niet als binnenkort het gebruik van statiegeldbekers verplicht is, waardoor de hoeveelheid troep zal afnemen, want ook dan zal er afval achterblijven n.a.v. een evenement.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Holla (PvdA) en Raat (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Bent u bekend met deze manier van opruimen?
Antwoord: Nee.


2. Wat vindt u van deze manier van opruimen?
Antwoord: Het college vindt dat deze manier van opruimen niet door de beugel kan. Het is daarnaast een handelswijze die niet past binnen de wettelijk vastgelegde zorgplicht voor het milieu die voor een ieder geldt. Zowel in de APV (artikel 26), de Wet Milieubeheer als de Waterwet zijn artikelen opgenomen over het nalaten van handelingen die leiden tot
verontreinigingen, aantasting of schade aan het milieu.


3. Zijn er afspraken over de manier waarop moet worden opgeruimd?
Antwoord: Ja. De afspraak is dat de organisator zelf het afval op de pontons opruimt. Bij de evaluatie van dit evenement wordt de gebruikte manier van schoonmaken, het in de gracht spuiten van het afval vanaf de pontons, dan ook zeker met de organisator besproken met de nadrukkelijke mededeling dat dit niet de bedoeling was en eens maar nooit meer.

Indien er afspraken zijn:

4. Bent u bereid deze aan te passen waardoor de hoeveelheid rommel die in de grachten komt, wordt geminimaliseerd?
Antwoord: Ja. Voor een volgend evenement en voor vergelijkbare evenementen worden extra afspraken gemaakt en vastgelegd over de schoonmaak van de pontons waarbij het verwijderen van afval door schoonspuiten van de pontons als methode nadrukkelijk uitgesloten wordt. Het afval dient vanaf de pontons verzameld te worden, aan land
gebracht te worden en vervolgens ingezameld en afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.


Indien er geen afspraken zijn:

5. Bent u bereid met de organisatie afspraken te maken over de manier van opruimen waarbij de inzet is de hoeveelheid rommel die in de grachten komt, wordt geminimaliseerd?
Antwoord: Zie beantwoording vraag 4


6. Zijn er nog meer evenementen waarbij op deze manier wordt schoongemaakt en bent u bereid ook daarmee nieuwe afspraken te maken?
Antwoord: Nee, voor zover bekend zijn er geen andere evenementen die bij het opruimen het afval
het water inspuiten. Zie ook beantwoording vraag 4.Bronvermelding:

@CanalCups, maandag 29 april 2019 (Twitter)

Lianne Raat, Partij voor de Dieren

Gijs Holla, Partij van de Arbeid

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 11 jun. 2019

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bos van Bosman

Lees verder

Schriftelijke Vragen Maaibeleid Witte Singel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer