Schrif­te­lijke Vragen Maai­beleid Witte Singel


Indiendatum: mei 2019

Een jaar geleden hebben wij vragen gesteld over het maaien tijdens het broedseizoen en het verstoren van nesten van watervogels aan de Witte Singel. Tot mijn ontsteltenis is er op dezelfde plek weer gemaaid, waarbij wederom rietorchissen zijn weggemaaid en volgens een medewerker van de Hortus ook eendennesten zijn verwijderd. Vorig jaar werd als ‘excuus’ nog aangevoerd dat de beschoeiingen vervangen dienden te worden, maar daar is nu geen sprake van.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van der Kaap (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Kent U het spreekwoord: Een ezel stoot zich in ’t gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen.
Antwoord: Ja.

2. Kunt U zich de moedeloosheid van de Partij voor de Dieren voorstellen, zeker in het licht van het recente drama rond het Bos van Bosman, als het gaat om het maai- en snoeibeleid van de Gemeente Leiden.
Antwoord: Nee. Het college is van mening dat er met het maaibeleid zelf niets mis is. Het beleid houdt voldoende rekening met het behouden en verbeteren van biodiversiteit door het beheer van bermen. Wel ontstaan er soms problemen bij de uitvoering.


3. Waarom is er opdracht gegeven om op deze wijze, zonder te kijken naar waardevolle planten en broedende vogels, de singelkant glad te maaien.
Antwoord: Er wordt altijd een flora en fauna toets gedaan voor dat groenwerkzaamheden beginnen. Dat is nu ook gebeurd. Het klopt dat de Witte Singel inclusief de rand langs de waterkant gemaaid is. Dit had niet gemoeten. Gelukkig zijn er hierdoor, zover bekend, geen waardevolle planten kapot gemaaid en/of nesten van broedende vogels vernietigd. Voor de volgende maaibeurten is de manier van maaien wel duidelijk afgesproken en vastgelegd.

4. Bent U bereid om beleidsmaatregelen te nemen om te komen tot een ecologisch verantwoord maaibeleid. Zo ja, waaruit zullen deze maatregelen bestaan, zo nee waarom niet.
Antwoord: Ja
, hier werkt het college al aan. Naast de eerder genomen maatregelen zoals maaien met slingerende maaipaden waarbij een deel van de beplanting blijft staan en minder maaien van bermen, wordt er momenteel een onderzoek uitgevoerd waarbij geïnventariseerd wordt waar ecologische knelpunten zitten. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kijken we waar we de maaiwerkzaamheden op een ecologisch verantwoorde manier kunnen verbeteren en toepassen.

5. In het antwoord van vorig jaar werd gesteld dat er een regulier maairegime voor oevers is, waarbij een strook van een meter ruigte niet gemaaid wordt. Waarom is dit niet gebeurd.
Antwoord: Het klopt dat de Witte Singel inclusief de rand langs de waterkant gemaaid is. Dit had niet gemoeten. Maaien van deze rand leek hier logisch, omdat de sloepjes dan aan kunnen meren. Maar zoals gesteld, daar waren andere afspraken over. Voor de volgende maaibeurten is dit wel duidelijk afgesproken en vastgelegd.

6. Wat vindt U belangrijker. Het stimuleren van biodiversiteit of het optimaal toegankelijk maken van sloepjes.
Antwoord:
Beide functies zijn naar de mening van het college van belang. We willen een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de stad en stimuleren dit ook. Recreëren, waarbij mensen kunnen genieten van het Leidse water, groen en biodiversiteit om hen heen, draagt ook bij aan een leefbare en gezonde stad.

7. Heeft er een flora en faunatoets plaats gevonden.
Antwoord: Ja, de gemeente doet altijd een flora- en faunatoets voorafgaand aan de werkzaamheden.
Harbert van der Kaap - Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 6 jun. 2019

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer