Schrif­te­lijke Vragen: Nood­toe­stand voor het klimaat en de natuur


In verschillende steden wereldwijd is een noodtoestand voor het klimaat afgekondigd, zoals in Basel, Bristol, Londen, Berkely en Vancouver. Al deze steden keuren de apathische houding van hun nationale overheden om tot een draadkachtig klimaatbeleid te komen af. Zo stelt de burgemeester van Londen in een artikel op de website van The Guardian dat een lokale noodtoestand noodzakelijk is om toch iets te kunnen doen tegen klimaatverandering, gegeven de impasse in landelijk klimaatbeleid. Het noodbevel volgt op een unaniem aangenomen motie in de Londen Assembly van eind vorig jaar.

De leider van de Britse sociaal democraten, Jeremy Corbyn, heeft een Britse noodtoestand voor het klimaat in stemming gebracht. Aanleiding hiervoor zijn gelekte documenten waaruit blijkt dat de Britse regering maar een fractie van zijn budget voor luchtkwaliteit heeft uitgegeven. Als eerste land ter wereld heeft het Britse parlement afgelopen week een noodtoestand voor het klimaat afgekondigd.

Leiden heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft geconludeerd dat de Nederlandse regering onvoldoende doet om aan de eigen klimaatambities te voldoen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Kent u de noodtoestanden voor het klimaat die recent door diverse steden zijn afgekondigd?

2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de regering te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen en welke acties onderneemt u om de regering te bewegen meer te doen?

3. Wat vindt u van de noodtoestanden voor het klimaat die in steden in het buitenland zijn afgekondigd?

Op 6 mei jl. hebben de Verenigde Naties het rapport ‘Global Assesment Report on Biodiversity and Ecosystem Services’ over het uitsterven van soorten gepubliceerd. Dit rapport is gebaseerd op 15.000 wetenschappelijke en overheidsbronnen. Uit dit rapport blijkt onder andere dat de achteruitgang van ecosystemen groter is dan ooit en daarmee hollen we de fundering onder onze economie, onze maatschappij, onze voedselzekerheid, onze gezondheid en kwaliteit van leven uit. Deze achteruitgang is te wijten aan menselijk handelen.

4. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de regering te weinig doet om de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan?

5. Bent u bereid een Leidse noodtoestand voor het klimaat en de natuur af te kondigen?

Lianne Raat, Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer