Schrif­te­lijke Vragen: Nood­toe­stand voor het klimaat en de natuur


Indiendatum: mei 2019

In verschillende steden wereldwijd is een noodtoestand voor het klimaat afgekondigd, zoals in Basel, Bristol, Londen, Berkely en Vancouver. Al deze steden keuren de apathische houding van hun nationale overheden om tot een draadkachtig klimaatbeleid te komen af. Zo stelt de burgemeester van Londen in een artikel op de website van The Guardian dat een lokale noodtoestand noodzakelijk is om toch iets te kunnen doen tegen klimaatverandering, gegeven de impasse in landelijk klimaatbeleid. Het noodbevel volgt op een unaniem aangenomen motie in de Londen Assembly van eind vorig jaar.

De leider van de Britse sociaal democraten, Jeremy Corbyn, heeft een Britse noodtoestand voor het klimaat in stemming gebracht. Aanleiding hiervoor zijn gelekte documenten waaruit blijkt dat de Britse regering maar een fractie van zijn budget voor luchtkwaliteit heeft uitgegeven. Als eerste land ter wereld heeft het Britse parlement afgelopen week een noodtoestand voor het klimaat afgekondigd.

Leiden heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft geconludeerd dat de Nederlandse regering onvoldoende doet om aan de eigen klimaatambities te voldoen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Kent u de noodtoestanden voor het klimaat die recent door diverse steden zijn afgekondigd?
Antwoord: Ja wij zijn op de hoogte dat o.a. verschillende steden de noodtoestand voor
het klimaat en de natuur hebben uitgeroepen.

2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de regering te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen en welke acties onderneemt u om de regering te bewegen meer te doen?
Antwoord: Het college voelt grote urgentie om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit aan te pakken, en zou liefst een ambitieuzer programma op nationaal en internationaal niveau zien. Maar we onderkennen ook de politieke werkelijkheid. De regering heeft haar eigen verantwoordelijkheid waar binnen ze moet opereren. Wij steken liever onze tijd en energie in datgene wat we zelf kunnen (en moeten) doen om het tij te keren, en hoe we onze stadspartners en inwoners kunnen bewegen hun bijdrage te leveren. Nederland heeft in 2016 het VN-klimaatakkoord (Parijs 2015) ondertekend. Hiervoor wordt op het moment het Nederlandse klimaatakkoord geschreven. Zoals u weet is het Klimaatakkoord juist geschreven om klimaatverandering tegen te gaan. Om invulling aan het VN-Klimaatakkoord te geven, voert Het college de daaruit voortvloeiende wet-en regelging uit. Uiteraard onderschrijft het college de doelstellingen van het VNKlimaatakkoord en dat is als zodanig ook vastgelegd in het beleidsakkoord.

3. Wat vindt u van de noodtoestanden voor het klimaat die in steden in het buitenland zijn afgekondigd?
Antwoord: Iedere stad maakt hierin een eigen zelfstandige afweging en ons college is van mening dat het zinvoller is om al het mogelijke te doen vanuit haar rol en bevoegdheden Ambitieuze maar uitvoerbare doelen vooraf stellen en zorgvuldige monitoring zullen moeten aantonen of dit voldoende is, of dat er bijsturing nodig is. Dit beleid maken we samen met de raad en met de stad.

Op 6 mei jl. hebben de Verenigde Naties het rapport ‘Global Assesment Report on Biodiversity and Ecosystem Services’ over het uitsterven van soorten gepubliceerd. Dit rapport is gebaseerd op 15.000 wetenschappelijke en overheidsbronnen. Uit dit rapport blijkt onder andere dat de achteruitgang van ecosystemen groter is dan ooit en daarmee hollen we de fundering onder onze economie, onze maatschappij, onze voedselzekerheid, onze gezondheid en kwaliteit van leven uit. Deze achteruitgang is te wijten aan menselijk handelen.

4. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de regering te weinig doet om de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan?
Antwoord: Het college deelt de zorg van de PvdD als het gaat om de achteruitgang in biodiversiteit en daarom doet het college alles wat er binnen haar mogelijkheden ligt om de biodiversiteit in de stad te versterken. We zijn op het moment o.a. bezig met:
- vergroening van de stad (De Groenenkansenkaart)
- het ontwikkelen van een ecologisch netwerk
- het uitwerken van de groene hoofdstructuur
- afspraken maken die in het convenant klimaatadaptief bouwen staan (hier gaat het ook over biodiversiteit)
- optimaliseren bermbeheer


5. Bent u bereid een Leidse noodtoestand voor het klimaat en de natuur af te kondigen?
Antwoord: Nee, het college is van mening dat het zinvoller is om, samen met de stad, te kijken wat we wel kunnen doen, dan andere partijen de maat te nemen over wat er wellicht in onze ogen te weinig gebeurt. We zijn er niet van overtuigd dat de noodzakelijke klimaatadaptatie en biodiverse vergroening daarmee sneller gaan.

Lianne Raat, Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer