Schrif­te­lijke Vragen: Eiken­pro­ces­sie­rupsen


Indiendatum: jun. 2019

In grote delen van het land ervaren mensen momenteel overlast van de Eikenprocessierups. Contact met de brandharen van de rupsen kunnen klachten als irritatie van huid en luchtwegen veroorzaken. In veel gemeenten worden Eikenprocessierupsen bestreden door ze weg te branden of door de rupsen weg te zuigen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Hoeveel meldingen van nesten van Eikenprocessenrupsen krijgt het college jaarlijks binnen?
Antwoord: Er worden jaarlijks tussen de 10 en 20 meldingen gedaan door bewoners/bedrijven.


2. Hoe gaat het college om met Eikenprocessierupsen als ze zijn gesignaleerd?
Antwoord: De gemeente heeft een contract met een aannemer en die haalt de eikenprocessierupsen weg wanneer ze zijn geconstateerd. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van de meldingen. De betreffende aannemer inventariseert dit proactief zodat vroegtijdig ingegrepen kan worden. Met pro actief bedoelen we dat de aannemer niet alleen wacht op meldingen maar tijdens de piekperiode (eind juni/begin juli) zelf ook een ronde in de stad uitvoert en daarbij controleert op de aanwezigheid van nesten van de eikenprocessierups. Uiteraard worden meldingen ook behandeld. De aannemer beoordeelt of een aanwezig nest een risico vormt voor mensen en in die gevallen waar dat zo is, haalt hij aanwezige nesten weg. In de dichtbebouwde kom van Leiden, komt het echter zelden voor dat een nest kan blijven zitten. In de praktijk worden dus bijna alle nesten verwijderd.


3. Maakt het college gebruik van methoden als wegbranden of wegzuigen van Eikenprocessierupsen?
Antwoord: Formeel is in het contract geen methode voorgeschreven. De keuze is dus aan de aannemer maar die heeft tot nu toe altijd de nesten weggezogen.


Het kenniscentrum Eikenprocessierups wijst op het belang van gevarieerde aanplant van bomen, om te grote aantallen Eikenprocessierupsen te voorkomen. Andere natuurlijke wijzen van tegengaan van overlast is het aantrekken van natuurlijke vijanden van de rups, zoals koolmees, sluipwesp en sluipvlieg.

4. Is het college op de hoogte van natuurlijke en biologische manieren om overlast tegen te gaan zoals hierboven beschreven? 5. Is het college bereid om, als tegengaan van overlast nodig is, Eikenprocessierupsen te reguleren via het aantrekken van die natuurlijke vijanden en via meer gevarieerde aanplant? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, het college is hiervan op de hoogte. Er is dan ook al samen met de stadsecoloog bekeken waar dit mogelijk is. Een natuurlijke aanpak is echter tijdrovend en kan daardoor niet worden toegepast op plaatsen waar rupsen te dicht bij mensen in de buurt komen omdat dan de gezondheid van de betreffende mensen in gevaar komt.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer