Schrif­te­lijke Vragen: Chip- en regi­stra­tie­plicht voor katten


Indiendatum: 8 feb. 2021

Op 2 februari 2021 schreef demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur een Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer dat er in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Amsterdam binnenkort wordt gestart met een proef waarbij het verplicht wordt om katten te chippen en te registreren. Indien de pilot een succes is mogen ook andere gemeenten een lokale chip- en registratieplicht voor katten invoeren.

Het verplicht chippen en registreren van katten heeft een aantal voordelen. Zo kunnen katten vaker, maar ook sneller worden herenigd met hun eigenaar. Ook de gemeente heeft hierbij baat, omdat de kosten voor opvang door het dierenasiel en vervoer met de dierenambulance zullen afnemen. Voorts zorgt een chipplicht voor meer bewustwording onder (potentiële) katteneigenaren. Verschillende organisaties waaronder de Dierenbescherming, de Raad voor de Dieraangelegenheden en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde staan dan ook positief tegenover het verplicht chippen van katten.

In Leiden wordt minder dan de helft van de katten die worden opgevangen door Dierentehuis Stevenshage herenigd met hun eigenaar. Voor honden, waarvoor wel al een chip- en registratieplicht geldt ligt dat percentage boven de 90%.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van den Berge (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over een chip- en registratieplicht voor katten.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een verplichte chip- en registratieplicht voor katten het aantal herenigingen van verdwaalde katten met hun eigenaar aanzienlijk zal verhogen? En dat dit voor de gemeente Leiden zal leiden tot lagere kosten voor de opvang en het vervoer van katten?
Antwoord: Ja.
Stichting Dierentehuizen Leiden en omstreken verzorgt de opvang, bewaren en overdracht van
de zwerfdieren voor de gemeente Leiden. Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude (Stevenshage). Deze opvangactiviteit is
een wettelijke verplichting voor de gemeente. De gemeenten dragen bij aan de kosten van de
zwerfdieren voor maximaal 14 dagen. Na 14 dagen worden de dieren aan het asiel in eigendom
overgedragen. Daartoe heeft de gemeente Leiden een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met Stichting Dierentehuizen Leiden en Omstreken.
De financiële bijdrage van de gemeente is ongeveer € 77.000, - per jaar. Dit bedrag is voor het
grootste deel gebaseerd op het aantal inwoners van Leiden en maar voor een relatief klein deel
op het aantal dieren.
De verwachting van het Dierentehuis is dat het chippen van katten ongeveer € 4000, - kan
schelen per jaar, uitgaande van het aantal katten (108) dat vorig jaar was gevonden.
Het Dierentehuis geeft aan dat het een voorstander is van verplicht chippen. Maar daarbij merken
zij wel op dat het hebben van een chip geen garantie is dat de kat ook echt wordt opgehaald (een
chip is géén eigendomsbewijs!). Mensen kunnen vergeten te registreren (bijv. na particulier
herplaatsen) of hun registratie expres verwijderen.

De reactie op de vraag van de Dierenambulance (Stichting te Ondersteuning van de
Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden) luidt als volgt:
Als een kat of hond gechipt is kunnen wij direct contact opnemen met de eigenaar en afhankelijk
van de vraag of het dier gewond is, het naar de dierenarts van de eigenaar, of naar de eigenaar
zelf brengen. Voor ons gaat het in die gevallen dus om een rit naar de vindplaats en vervolgens
naar de dierenarts, of de eigenaar i.p.v. naar Stevenshage. Qua ritten en financiën zit daar voor
ons niet zo zeer het verschil.
Als een kat of hond na het uitrukken overleden blijkt te zijn, is er financieel wel een verschil. Dan
kunnen we als het dier gechipt is de eigenaar een vergoeding van onze ritkosten in rekening
brengen en hen de gelegenheid bieden aan te geven of zij het dier zelf willen begraven, laten
cremeren of afvoeren naar de destructie. Is er geen eigenaar te vinden, dan komen alle kosten
(ophalen, opslag voor twee weken en afvoeren) voor onze rekening. Dat komt helaas nog vrij
regelmatig voor. Dus ook wij zijn nadrukkelijke voorstander van chippen.

2. Is het college bereid om, indien blijkt dat de pilot in Amsterdam en Alphen aan de Rijn een succes is, ook in de gemeente Leiden een chip- en registratieplicht voor katten in te voeren? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja.
Ja, het college volgt de ontwikkelingen in Amsterdam en Alphen. Op het moment dat de pilot daar
een succes blijkt en er vanuit de VNG modelbepalingen voor lokale regelgeving op dit onderwerp
komen, is het college voornemens die over te nemen.
Wel lijkt het erop dat Leidse handhavers niet de bevoegdheid krijgen om controleren op de chipen registratieplicht. In kamerbrief valt te lezen dat dat is belegd bij de NVWA of LID (landelijke
inspectiedienst dierenwelzijn).

Indiendatum: 8 feb. 2021
Antwoorddatum: 17 mrt. 2021

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer