Schrif­te­lijke Vragen: Dierenleed in de Merenwijk


Indiendatum: dec. 2021

Op donderdag 2 december jl. ontving de Partij voor de Dieren Leiden melding van twee ernstige vormen van dierenmishandeling en dierenleed in de Merenwijk. Toen we daar poolshoogte gingen nemen, troffen we het volgende aan (zie ook bijlage met foto’s):

1. Muizen/rattenvallen geplaatst in de openbare ruimte bij de achterzijde van een flat aan de Condorhorst

Aan de achterzijde van een flat aan de Condorhorst bleken meerdere klemvallen geplaatst te zijn, waarschijnlijk bedoeld voor het vangen en doden van muizen of ratten. Deze vallen waren aan de gevel van de flat bevestigd, maar bereikbaar vanaf de openbare weg. In de vallen was lokvoer geplaatst.

In een van de vallen troffen we een dode egel aan. Deze egel is kennelijk ook aangetrokken door het voer en gedood door de neerknallende val. De egel was al zover ontbonden dat duidelijk was dat de vallen niet regelmatig gecontroleerd werden.

2. Duivenvangkooi geplaatst bij de ingang van winkelcentrum de Kopermolen aan de Ketelmeerlaan

Bij de ingang van de Kopermolen aan de Ketelmeerlaan is, op het afdak voor de ingang, een duivenvangkooi geplaatst, met lokvoer. Op het moment dat we de val vonden, zat er ook daadwerkelijk een duif in de val. De duif zat daar, zo bleek uit navraag bij omwonenden, al urenlang, zonder beschutting tegen de regen en hagel. Navraag bij ondernemers leerde dat de val is geplaatst door de vastgoedexploitant en dat de val slechts 1 of 2 keer per week wordt ‘geleegd’.


Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (PvdD), het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over dierenleed in de Merenwijk:

1. Is het college ervan op hoogte dat op deze wijze in het wild levende dieren gevangen en gedood worden?
Antwoord: Nee, het college was hier niet van op de hoogte.

2. Wat vindt het college van het op deze wijze vangen van duiven?
Antwoord: Het college is geen voorstander van het op deze manier vangen van duiven, maar is niet het bevoegd gezag in dezen. De provincie Zuid Holland is bevoegd gezag voor de Wet Natuurbescherming. Volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) mogen beschermde soorten niet verstoord, verjaagd of gedood worden. Alle vogelsoorten zijn in beginsel beschermd vanuit de Wnb. Voor de houtduif is echter een landelijke vrijstelling verleend. Dat betekent dat deze soorten het hele jaar gevangen en gedood mogen worden om overlast te beperken, mits dit wordt geregistreerd door een ingeschreven lid bij de betreffende faunabeheereenheid. Daarnaast heeft de Provincie Zuid Holland een provinciale vrijstelling verleend voor verwilderde postduiven. Dit betekent dat deze duiven buiten het broedseizoen gevangen en gedood mogen worden, eveneens mits geregistreerd bij de faunabeheereenheid. Of er contact is geweest met de faunabeheereenheid is niet bekend; de faunabeheereenheid wil uit privacy overwegingen hier geen informatie over verschaffen.

3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de exploitant van de Kopermolen en andere manieren voor het oplossen van de ervaringen van overlast door duiven (denk bijvoorbeeld aan het instellen van voerverbod rondom de Kopermolen, regelmatiger zwerfvuil opruimen)? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, het college zal aan de exploitant van de Kopermolen melden dat het inzetten van vangkooien ongewenst is en dat het nemen van preventieve maatregelen zinvoller is om de overlast langdurig en duurzaam te beperken. De gemeente veegt elke werkdag in de ochtend de omgeving van de Kopermolen; dit is de standaard inzet. Verder wordt er na de markt op vrijdagavond geveegd. De komende tijd wordt extra gecontroleerd op zwerfvuil in de omgeving van de Kopermolen en de Condorhorst.

Er geldt een voederverbod voor de omgeving van de Kopermolen. Echter het is bekend dat hier veel door mensen wordt gevoerd ondanks dit voederverbod. Ook net buiten de verbodslocatie wordt veel gevoerd. Dit trekt duiven, ratten en muizen aan.

4. Wat vindt het college van het op deze wijze vangen van muizen, ratten en andere in het wild levende dieren?
Antwoord: Ons college is geen voorstander van deze manier van dieren wegvangen, maar is niet de wetgever of het bevoegd gezag in dezen. Uit onderzoek blijkt dat er in deze casus volgens de wet is geopereerd door een gespecialiseerd bedrijf dat is ingehuurd door de Vereniging van eigenaren van de Condorhorst. Als binnen de wet wordt geopereerd kan het college daar niet tegen optreden. De vallen zijn geplaatst op grond in bezit van de Vereniging van Eigenaren.


5. Wat vindt het college ervan dat uiterst dieronvriendelijke klemvallen in de openbare ruimte zijn geplaatst?
Antwoord: Zie antwoord vraag 4.


6. Is het college bereid om de klemvallen bij de flat aan de Condorhorst zo snel mogelijk te (laten) verwijderen en de opdrachtgever/ plaatser van deze vallen op te sporen?
Antwoord: Zoals blijkt uit de beantwoording van vraag 4 zijn de vallen geplaatst door een in ongediertebestrijding gespecialiseerd bedrijf. Dit omdat sprake was van ratten in de kelderboxen en op een aantal balkons. De eigenaar heeft hierbij gezocht naar een balans tussen het
aanpakken van de overlast en de inzet van middelen. Het bestrijdingsbedrijf stelt dat de rattenvallen nooit voorzien zijn van giftig lokaas. Het bedrijf zegt op de hoogte te zijn van de regelgeving en een gecertificeerde bestrijder in dienst te hebben. Het college is geen voorstander van het plaatsen van vallen, maar dit is wettelijk toegestaan. Er is geconstateerd dat de vallen inmiddels zijn verwijderd.

7. Is het mogelijk om de opdrachtgever/ plaatser van deze vallen aansprakelijk te stellen en te beboeten voor het doden van de egel?
Antwoord: De egel is in de Wet natuurbescherming opgenomen als beschermde diersoort. De Wet natuurbescherming (Wnb) gaat naar verwachting op 1 juli 2022 op in de Omgevingswet. Als iemand ziet dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden kan deze persoon een melding doen bij de provincie Zuid-Holland, als bevoegd gezag voor de Wet Natuurbescherming. Wij zullen de beheerder van de Condorhorst, op het hart drukken dat te allen tijde de wet moet worden nageleefd en dat moet worden voorkomen dat egels de dupe worden van de bestrijding van ratten. De beheerder heeft inmiddels de vallen verwijderd.

8. Is het college bereid om met de opdrachtgever en bewoners van de Condorhorst te bespreken welke preventieve maatregelen ingezet kunnen worden, om ervaringen van overlast te verminderen (denk bijvoorbeeld aan het instellen van een voerverbod, regelmatiger zwerfvuil opruimen, voorlichting en educatie)? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja. Wij zullen als gemeente daarover gaan communiceren. Verder wordt de komende tijd extra gecontroleerd op zwerfvuil in de omgeving van de Kopermolen en de Condorhorst.

9. Welke instrumenten heeft het college om het plaatsen van dit soort vallen en vangkooien in Leiden tegen te gaan?
Antwoord: Het plaatsen van vallen en vangkooien is geregeld in de wet Natuurbescherming. De provincie is hiervoor bevoegd gezag. De gemeente kan dit niet verbieden.

10. Is het college bereid om beleid te ontwikkelen over hoe we in de Leiden willen omgaan metdieren wanneer mensen daar overlast van ervaren? Zo ja, wanneer kan de raad een voorstelhiervoor bespreken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja. Momenteel wordt gewerkt aan de Evaluatie Voederverbod. Daarin wordt aandacht besteed aan de overlast van dieren en wordt onderzocht of het mogelijk is om het voederverbod voor de hele stad te laten gelden.

Indiendatum: dec. 2021
Antwoorddatum: 8 feb. 2022

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Segregatie in het onderwijs

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Flitsbezorgdiensten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer