Schrif­te­lijke Vragen: Flits­be­zorg­diensten


Indiendatum: 15 dec. 2021

Na Gorillas heeft ook flitsbezorgdienst Getir zich gevestigd in Leiden. Beide bedrijven hebben een distributiecentrum in de binnenstad, de een aan de Haarlemmerstraat de ander aan de Van der Werfstraat.

Op 14 december jl. verscheen in het FD het artikel ‘Amsterdam wil magazijnen van flitsbezorgers uit de stad weren’. De flitsbezorgdiensten zorgen met hun zogeheten dark stores en flitsbezorgers voor een stortvloed aan klachten. Ook in Leiden nemen de flitsbezorgdiensten het Leidse straatbeeld over. Zij zorgen voor overlast, gaan ten koste van de leefbaarheid en bezorgers moeten hard werken en krijgen slecht betaald.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over flitsbezorgdiensten.

1. Wat vindt het college van de vestiging van tien minuten bezorgdiensten in Leiden? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze diensten zorgen voor overlast en ten koste gaan van de leefbaarheid in wijken?
Antwoord: Het college ziet een toename van concepten als flitsbezorgdiensten, met name in de binnenstad, en deelt uw zorgen over de impact van flitsbezorgers op het verblijfsklimaat van de stad. Deze formules wil het college in principe niet toestaan binnen de straten die zijn opgenomen in de winkelstructuur van de binnenstad. Momenteel wordt er gewerkt aan een inventarisatie of en op welke manier de vestiging van flitsbezorgers gereguleerd zou moeten worden. Uw raad wordt hierover geïnformeerd als de inventarisatie is afgerond.

2. Hoeveel meldingen van overlast zijn er sinds de komst van de flitsbezorgdiensten naar Leiden gedaan bij de gemeente? Zijn er ook meldingen gedaan over de leefbaarheid door bewoners?
Antwoord: Er zijn geen duidelijke cijfers van overlastmeldingen betreft het rijgedrag van de flitsbezorgers. Overlast door fietsers dan wel bezorgers wordt niet apart geregistreerd. Wel komen er regelmatig overlastmeldingen van bewoners binnen over flitsbezorgdienst Getir betreffende geluidsoverlast bij het distributiepand. Uit het artikel in het FD blijkt dat meerdere gemeenten zich zorgen maken om de komst van flitsbezorgdiensten en dat de gemeente Amsterdam de strijd aan gaat met de flitsbezorgdiensten:

“Een rondgang van het FD onder grote Nederlandse steden leerde dat zij worstelen met de komst van flitsbezorgers. Die kunnen zich zomaar in bedrijfspanden vestigen zonder een exploitatievergunning en een mobiliteitsplan in te dienen, met grote gevolgen voor de openbare ruimte. Wetgeving biedt nu geen houvast om hier iets tegen te doen, zeiden meerdere wethouders. Amsterdam denkt nu toch een geitenpaadje te hebben gevonden. Omdat flitsbezorgers nieuw zijn en dus niet op de lijst met toegestane bedrijfsactiviteiten staan, handelen zij volgens de gemeente per definitie in strijd met het bestaande bestemmingsplan.”

Uit het artikel in het FD blijkt dat meerdere gemeente zich zorgen maken om de komst van flitsbezorgdiensten en dat de gemeente Amsterdam de strijd aan gaat met de flitsbezorgdiensten:

Een rondgang van het FD onder grote Nederlandse steden leerde dat zij worstelen met de komst van flitsbezorgers. Die kunnen zich zomaar in bedrijfspanden vestigen zonder een exploitatievergunning en een mobiliteitsplan in te dienen, met grote gevolgen voor de openbare ruimte. Wetgeving biedt nu geen houvast om hier iets tegen te doen, zeiden meerdere wethouders.

Amsterdam denkt nu toch een geitenpaadje te hebben gevonden. Omdat flitsbezorgers nieuw zijn en dus niet op de lijst met toegestane bedrijfsactiviteiten staan, handelen zij volgens de gemeente per definitie in strijd met het bestaande bestemmingsplan.

3. Is Leiden meegenomen in de rondgang van het FD?
Antwoord: Het FD heeft geen contact opgenomen met de gemeente Leiden.

4. Heeft het college laten onderzoeken op welke wijze in Leiden het vestigen van flitsbezorgdiensten kan worden tegengehouden?

​a. Zo ja, wat kwam er uit dit onderzoek? Is het hierboven genoemde “geitenpaadje” dat men in Amsterdam heeft gevonden ook een mogelijkheid voor de gemeente Leiden om de komst van flitsbezorgdiensten tegen te houden?
Antwoord: Er is juridisch advies ingewonnen over het vestigen van flitsbezorgdiensten dat onderdeel zal uitmaken van de eerder aangekondigde inventarisatie, waarover uw raad geïnformeerd zal worden. Ten aanzien van het Amsterdamse ‘geitenpaadje’ wordt opgemerkt dat dit een mogelijke oplossingsrichting kan zijn. . Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de bestemmingsplansystematiek van Leiden en van Amsterdam niet per definitie vergelijkbaar zijn. Zo kunnen regels, juridische bijlagen en dergelijke verschillen. Uit onderzoek is inmiddels
gebleken dat er voor de Leidse binnenstad sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan en zal voor de vestiging van een dergelijke activiteit een aanvraag omgevingsvergunning ingediend moeten worden ten aanzien van strijdig gebruik.


b. Zo nee, is het college bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden om flitsbezorgdiensten tegen te houden en/of het aantal vestigingen niet uit de hand te laten lopen?
Antwoord: Momenteel wordt er zoals eerder aangegeven geïnventariseerd op welke wijze regulering van de vestiging van flitsbezorgdiensten mogelijk is. De vragen die u stelt worden meegenomen in de inventarisatie. Hier verwacht het college de komende maanden meer duidelijkheid over te krijgen. Het concept van de flitsbezorgdiensten is relatief nieuw en vergt tijd om dit goed uit te zoeken. Contact met andere gemeenten is hier onderdeel van.

Indiendatum: 15 dec. 2021
Antwoorddatum: 25 jan. 2022

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Dierenleed in de Merenwijk

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Een (beter) tweede leven voor kerstbomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer