Schrif­te­lijke Vragen -GenX ook in Leids drink­water aange­troffen-


Indiendatum: aug. 2017

Waterleidingbedrijf Dunea maakte vandaag bekend dat de mogelijk kankerverwekkende stof GenX ook in het leidingwater van Den Haag, Zoetermeer en Leiden zit. Volgens het bedrijf gaat het om waardes die dertig keer lager zijn dan de richtwaarde. Niettemin zijn de gezondheidseffecten van bepaalde bestanddelen van het middel nog onbekend. De Leidse fracties van de Partij voor de Dieren, PvdA, SP, GroenLinks en D66 vinden giflozingen in drinkwater onaanvaardbaar en maken zich zorgen over de gezondheid van de inwoners van Den Haag, Zoetermeer en Leiden.

Bewoners moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het drinkwater. Met de vondst van GenX wordt dat vertrouwen nu zo ernstig op de proef gesteld, dat een verbod op de lozing van GenX zeer te rechtvaardigen is.

Wij hebben hierbij de volgende vragen aan het college:

 1. Is het college bekend met het bericht “GenX ook in Leids drinkwater”? (zie http://sleutelstad.nl/2017/08/15/genx-ook-leids-drinkwater/)

  Antwoord:
  Ja, de aandeelhoudende gemeenten zijn vooraf per mail geïnformeerd en nadien is er bestuurlijk contact geweest.

 2. Bent u bereid om als aandeelhouder met Dunea in overleg te treden over het voorkomen van GenX in Leids leidingwater? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?


  Antwoord:
  Op de komende aandeelhoudersvergadering zullen we dit vraagstuk bespreken, om te kijken hoe we Dunea hiermee kunnen ondersteunen. Maar Dunea, GGD Midden-Holland en het RIVM vertellen hetzelfde: GenX wordt aangetroffen in zeer lage concentraties die niet schadelijk voor de gezondheid zijn. Verder is Dunea niet in de positie om te voorkomen dat GenX in het drinkwater terecht komt. Zij geeft geen lozingsvergunningen af, maar dit doen de waterkwaliteitsbeheerders: de regionale directies van Rijkswaterstaat of de waterschappen. Dunea is verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbaar drinkwater. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt daar toezicht op en stelt normen en richtwaarden vast op basis van onderzoek van het RIVM. Dunea voldoet daar ruimschoots aan.

  Wellicht ten overvloede; het water waar Dunea drinkwater van maakt, wordt ingenomen bij de Afgedamde Maas bij Brakel. Daar wordt dit water voorgezuiverd en richting de duinen tussen Monster en Katwijk gepompt. Brakel ligt in de provincie Gelderland en de problematiek vindt daarmee plaats buiten het verzorgingsgebied. Dunea heeft in geval van calamiteiten een tweede innamepunt aan de Lek, maar ook die is niet vrij van GenX. Om minder kwetsbaar te zijn voor incidenten doet Dunea onderzoek naar een derde bron, maar dit verkeert nog in een onderzoeksstadium.

 3. Deelt u onze mening dat het zorgelijk is dat gif geloosd wordt in het oppervlaktewater en teruggevonden wordt in leidingwater? Bent u bereid actie te ondernemen tegen de lozing van gif in het oppervlaktewater?

  Antwoord:
  Ja, het is zorgelijk dat gif geloosd wordt in het oppervlaktewater en als dat wordt teruggevonden in drinkwater. In het belang van haar klanten, de volksgezondheid en de ecologie wil Dunea het liefst helemaal geen chemische stoffen en resten van medicijnen of bestrijdingsmiddelen in het water aantreffen, hoe laag ook. Het bevoegd gezag dat vergunning verleent voor de lozing, is aan zet om het drinkwaterbelang te borgen in het proces van vergunningverlening.

  Dunea heeft een uitgebreid monitoringsprogramma op waterkwaliteit van bron tot kraan.

  Wij zijn echter niet bereid tot actie over te gaan tegen de lozing van gif in het oppervlaktewater zolang de instanties Dunea, RIVM en GGD Midden-Holland aangeven dat er geen schade is voor de gezondheid.
 4. Bent u bereid met klem te protesteren bij de provincie Zuid-Holland en het Rijk tegen lozingsvergunningen van gif zoals GenX, waarvan het RIVM aangeeft dat de schade voor menselijke organen nog moeilijk te beoordelen is? Bent u bereid op te roepen tot een verbod op het lozen van GenX? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

  Antwoord:

  Zolang de concentraties nog zeer laag zijn en niet schadelijk voor de gezondheid, zullen wij niet gaan protesteren of het oproepen tot een verbod op het lozen van GenX. Wij willen wel aandacht vragen voor goede drinkwaterkwaliteit, bij de aandeelhoudersvergaderingen van Dunea. Van Dunea hebben we begrepen dat de oproep om meer rekening te houden met het drinkwaterbelang bij vergunningverlening, bij de formatie-onderhandelingen is ingebracht. Wij blijven uiteraard de ontwikkelingen volgen in het belang van de inwoners van onze stad.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Natalie Wanga (SP)
Emma van Bree (GroenLinks)
Anneloes Wassenaar (D66)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer