Schrif­te­lijke Vragen Partij voor de Dieren ‘Toename zwerf­afval en verdwij­nende prul­len­bakken’


Indiendatum: okt. 2017

De Partij voor de Dieren ontvangt de laatste maanden veel signalen van Leidenaren dat er beduidend meer zwerfafval op straat en in parken ligt dan enkele maanden geleden. Tegelijkertijd is de gemeente bezig met het terugbrengen van het aantal prullenbakken in de openbare ruimte.

Daarnaast worden komende tijd 207 depo-dogs (hondenpoepprullenbakken) verwijderd.
In de stads- en wijkenquête van 2017 gaf 43% van de Leidenaren aan (ernstige) overlast te ondervinden van zwerfvuil. Hoewel dit percentage wat lager is dan in 2015 (47%) is het nog steeds hoger dan in 2013 (40%). De Partij voor de Dieren vindt het aantal mensen dat last heeft van zwerfafval veel te hoog en maakt zich zorgen over de gevolgen van vervuiling van de omgeving voor mens en dier.

1. Herkent het college het beeld dat Leidenaren schetsen van een toename in de hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte en ziet het college een verband tussen de toename van de hoeveelheid zwerfafval en het verdwijnen van prullenbakken?

2. Waarom wordt het aantal prullenbakken gereduceerd?

3. Hoeveel kost het verwijderen van de prullenbakken en wat zijn de verwachte besparing van deze ingreep?

4. Hoeveel prullenbakken zullen er verdwijnen en hoeveel blijven er nog over?
Naast het verwijderen van reguliere prullenbakken, zullen er de komende maanden ook 207 hondenpoepbakken (depo-dogs) verdwijnen. Eerder (tijdens commissie L&B van 5 oktober) gaf het college aan nog niet te weten hoeveel depo-dogs worden vervangen door reguliere prullenbakken. De Partij voor de Dieren is bang dat door deze maatregel de hoeveelheid zwerfafval nog verder zal toenemen.

5. Op welke wijze wil het college voorkomen dat de hoeveelheid zwerfafval verder toeneemt nu zowel reguliere prullenbakken als depo-dogs worden verwijderd?

Een oproep van de Partij voor de Dieren op social media leverde veel reacties op van mensen uit vrijwel alle Leidse wijken, die zich overvallen voelden door het verdwijnen van de prullenbakken in de openbare ruimte.

6. Worden Leidenaren geïnformeerd over het verdwijnen van prullenbakken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

7. Gezien de reacties van inwoners lijkt het erop dat de informatie en communicatie over het verwijderen van prullenbakken niet of niet goed is overgekomen. Op welke manier wil het college inwoners de informatievoorziening aan inwoners verbeteren?

8. Hoe worden inwoners gewezen op locaties waar nog wel prullenbakken staan?

9. Kunnen inwoners een verzoek tot bijplaatsing op specifieke plaatsen (bijvoorbeeld in parken naast bankjes) doen, als blijkt dat het verwijderen van prullenbakken leidt tot een verdere toename van zwerfafval?

Uiteraard vindt de Partij voor de Dieren dat mensen hun afval niet op straat, in een park of in een gracht horen te gooien. Tegelijkertijd is het de trieste realiteit dat dit wel gebeurt en dat veel vervuilers niet stilstaan bij de nadelige gevolgen van het op straat gooien van hun afval.

10. Wordt er extra handhaving ingezet nu er zoveel prullenbakken verdwijnen?

11. Worden er wel eens bekeuringen/ waarschuwingen uitgedeeld voor het veroorzaken van zwerfafval? Zo ja, hoeveel bekeuringen/ waarschuwingen zijn er in 2016 en 2017 uitgedeeld? Hoe hoog is een bekeuring voor het veroorzaken van zwerfafval? Zo nee, waarom niet?

12. Op welke wijze wordt het effect (op o.a. toename van hoeveelheid zwerfafval) van het verwijderen van prullenbakken gemonitord?

13. Is het college bereid om te onderzoeken op welke wijze zij haar inwoners beter kan infomeren over de nadelige gevolgen voor mens en dier, van het veroorzaken van zwerfafval? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

14. Is het mogelijk om de informatievoorziening hierover op maat te maken voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren)? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Dick de Vos
Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer