Schrif­te­lijke vragen ontruiming nood­opvang Wasse­naar­seweg


Indiendatum: mei 2016

Naar aanleiding van de plotselinge ontruiming van de noodopvang aan de Wassenaarseweg eerder deze week willen de onderstaande fracties op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad de volgende vragen aan het college van B&W voorleggen:

1. Waarom heeft het COA in allerijl tot de ontruiming van de noodopvang en de verhuizing van de vluchtelingen besloten?

2. Wanneer is de gemeente over dit voornemen geïnformeerd?

3. Zijn er voorafgaande aan de ontruiming gesprekken tussen de gemeente en het COA geweest over de toekomst van de noodopvang en de opvang van de vluchtelingen in Leiden? Welke scenario's zijn daarbij de revue gepasseerd? Wat is in deze gesprekken de inzet van de gemeente geweest?

4. Heeft het college bij het COA een ruimere periode tot ontruiming bepleit, zodat de vluchtelingen afscheid hadden kunnen nemen van Leiden en hun Leidse netwerk?

4a. Heeft het college daarbij ook het belang van de kinderen ingebracht (gelet op de bescherming die zij genieten op grond van internationale verdragen)?

Zo ja, waarom heeft het COA hier geen gehoor aan gegeven?

5. Zal de noodopvang voor de resterende afgesproken duur gebruikt worden voor opvang van 'nieuwe' vluchtelingen?

6. Hoe beoordeelt het college de samenwerking en communicatie tussen gemeente en COA in dezen? Wat leert het college hiervan?

7. Wordt het incident van de plotselinge ontruiming nog door gemeente en COA geëvalueerd? Zo ja, is het college bereid de raad te informeren over de uitkomsten van deze evaluatie?

Jeffrey van Haaster (D66)
Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)
Julian van der Kraats (SP)
Rald Schalkwijk (PvdA)
Yvonne van Delft (GroenLinks)
Klaas de Vries (CDA)
Mart Keuning (CU)

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 21 jun. 2016

Naar aanleiding van de plotselinge ontruiming van de noodopvang aan de Wassenaarseweg eerder deze week willen de onderstaande fracties op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad de volgende vragen aan het college van B&W voorleggen:

1. Waarom heeft het COA in allerijl tot de ontruiming van de noodopvang en de verhuizing van de vluchtelingen besloten?

De Wassenaarseweg in Leiden is in gebruik genomen als noodopvang met de soberheid die daarbij hoort; meer specifiek kende deze opvang ook géén kook- en koelvoorzieningen op de kamers, alsmede in het gehele pand. Het COA had voor de bewoners aan de Wassenaarseweg weer plekken beschikbaar in reguliere AZC’s waar aanzienlijk meer voorzieningen voorhanden zijn en heeft dinsdag 24 mei besloten de huidige bewoners van de Wassenaarseweg die inmiddels een status hebben gekregen te verhuizen naar verschillende AZC’s. De huisvesting van deze mensen is hiermee conform de fase in hun asielprocedure.

2. Wanneer is de gemeente over dit voornemen geïnformeerd?

Tijdens een overleg tussen de gemeente Leiden, de politie en het COA op maandag 23 mei over de situatie in de noodopvang is de optie om mensen op korte termijn te verhuizen naar een AZC aan de orde geweest. De afspraak was dat het COA dinsdag uitsluitsel zou geven of dit zou gaan gebeuren.

Het college was verrast over de snelheid waarmee de verhuizing is uitgevoerd. De eerste verhuizing van statushouders vanaf de Wassenaarseweg richting het AZC in Petten vond reeds plaats op dinsdagochtend 24 mei. Op die ochtend is de verhuizing ook medegedeeld aan enkele vrijwilligers. Het COA heeft de gemeente op 24 mei om 14.00 uur laten weten dat naar verwachting de noodopvang op vrijdag leeg zou zijn van de huidige bewoners.

3. Zijn er voorafgaande aan de ontruiming gesprekken tussen de gemeente en het COA geweest over de toekomst van de noodopvang en de opvang van de vluchtelingen in Leiden? Welke scenario's zijn daarbij de revue gepasseerd? Wat is in deze gesprekken de inzet van de gemeente geweest?

Over huisvesting in de noodopvang was er regelmatig overleg tussen de gemeente en het COA. De soberheid van de opvang was niet meer in lijn met de status van de meeste inwoners en het aantal klachten hierover nam toe. Ook is gesproken over eventuele verbeteringen die nog zouden kunnen worden aangebracht, zoals een oplossing om binnen de eisen van de brandweer alsnog koelkasten beschikbaar te kunnen stellen, zodat de mensen bijvoorbeeld twee maaltijden zelf zouden kunnen verzorgen.

De inzet van de gesprekken is steeds geweest om zo goed als mogelijk rekening te houden met de belangen van de mensen die wij in de noodopvang onderdak hebben geboden. We zijn nog in overleg met het COA over de mogelijkheid om deze mensen, als ze dat willen, in de Leidse regio te huisvesten.

4. Heeft het college bij het COA een ruimere periode tot ontruiming bepleit, zodat de vluchtelingen afscheid hadden kunnen nemen van Leiden en hun Leidse netwerk?

Nee. Het college had geen informatie die wees op een vertrek op zo’n korte termijn. Het college heeft het COA op maandag 23 mei gevraagd om zodra er duidelijkheid was over de denkrichting ten aanzien van de noodopvang hierover te worden geïnformeerd, zodat gezamenlijk kon worden gewerkt aan een goede aanpak en zorgvuldige communicatie met alle betrokken partijen zoals de bewoners zelf, de vrijwilligers en de vele andere betrokkenen in de stad. Het college was onaangenaam verrast over de snelheid waarmee de verhuizing plaatsvond.

4a. Heeft het college daarbij ook het belang van de kinderen ingebracht (gelet op de bescherming die zij genieten op grond van internationale verdragen)?

Zie antwoord vraag 4. Het college heeft op dinsdagavond contact gehad met het management van het COA om onze zorgpunten over te brengen over het snelle vertrek en alle consequenties die dat heeft gehad voor de betrokkenen. Er is vervolgens toegezegd dat een en ander zou worden uitgezocht, maar deze toezegging heeft uiteindelijk niet meer mogen baten. In dit contact is niet expliciet de positie van kinderen aan de orde gesteld. Zie verder het antwoord op vraag 7.

Zo ja, waarom heeft het COA hier geen gehoor aan gegeven?

Zie antwoord op vraag 4a.

5. Zal de noodopvang voor de resterende afgesproken duur gebruikt worden voor opvang van 'nieuwe' vluchtelingen?

Het COA heeft aangegeven dat zij deze locatie als noodopvang beschikbaar wil houden tot uiterlijk oktober 2016.

6. Hoe beoordeelt het college de samenwerking en communicatie tussen gemeente en COA in dezen? Wat leert het college hiervan?

De gemeente Leiden en het COA hebben ieder vanuit hun eigen rol gewerkt aan een zo goed mogelijke opvang van de vluchtelingen die in oktober 2015 in Leiden zijn opgevangen. In het geval van de plotselinge verhuizing van de bewoners is het college echter in een laat stadium geïnformeerd en is het college van mening dat de informatieverstrekking beter had gekund.

Het college is van mening dat samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partijen te allen tijde (zowel bij (voorbereiding van) aankomst, gedurende periode van opvang, en bij vertrek) van zeer groot belang is. Het is belangrijk dat alle partijen elkaars rol en positie respecteren, en dat er samen wordt gewerkt om een gezamenlijk doel mogelijk te maken. Dit is een intensief traject, dat ook veel inzet van de gemeente eist, maar dat zeer belangrijk is, en blijft, om te doen.

7. Wordt het incident van de plotselinge ontruiming nog door gemeente en COA geëvalueerd? Zo ja, is het college bereid de raad te informeren over de uitkomsten van deze evaluatie?

De gehele gang van zaken is met het COA besproken. Vanuit ons college is aangegeven dat niet alleen bij de komst van een opvanglocatie zorgvuldig moet worden gecommuniceerd, maar ook bij andere belangrijke wijzigingen in de situatie, zoals het beëindigen van de opvang. Vanuit het COA werd dat beaamd.

Jeffrey van Haaster (D66)
Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)
Julian van der Kraats (SP)
Rald Schalkwijk (PvdA)
Yvonne van Delft (GroenLinks)
Klaas de Vries (CDA)
Mart Keuning (CU)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer