Schrif­te­lijke Vragen: Kunststof netjes op de Lammer­markt


Indiendatum: mrt. 2020

Eind vorig jaar is aan het licht gekomen dat duizenden kunststof netjes die de grasmat van de Lammermarkt funderen zijn losgeraakt. Op 18 november 2019 heeft de Partij voor de Dieren hierover schriftelijke vragen gesteld. Tijdens een opruimactie op de Lammermarkt op 28 december 2019 heeft de Partij voor de Dieren samen met Daniël Siepman, Auke-Florian Hiemstra en een tiental vrijwilligers in anderhalf uur tijd 20.000 losgeraakte netjes opgeruimd. Naar aanleiding van deze opruimactie heeft de Partij voor de Dieren op 16 januari 2020 een rondvraag gesteld in de commissie SO. Nog altijd liggen er netjes los en verspreiden deze zich via land en via het (grachten)water door Leiden. De netjes veroorzaken schade aan milieu, natuur en dier.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over de kunststof netjes op de Lammermarkt.

Tijdens de rondvraag in de commissie SO d.d. 16 januari 2020 heeft wethouder Spijker aangegeven dat de Lammermarkt elke drie weken zal worden gecontroleerd op losliggende netjes en dat deze zullen worden opgeruimd.

1.

a. Hoe staat het er voor met deze drie wekelijkse controles? Op welke manier worden deze controles uitgevoerd? Op welke data zijn deze controles inmiddels uitgevoerd?
Antwoord: De oeverkanten zijn de afgelopen tijd door middel van een boot geïnspecteerd. en aangetroffen netjes zijn verwijderd. Omdat er nog netjes gevonden worden, zullen deze werkzaamheden de komende tijd doorgaan.
Op 31 januari heeft Visie R de Lammermarkt met een groep schoonmakers geïnspecteerd en losse netjes verwijderd. Daarnaast zijn begin maart losse netjes verwijderd. De komende tijd zullen de controles blijven doorgaan en zullen losse netjes verwijderd worden.

b. Neemt het aantal netjes dat wordt gevonden tijdens de controles af?
Antwoord: Het aantal netjes dat gevonden wordt neemt af, maar omdat er nog steeds netjes gevonden worden en op sommige plekken het gras nog niet tot volledige groei is gekomen, wordt voorlopig doorgegaan met de controles.

c. Welke maatregelen zijn en worden er genomen om de netjes vast te laten groeien met de grasmat en losraken te voorkomen?
Antwoord: Er hebben in week 12/13 herstel werkzaamheden van het gras plaats gevonden. Beschadigde plekken zijn hersteld en opnieuw in gezaaid. Daarnaast heeft het gras een voorjaarsbeurt gekregen, hierdoor zal het gras weer in goed conditie komen, waardoor de netjes niet los komen. Tevens is er een specifiek onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van de Netlon velden, waarmee een goede conditie van het gras geborgd is.onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van de Netlon velden, waarmee een goede conditie van het gras geborgd is.

Via de grachten en ander water verspreiden de netjes zich vanaf de Lammermarkt door Leiden en ver daar buiten. Zo werden er deze maand nog een honderdtal netjes uit de Nieuwe Mare gevist. Inmiddels is het eerste netje op weg naar de zee gevonden bij Katwijk aan Zee.3 Ook op Texel is een netje gevonden, mogelijk afkomstig van de Lammermarkt.

2.

a. Wat vindt het college ervan dat de netjes afkomstig van de Lammermarkt terecht (kunnen) komen in de Noordzee?
Antwoord: Het college doet er alles aan om verspreiding van de netjes in het water te voorkomen. (Zie ook de beantwoording van de vragen bij 1.).

b. Welke maatregelen zijn en worden er genomen om te voorkomen dat de netjes zich via het water verspreiden?
Antwoord: zie de antwoorden bij vraag 1.

c. Gaat de aannemer of de gemeente ook het Leidse water controleren en de netjes die daar worden gevonden opruimen?
Antwoord: Ja het Leidse water wordt inmiddels al gecontroleerd en losse netjes worden verwijderd. Dit gebeurt maandelijks.


Zolang de bron van de plastic vervuiling – de Lammermarkt – niet is aangepakt, blijven opruim- en schoonmaakacties noodzakelijk. Een alternatief is om het gefundeerde gras op de Lammermarkt te vervangen door ongefundeerd gras.

3.

a. Wat zijn de kosten om het gefundeerde gras te vervangen door ongefundeerd gras?
Antwoord: Er is een globale kosteninschatting gemaakt op basis van kengetallen. De kosten voor het verwijderen van het Netlon gras voor een ander type gefundeerd gras (zonder kunststof), kost circa 250.000,-.

b. Zijn deze kosten te verhalen op de aannemer die het gefundeerde gras geplaatst heeft? Zo nee: waarom niet?
Antwoord: Deze kosten zijn niet te verhalen op de aannemer. Omdat na aanleg niet het juiste onderhoudsprotocol is uitgevoerd. Na de aanleg van het gras, is er niet direct een onderhoudscontract voor het gras afgesloten, waardoor het gras alleen gemaaid werd. Het Netlon gras vraagt door het intensieve gebruik specifiek onderhoud, zodat de conditie van het gras goed blijft. De Netlon velden
hebben regelmatige bemesting nodig en specifiek onderhoud na evenementen. Dit heeft de afgelopen jaren i.v.m. het ontbreken van een onderhoudscontract onvoldoende plaatsgevonden, waardoor de conditie van het gras onvoldoende was en er netjes los zijn gekomen. Inmiddels is er een onderhoudscontract afgesloten waardoor een goede conditie van het gras geborgd is.


c. Is het college bereid om het gefundeerde gras te vervangen door ongefundeerd gras? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, Komend jaar zal door middel van het juiste onderhoud gezorgd worden voor een goede grasmat, waardoor de netjes niet loskomen.

4. Is het onderzoek inmiddels afgerond dat wethouder Spijker tijdens de rondvraag in de commissie SO d.d. 16 januari 2020 heeft aangegeven, waarbij onderzocht wordt of er op de Garenmarkt evenementengras kan worden aangelegd waarbij geen plastic wordt gebruikt? Zo ja, wat is daar de uitkomst van?
Antwoord: Het onderzoek is afgerond. Er zal evenementen gras zonder kunststof worden toegepast
op de Garenmarkt. Het betreft een natuurlijke grasopbouw met een gestabiliseerde onderlaag, genaamd: Evenemententerrein constructie E –Grass. Hieronder is constructieopbouw weergegeven. De huidige planning is dat het gras medio april/mei 2020 wordt aangebracht op de Garenmarkt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer