Schrif­te­lijke Vragen: Leidse toezicht­rap­porten in de zorg


Indiendatum: 28 jul. 2022

In een recent artikel van RTL nieuws en rapport WMO-toezicht 2020 is vermeld dat toezichtrapporten in de zorg bij veel gemeentes niet altijd aan het licht komen 'Vermoedens van fraude onder de pet gehouden'. Het artikel van RTL nieuws vermeldt dat hoewel er geen wettelijke verplichting is om toezichtrapporten in de zorg openbaar te maken dit tegen de zin van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is.

De Partij voor de Dieren heeft hier technische vragen (TV) over gesteld. In de beantwoording hierop vermeld het college dat hoewel de meerwaarde van transparantie in de zorg wordt erkend toezichtrapporten nu niet worden vrijgegeven. Hiernaast is aangegeven dat vanwege mogelijke wettelijke verplichting in de toekomst anticiperen hierop handig is (zie toelichting voor beantwoording TV dd. 30-6-2022).

Leidenaren hebben recht op goede zorg die geleverd wordt door betrouwbare zorgaanbieders. Het is daarom van belang dat toezichtrapporten openbaar zijn voor transparante zorg.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen leden Jones (PvdD), Lemmens (PvdA) en Vos (PS) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

Gezien het college de meerwaarde van het openbaar maken van de toezichtrapporten erkend en dit in trend is met de wens tot transparantie vanuit het VWS:

1. Zou het college in dit kader kunnen toezeggen dat zij los van de mogelijke wetwijziging concrete stappen zal zetten voor het openbaar maken van toezichtrapporten in de zorg? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Het college is aan het onderzoeken of per 2023 sommige toezichtrapporten openbaar gemaakt kunnen worden.

2. Wat zijn de criteria die gehanteerd zullen worden om per 2023 toezichtrapportages openbaar te maken?

3. Kunnen rapporten die als onvoldoende beoordeeld zijn ook bij deze criteria? Zo nee, waarom niet?

4. Gezien de controlerende functie van de raad is het college bereid om toezichtrapporten die als onvoldoende beoordeeld zijn in het vervolg openbaar te maken aan de raad van Leiden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

5. Graag ontvangen wij de toezichtrapporten die de afgelopen 4 jaar als onvoldoende beoordeeld zijn. Als het nodig is zijn wij ook bereid om de informatie vertrouwelijk te behandelen.


Indieners: Malcolm Jones (PvdD), Bo Lemmens (PvdA) en Thijs Vos (PS)

Toelichting

Technische vragen beantwoording (dd. 30-6-2022)

1. Worden inspectierapporten in de zorg nu altijd openbaar gemaakt aan de raad en inwoners van Leiden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet en is de gemeente bereid om dat te gaan doen in de toekomst?

De toezichthouders Wmo en Jeugd houden toezicht op de rechtmatigheid van de Wmo en Jeugdwet. Het kwaliteitstoezicht voor de Wmo is belegd bij de GGD. Op dit moment worden de rapporten van zowel de toezichthouders rechtmatigheid als van de GGD nog niet (actief) openbaar gemaakt. De Wmo 2015 kent op dit moment nog geen juridische verplichting om toezichtsrapportages openbaar te maken. Volgens de Handreiking openbaarmaking van de VNG is wetgeving ter zake van openbaarmaking in de maak, zodat het raadzaam lijkt daarop te gaan anticiperen.

Een van de aspecten die het college zal moeten betrekken bij de openbaarmaking is het waarborgen van vertrouwelijke persoons- en bedrijfsgegevens. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.

Verder moet het toekomstig beleid rekening houden met de informatieverplichting naar aanbieders. Aanbieders moeten vooraf worden geïnformeerd over het openbaarmakingsbeleid en tot dit jaar zijn er nog geen afspraken over het publiceren van de toezichtsrapportages met hen gemaakt.

De gemeente Leiden is aangesloten bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Als uit een onderzoek van de toezichthouders rechtmatigheid blijkt dat er signalen zijn over zorgfraude, melden zij dit bij het IKZ. Aangesloten partijen, zoals de VNG, Nederlandse Zorgautoriteit etc., krijgen dan een melding.

Het college erkent dus de meerwaarde van het openbaar maken van de toezichtsrapportages. Bovendien wordt door de aangekondigde wetswijziging in de Wmo2015, het openbaar maken van (delen van) de toezichtsrapportages in de toekomst een verplichting. We zijn dan ook aan het onderzoeken of we per 2023 sommige van deze rapporten al openbaar kunnen maken. In de inkoopstukken voor de nieuwe inkoop Wmo Leidse regio per 2023 is opgenomen dat we de reguliere kwaliteitsonderzoeken van de GGD openbaar willen gaan maken. De intentie is om dit ook toe te passen voor de toezichtsrapportages rechtmatigheid en de regionale (Holland Rijnland) Wmo-voorzieningen waarvoor de gemeente Leiden per 2023 gemandateerd wordt.

Voor het kwaliteitstoezicht voor de jeugdhulp geldt dat dit op aanbiederniveau wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In het Portefeuillehoudersoverleg Jeugd Holland Rijnland van juni 2022 is besloten tot het inzetten van een pilot met een materieel controleplan door de Serviceorganisatie Zorg, de regionale contracteringsorganisatie voor jeugdhulpaanbieders. Dit biedt een gedegen grondslag om op casusniveau te toetsen op kwaliteit en rechtmatigheid. In de pilotopzet is nog niet voorzien in terugkoppeling naar de afzonderlijke colleges of raden. Als dit toezicht na afloop van de pilotfase wordt bestendigd, is een mogelijk vervolg dat op de resultaten hiervan op geaggregeerd niveau wordt teruggekoppeld aan de colleges en raden.

2. Worden handhavende maatregelen in de zorg (e.g., boetes, sancties en cliëntenstop) momenteel openbaar gemaakt aan de raad en inwoners van Leiden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment worden opgelegde handhavingsmaatregelen in de Wmo evenmin openbaar gemaakt. Bij de afweging dit wel te publiceren moet het cliëntenbelang (wie levert goede zorg?) afgewogen te worden tegenover het ondernemersbelang (publicatie schaadt de ondernemer). Ook de aard van de opgelegde handhavingsmaatregel is van belang: betreft het een tijdelijke maatregel (bijvoorbeeld een cliëntenstop in afwachting van een herstelplan) of een definitieve maatregel (bijvoorbeeld het opzeggen/ontbinden van een zorgovereenkomst?

Sommige maatregelen kunnen bovendien zonder voorafgaand onderzoek van een toezichthouder worden ingezet, bijvoorbeeld door Contractmanagement. In een dergelijk geval vindt een minder diepgravend onderzoek plaats.

De afweging bij het al dan niet publiceren van tijdelijke of definitieve sancties zullen we verwerken in het op te stellen beleid over het openbaar maken van de toezichtsrapportages.

Voor jeugd geldt dat dit op aanbiederniveau is terug te vinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer