Schrif­te­lijke Vragen: Mili­eu­ver­vuiling door illegale boten in de Spoor­weg­haven


Indiendatum: nov. 2020

Tussen de Potgieterlaan en het spoor ligt de Spoorweghaven. In de Spoorweghaven liggen meer dan 50 boten aangemeerd, waarvan sommigen in bijzonder slechte staat verkeren en/of half gezonken zijn.

Op 21 november 2020 is een gezonken boot weggetakeld en afgevoerd. De boot bleek een grote motor te hebben, waardoor het water in de ecologsiche hotspot vervuild is geraakt met olie. Ook verschillende andere aangemeerde boten, met bijbehorende motoren, dreigen te zinken en het water te vervuilen. Er liggen olie-jerricans in het water en kapotte plastic boten op de kade. Omwonenden geven aan dat zij het probleem met de boten in de Spoorweghaven al herhaaldelijk aan de gemeente te hebben doorgegeven, maar dat de situatie nog niet is opgelost.

In de ligplaatsenverordening 2017 staat over de Spoorweghaven aan de Potgierlaan het volgende: “Dit betreft het water dat is gelegen tussen de Potgieterlaan en de spoorlijn Leiden Centraal – Leiden Lammenschans. Het water heeft een directe verbinding met De Rijn. Dit water heeft een lengte van ongeveer 330 meter en biedt daarmee plaats aan ongeveer 33 ligplaatsen voor pleziervaartuigen. In dit water liggen van oudsher al pleziervaartuigen. Hier werden echter geen vergunningen voor verleend door het college omdat dit water onder de oude verordening en ligplaatsenplannen niet binnen het havengebied viel. De vaartuigen die hier nu liggen, liggen er derhalve illegaal en komen in beginsel niet voor legalisering in aanmerking”.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over milieuvervuiling door illegale boten:

1. Hoe kan het dat er momenteel meer dan 50 boten aangemeerd liggen in de Spoorweghaven, terwijl in de verordening sprake is van ongeveer 33 ligplaatsen?

2. Klopt het dat de in de Spoorweghaven aangemeerde boten, daar illegaal liggen?

3. Hoe kan het zijn dat de situatie die in 2017 al als ‘illegaal’ werd benoemd, nu nog steeds voortduurt?

4. Waarom worden deze illegale boten niet verwijderd?

5. Heeft het college contact gezocht met de eigenaren van deze boten om hen aan te spreken op de illegale ligging van hun boten? Zo ja: wat was het resultaat hiervan? Zo nee: waarom niet en is het college alsnog bereid om contact te zoeken?

Zinkende boten zorgen voor milieuvervuiling doordat zij olie lekken of doordat de aanwezige materialen in de boot, in het water belanden. Dit is nog eens extra zorgelijk omdat het gebied tussen spoor en Potgieterlaan ook als ecologische hotspot is benoemd.

6. Hoe is de waterkwaliteit in de Spoorweghaven op dit moment? Hoe monitort het college de waterkwaliteit hier?

7. Welke risico’s loopt de ecologische hotspot door de milieuvervuiling door zinkende/ gezonken boten?

8. Hoe gaat het college optreden tegen milieuvervuiling die veroorzaakt wordt door deze illegale boten?

9. Hoe gaat het college voorkomen dat er nog meer milieuverontreiniging optreedt door deze illegale boten?

Omwonenden geven aan dat ze al jarenlang bij de gemeente aan de bel trekken over de slechte staat van sommige aangemeerde boten en de bijbehorende milieuproblemen. Tot nu toe heeft dat nog niet tot een oplossing geleid.

10. Kent het college deze signalen van omwonenden, en hoe is op deze signalen gereageerd?

11. Waarom is er na de herhaaldelijke signalen van omwonenden nog geen structurele oplossing gevonden?

12. Is het college bereid om zo snel mogelijk met de omwonenden in gesprek te gaan en uit te leggen waarom deze situatie al zo lang in stand wordt gehouden?

13. Hoe gaat het college de situatie van de illegale boten en de daardoor veroorzaakte milieuvervuiling, oplossen?

14. Zijn er nog meer plaatsen in Leiden waar boten illegaal aangemeerd liggen? Waar? Treden daar soortgelijke milieuproblemen op? Hoe gaat het college de problemen daar oplossen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer