Schrif­te­lijke Vragen: Nieuwe ecolo­gische fouten op het Leiden Bio Science Park


Indiendatum: sep. 2021

De Bomenbond Rijnland heeft bij werkzaamheden op het Leiden Bio Science Park (LBSP) fouten geconstateerd in de uitvoering waardoor er opnieuw ecologische schade is ontstaan: er zijn ten onrechte bomen gekapt en er is een natuurvriendelijke oever vernield.

Dit is helaas niet de eerste keer dat er ecologische fouten zijn gemaakt. Eerder dit jaar stelden 9 van de 10 raadsfracties gezamenlijke schriftelijke vragen over herhaaldelijke fouten in de uitvoering met ecologische schade als gevolg. In de beantwoording van die vragen gaf het college aan dat voornamelijk als incidenten te beschouwen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Van Schaik (PvdD) en Jitan (LP) de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over nieuwe ecologische fouten, dit keer op het LBSP.

1. Klopt het dat er fouten zijn gemaakt in de uitvoering waarbij er illegaal bomen zijn gekapt en er een natuurvriendelijke oever op het LBSP is vernield?

2. Hoe kan het gebeuren dat de zuidelijke oever van de noordelijke sloot, tegen de nadrukkelijke wens van de raad in, is aangetast? Hoe kan het gebeuren dat er bomen zijn gekapt zonder dat daar een vergunning voor is verleend? Wordt de aannemer verplicht om hiervoor een storting in het Bomenfonds te doen?

3. Is het college bereid om de aannemers aan te spreken op de gemaakte fouten en hen de schade te laten herstellen?

4. Op welke wijze is de aannemer op de hoogte gesteld van de wensen van de raad wat betreft een zuidelijke oever van de noordelijke sloot, en over de geldende eisen voor bescherming en kap (en bijbehorende vergunningplicht) van bomen?

5. Op welke wijze zijn ecologische eisen opgenomen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor dit soort opdrachten? Is het college bereid om nog deze collegeperiode met de raad in gesprek te gaan over mogelijke aanscherpingen van dit aankoop en -aanbestedingsbeleid op het gebied van ecologie?

6. Op welke wijze gaat het college voorkómen dat dit soort fouten in de toekomst nogmaals optreden?

7. Is het college het met de vragenstellers eens dat er een patroon van fouten in de uitvoering zichtbaar is, en dat er niet langer sprake is van losse incidenten? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid om het gehele proces tussen besluitvorming in de raad en uitvoering in het veld, tegen het licht te houden en om te kijken waar ruimte voor fouten kan worden verkleind? Is het college bereid de raad over de uitkomsten van deze doorlichting per brief te informeren?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer