Schrif­te­lijke Vragen: Plannen voor een disc­golfbaan in Crone­steyn


Indiendatum: 15 jun. 2021

Op 11 juni publiceerde Sleutelstad een artikel waaruit bleek dat het initiatief voor de aanleg van een disc golfbaan in Polderpark Cronesteyn een financiering vanuit de sportstimuleringsregeling toegekend heeft gekregen. Discgolf is een relatief jonge sport dat enigszins lijkt op het bekende golf. Bij discgolf slaat de speler echter geen bal in een hole, maar gooit h/zij een frisbee in een basket.

Inmiddels klinkt er ook kritiek op dit sportplan. Zo wees Stichting Groen Cronesteyn op mogelijke negatieve gevolgen voor de natuur in het park. Bovendien is discgolf is een activiteit die veel ruimte vraagt, terwijl ruimte bijzonder schaars is in Leiden. Daarnaast lijkt het plan haaks te staan op het in 2019 vastgestelde beheerplan voor Cronesteyn. In dat beheerplan worden verschillende functionele ruimten in Cronesteyn onderscheiden (zie afbeelding hieronder). Tenslotte hebben we vragen over de mate waarin er met belanghebbenden in en rond het park is gesproken en overlegd bij de totstandkoming van het plan.

Ook de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de mogelijke negatieve impact van de aanleg en gebruik van een discgolfbaan op de natuur, de dieren en de rust in Cronesteyn. Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over de plannen voor de aanleg van een discgolfbaan in polderpark Cronesteyn:

Algemene vragen:

1. Klopt het dat er een subsidie is toegekend voor de plannen voor een discgolfbaan in Cronesteyn? Hoe hoog is die subsidie en welke voorwaarden zijn er eraan verbonden?
Antwoord: Het college heeft in het kader van de sportstimuleringsregeling, onder voorwaarden, een subsidie toegekend van € 32.035,- voor het aanleggen van een disc golf course in park Cronesteyn. De aanvragers moeten eerst voldoen aan de aanvullende voorwaarden, voordat zij de subsidie ontvangen. De aanvullende voorwaarden zijn: 1. het definitief aantal holes nader te bepalen, 2. de locaties van de holes nader te bepalen en 3. een omgevingsvergunning. De aanvraag van een omgevingsvergunning is voor het plaatsen van de objecten en het in gebruik nemen van de disc golf course. De toetsing aan natuurwaarden
is een noodzakelijk onderdeel om te komen tot een ontvankelijke aanvraag. Dit alles in overleg met de gemeente Leiden.

2. Waar in Cronesteyn zou de discgolfbaan moeten komen? Om hoeveel baskets gaat het?
Antwoord: Het ontwerp van de disc golf course wordt nog gemaakt, hierbij is het de bedoeling om het in te passen door rekening te houden met het huidige gebruik van het park en met de flora en fauna. Het ontwerp wordt gemaakt door een expert in samenwerking met Gemeente Leiden en de initiatiefgroep. Ook de Stichting Groen Cronesteyn wordt hierbij betrokken. Het ontwerp zal moeten worden getoetst aan de Wet natuurbescherming en aan het vastgestelde beheerplan Cronesteyn. Het aantal baskets staat nog niet vast, het zou gaan om maximaal 18 baskets.

3. Op welke wijze wordt in de discgolfplannen uitgegaan van de functionele ruimtes die in het beheerplan genoemd staan (zie afbeelding hierboven)? In welke functionele ruimte zou discgolf vallen?
Antwoord: In het beheerplan is het park opgedeeld in functionele ruimten. Deze functionele ruimten zijn weer onderverdeeld in gebruiksfunctie en intensiteit. Het ontwerp van de disc golf course wordt in overeenstemming met de huidige functionele ruimten ingetekend. Hierbij wordt uitgegaan van het gebied dat benoemd staat als "normaal gebruik" waarbij sporten op en rondom de paden van toepassing is. In het uitvoeringsprogramma Leiden biodivers en klimaatbestendig ’Samen maken we Leiden groener!’ is vanuit het investeringsplan besloten om park Cronesteyn te gaan opknappen. Definitieve plannen voor een disc golf course en het opknappen van het park dienen zich goed tot elkaar te verhouden.

Over de impact op flora en fauna:

4. Welke gevolgen heeft de aanleg van zo’n baan op de flora en fauna in Cronesteyn? Moeten voor de aanleg bijvoorbeeld bomen worden gekapt? Wordt er extra verharding aangelegd? Wordt er kunstgras of beton in het polderpark toegepast?
Antwoord: Voor de aanleg van de disc golf course worden geen bomen gekapt. Per hole wordt er een teepad aangelegd, dit kan echter op meerdere manieren gerealiseerd worden. De keuze voor de ondergrond wordt bij het ontwerp gemaakt.

5. a) Welke gevolgen heeft het gebruik van zo’n discgolfbaan op de flora en fauna in Cronesteyn?
Antwoord: De gevolgen voor flora en fauna kunnen pas worden beoordeeld op basis van een ontwerp. Het doel is om bij het ontwerp rekening te houden met de aanwezige natuurwaarden, zodat er geen belemmeringen zijn ten aanzien van het vastgestelde beheerplan en er geen
verbodsbepalingen vanuit de Wet natuurbescherming worden overtreden.

5 b) Hoeveel extra bezoekers zou deze baan kunnen trekken?
Antwoord: Dit is moeilijk te zeggen aangezien gebruikers van de disc golf course ook bestaande gebruikers kunnen zijn. Vaak bestaan groepjes uit zo'n 2 tot 4 spelers, maar het kan ook individueel gespeeld worden.

5 c) Hoe wordt voorkomen dat discs in kwetsbare of beschermde planten belanden?
Antwoord: : In het ontwerp van de course wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van de belangrijke of kwetsbare natuurwaarden opdat kan worden voorkomen dat er schade ontstaat.


5d) Moet er extra worden gemaaid om de baan bespeelbaar te houden?
Antwoord: Nee, uitgangspunt bij het ontwerp is dat gebruik wordt gemaakt van gedeelten in het park die nu al worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, met het bijbehorende beheer.


5 e)Hoe wordt voorkomen dat in het wild levende dieren verstoord worden?
Antwoord: : In het ontwerp wordt rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden en zal deze worden getoetst aan het vastgestelde beheerplan en aan de Wet natuurbescherming. Bovendien is het de verwachting dat de aanleg van baskets niet zorgen voor verstoring, omdat in de huidige situatie het park een vergelijkbaar gebruik kent.

6. Is het plan ook beoordeeld door de stadsecoloog? Zo ja, wat was het oordeel van de stadsecoloog over het plan in relatie tot de natuurwaarden in het park? Zo nee, waarom niet en kan dit alsnog gebeuren?
Antwoord: Er is nog geen concreet ontwerpplan gemaakt, hiervoor dient gedetailleerd kaartmateriaal voor handen te zijn. Zodra dat gereed is vindt er overleg plaats met de stadsecoloog.

7. Waarom is gekozen voor kwetsbaar gebied Cronesteyn als locatie voor de discgolfbaan? Zijn er ook alternatieve locaties overwogen?
Antwoord: Dit plan is een initiatief vanuit een aantal gedreven en enthousiaste vrijwilligers uit de stad, zij hebben in hun plan voor park Cronesteyn gekozen, wegens de indeling van het park, het feit dat het park al in gebruik is voor sporten en bewegen, aanwezigheid van horeca en de ligging van het park.


8. Is het college bereid om de financiering voor dit project in te trekken als blijkt dat de uitvoering ervan een negatieve impact heeft op de flora, fauna of de rust in het gebied?
Antwoord: Het college verwacht geen andere impact door de gebruikers van het disc golf course in en rondom de paden dan van de huidige gebruikers. In het park wordt momenteel ook vrij frisbee gespeeld. Het ontwerp is op dit moment nog niet beschikbaar en een toetsing zal nog moeten plaatsvinden. De toetsing is een voorwaarde om de subsidie daadwerkelijk te ontvangen.

Over participatie:

9. Bij het opstellen van beheerplan Cronesteyn uit 2019 hebben verschillende belanghebbenden kunnen participeren. Hebben deze belanghebbenden ook invloed kunnen hebben op de plannen voor een eventuele discgolfbaan? Zo nee, waarom niet en kunnen zij alsnog betrokken worden?
Antwoord: Het ontwerp van de disc golf course wordt nog gemaakt, hierbij is het de bedoeling om het in te passen door rekening te houden met het huidige gebruik van het park en met de flora en fauna. Het ontwerp wordt gemaakt door een expert in samenwerking met Gemeente Leiden en de initiatiefgroep. Ook de Stichting Groen Cronesteyn wordt hierbij betrokken. Het ontwerp zal moeten worden getoetst aan de Wet natuurbescherming en aan het vastgestelde beheerplan Cronesteyn.

10. Is de nieuwe Stichting Groen Cronesteyn betrokken bij de beoordeling van het discgolfplan? Zo nee, waarom niet en kunnen zij alsnog betrokken worden? Welke andere belanghebbenden zijn betrokken bij de discgolfplannen?
Antwoord: In het ingediende plan is te zien welke partijen worden betrokken tijdens het ontwerp van de disc golf course, Stichting Groen Cronesteyn is daar één van. De initiatiefgroep Disc Golf Leiden heeft Stichting Groen Cronesteyn hiervoor per e-mail een uitnodiging gedaan.

13. Is het college bereid om de iniatiefnemers te ondersteunen bij de opzet en uitvoering van een participatietraject?
Antwoord: Het college is hiertoe zeker bereid.

Over de regeling sportstimulering:

14. Is het college bereid om de regeling Sportstimulering te herzien en met onderstaande voorwaarden voor subsidieverlening aan te vullen:
⦁ Het plan voorziet in een deugdelijk participatieproces met belanghebbenden;
⦁ Het plan kan aantonen dat er geen negatieve impact is op de flora en fauna als gevolg van de uitvoering van het plan?
Antwoord: Bij de meeste aanvragen die tot nu toe zijn ingediend was de impact op de omgeving niet van dien aard dat een participatieproces nodig was. Als bij een subsidieaanvraag voor de Sportstimuleringsregeling een omgevingsvergunning nodig is, vindt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning participatie plaats. Het college wil voor deze regeling geen drempels opwerpen wanneer dat niet nodig is. Daarom is het voor het college niet noodzakelijk de Sportstimuleringsregeling aan te passen.

Zo ja, op welke termijn gebeurt dit en wat zijn de gevolgen voor lopende en/of nieuwe
aanvragen?
Antwoord: Indien het nodig is om voor een initiatief (aanleg en gebruik) een vergunning aan te vragen wordt de gebruikelijke route gevolgd die alle Leidenaren moeten doorlopen bij het indienen van een aanvraag.
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: In 2019 heeft uw raad de sportstimuleringsregeling vastgesteld. Deze heeft een looptijd tot en met 2023. Het college geeft uitvoering aan de vastgestelde verordening sportstimulering.

Indiendatum: 15 jun. 2021
Antwoorddatum: 1 aug. 2021

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer