Schrif­te­lijke Vragen: Problemen in de uitvoering van het verka­me­rings­beleid


Indiendatum: 7 jun. 2021

De gemeenteraad heeft eind 2019 nieuwe beleidsregels voor woningvorming en onttrekking van woonruimte (verkamering) vastgesteld. Het nieuwe beleid is per 1 januari 2020 in werking getreden. Als gevolg van het verkameringsbeleid is een quotum dat per straat vastgesteld dat het maximaal aantal te verkameren woningen aangeeft. In het beleid is opgemerkt dat bij de beoordeling van een aanvraag wordt gekeken naar het adres en de betreffende straat volgens de registratie in het Basisregister Adressen en Gebouwen (BAG). In de praktijk komt het echter voor dat een woning ook een entree in een andere straat heeft. Het quotum van deze straat wordt niet meegenomen in deze aanvraag.

Inmiddels hebben ons signalen bereikt dat woningen waarvan ten tijde van de vaststelling van het verkameringsbeleid slechts één adres in het BAG stond geregistreerd en zich bevinden in straten waar het quotum geen ruimte biedt, worden/zijn voorzien van een tweede adres, zelfs waar het privéterreinen met een erfdienstbaarheid (recht van overpad) betreft, zodat de in de beleidsregels opgenomen quotum-beperking wordt omzeild. Bovendien leidt het nieuwe adres tot extra bezoekers van post- en pakketbezorgers, maaltijdbezorgers, bezoekers etc., terwijl de overlast die het quotum beoogt te voorkomen en/of beperken niet wordt voorkomen en/of beperkt.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Krol (CU) en Van der Kaap (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen::


1. Is het college ermee bekend dat panden die oorspronkelijk slechts over één adres beschikken als gevolg van het verkameringsbeleid worden voorzien van een tweede adres teneinde de beperkingen uit het verkameringsbeleid te omzeilen en alsnog een woningsvormings- of onttrekkingsvergunning aan te vragen?

2. Is het college van mening dat deze praktijk een ondermijnend effect heeft op (de doelen van) het verkameringsbeleid en ter plaatse van de nieuwe adressen juist tot overlast leidt?

3. Is het college bereid te zoeken naar een oplossing teneinde de in de ogen van de vragenstellers onredelijke gevolgen van het omzeilen van het verkameringsbeleid weg te nemen?

4. Op welke wijze wil het college dergelijke situaties in de toekomst voorkomen?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer