Schrif­te­lijke vragen Roofvogel- en uilen­ten­toon­stel­lingen


Indiendatum: mei 2017

Op Bevrijdingsdag, 5 mei 2017, stond op de Luifelbaan een man met enkele uilen en andere roofvogels. Mensen konden tegen betaling met zo’n vogel op de foto.

De Partij voor de Dieren signaleert verschillende ernstige aantastingen van het dierenwelzijn door deze dieren op deze manier te gebruiken:

  • de vogels kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen (vliegen, schuilen bij daglicht)
  • de bewegingsvrijheid van de dieren was ernstig ingeperkt (de vogels waren met een korte ketting vastgemaakt aan een houtblok)
  • de vogels werden omringd door veel drukte en kabaal, zonder mogelijkheid tot schuilen
  • de uilen (van nature nachtdieren) werden urenlang blootgesteld aan daglicht, zonder mogelijkheid tot schuilen
  • het vervoer van en naar de evenementenlocatie gaat gepaard met angst, stress en een verdere beperking van bewegingsvrijheid van de dieren.

Verschillende mensen hebben ons benaderd over deze zaak. Zij vinden het niet meer van deze tijd om dieren ter vermaak van mensen tentoon te stellen. De Partij voor de Dieren wil daarom de volgende vragen stellen over tentoonstellingen en shows van roofvogels en uilen.

1. Was het college bekend met deze roofvogel- en uilententoonstelling op de Luifelbaan?

Antwoord:
Het college was daarmee niet bekend.

2. De roofvogels en uilen werden tentoongesteld tijdens een druk bezochte markt/ braderie, waarbij ook continu het harde geluiden van muziek en kermisattracties te horen waren.

  • Hoe beoordeelt het college deze vertoning als het gaat om dierenwelzijn?
  • Is een vergunning aangevraagd voor deze roofdierententoonstelling?
  • Kan het college aantonen of de vogels veterinair gekeurd zijn?
  • Was de organisatie in het bezit van de gezondheidsverklaringen en is de standhouder vakbekwaam?

Antwoord:
Voor alle evenementen (dus ook roofvogelshows) dient bij de gemeente een evenementenvergunning op grond van de APV te worden aangevraagd. Bij de toetsing van een aanvraag om evenementenvergunning wordt vooral gekeken naar mogelijke verstoring van de openbare orde. Welzijn van dieren is geen belang dat meegenomen mag worden bij de toetsing van een aanvraag evenementenvergunning, aangezien deze belangen al geregeld zijn in de Wet Dieren. De NVWA is de bevoegde instantie om naleving van deze wet te controleren.

Dit neemt niet weg dat wij bij een aanvraag om evenementenvergunning zo veel als mogelijk controleren of aan alle wettelijke eisen, waaronder de Wet Dieren, wordt voldaan. Indien wij vermoeden dat een activiteit mogelijk in strijd is met de wet informeren wij de aanvrager en - als hij zijn activiteit vervolgens niet aanpast - de verantwoordelijk toezichthouder.

In dit specifieke geval was geen evenementenvergunning aangevraagd. Zodoende is het niet bekend of er veterinaire keuringen zijn gedaan en of er mogelijk andere wettelijke vereisten uit de Wet Dieren niet zijn nageleefd.

3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat roofvogelshows het dierenwelzijn aantasten? Zo nee, waarom niet? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat evenementen die dierenleed met zich meebrengen niet toegestaan mogen worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college deelt de mening dat er geen evenementen mogen worden gehouden die dierenleed met zich meebrengen (zie ook het vorige antwoord). Organisatoren van evenementen waar dieren bij betrokken zijn dienen dan vanzelfsprekend ook de wet Dieren in acht te nemen om het welzijn van de dieren te waarborgen. Het is aan de daartoe aangewezen toezichthoudende instanties om te bepalen of er bij een evenement sprak is van dierenleed. De handhaving van de wet Dieren is een taak van de Rijksoverheid. Wanneer misstanden worden geconstateerd, dan kan dit bij de toezichthoudende instanties worden gemeld. Het toezicht hierop wordt uitgevoerd door NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit).

Andere gemeenten zijn al een stap verder met beleid en regelgeving gericht op evenementen met (roof)dieren. Zo heeft de gemeente Huizen in het coalitieprogramma staan dat zij geen vergunningen afgeven voor evenementen met roofvogels. In de gemeente Bergen voert de gemeente een ontmoedigingsbeleid ten opzichte van evenementen waarbij roofvogelshows of tentoonstellingen worden georganiseerd. Gemeente Amsterdam gaat evenementen waar dieren bij betrokken zijn vergunningsplichtig stellen en de vergunningsverlening koppelen aan minimale eisen voor dierenwelzijn en –gezondheid en vakbekwaamheid van de uitvoerder/ standhouder.

4. Hoeveel roofvogelshows en –tentoonstellingen zijn er in de afgelopen 5 jaar in Leiden gehouden? Zijn er momenteel lopende vergunningsaanvragen voor roofvogelshows/tentoonstellingen in 2017?

Antwoord:
Er zijn de afgelopen 5 jaar 2 roofvogelshows gehouden. Momenteel zijn er geen lopende vergunningsaanvragen voor dergelijke shows. Overigens willen wij opmerken wij dat de winkeliersvereniging aangegeven heeft dat een show met wilde dieren dan wel roofvogels niet de bedoeling is geweest op de braderie. Dit zal niet nog een keer gebeuren.

5. Moet voor roofvogelshows en -tentoonstellingen een vergunning aangevraagd worden en onder welke voorwaarden wordt deze verleend? Wordt er bij vergunningsaanvragen getoetst aan dierenwelzijnsaspecten aangaande de roofvogels en uilen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

6. Is het college bereid om geen vergunningen meer te verlenen voor evenementen met uilen en roofvogels? Zo nee, is het college bereid dergelijke evenementen te ontmoedigen (bijvoorbeeld door bij de aanvraag informatie te geven over het dieronvriendelijke karakter ervan en over verminderd draagvlak voor dit soort shows bij het publiek)?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2. De gemeente past reeds een ontmoedigingsbeleid voor roofvogelshows en –tentoonstellingen toe. Dit betekent dat we gesprekken voeren met de aanvrager van een vergunning. In deze gesprekken leggen we uit waarom we deze evenementen niet wenselijk vinden in onze de gemeente.


Vanaf 1 juli 2017 mogen alleen diersoorten gehouden worden die op de lijst staan met toegestane huisdieren (de positieflijst). Uilen en roofvogels staan daar niet op. Deze mogen alleen door professionele valkeniers gehouden worden.

7. Hoe wordt hierop gecontroleerd? Welke taak heeft de gemeente hierin?

Antwoord:
De gemeente heeft hier geen rol in. Zie het antwoord op vraag 3.

8. Is het college bereid het beleid voor evenementen in de openbare ruimte zodanig aan te passen, dat er voor evenementen waarbij dieren zijn betrokken altijd een evenementenvergunning moet worden aangevraagd, en om verplichtingen op te nemen over gezondheidsverklaring en vakbekwaamheid van de standhouder?

Antwoord:
Aangezien er nu reeds voor alle evenementen die in de openbare ruimte plaatsvinden een vergunning moet worden aangevraagd, hoeft ons inziens het beleid niet te worden aangepast.

9. Is het college bereid, samen met andere gemeenten, de tekortkoming in de Wet dieren tegen dit soort tentoonstellingen met roofvogels aan te kaarten zodat er aanvullende regels vanuit het oogpunt van dierenwelzijn komen?

Antwoord:
Het college is van mening dat de huidige regelgeving voldoet op het punt van dierenbescherming. Wij zien de roofvogel- en uilententoonstelling dan ook als een eenmalig onfortuinlijk incident.

Dick de Vos

Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ‘Uitzetten van karpers voor sportvisserij in Leidse wateren’

Lees verder

Monitoren waterkwaliteit rond dierenweides

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer