Schrif­te­lijke Vragen: Situatie in Leiden rond wapen­ver­gun­ningen, wapen­bezit en e-screening


Indiendatum: okt. 2019

Op 1 oktober 2019 is de nieuwe wet Wapens en Munitie ingegaan, waardoor mensen die een wapenvergunning willen een zwaardere screening moeten doorlopen. Onderdeel van deze zwaardere procedure is een digitale gedragstest (e-screener), die is ontwikkeld door het Trimbos instituut en Ipsos.

De e-screener wordt gefaseerd ingevoerd en recent is de eerste groep (ouder dan 60 jaar en jonger dan 25, en al in het bezit van een wapenvergunning) opgeroepen voor de test. Dit resulteerde in het intrekken van 25 vergunningen.

Naar aanleiding hiervan adviseert de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging aan alle jagers die worden opgeroepen, niet naar de test te gaan. Op hun site wordt gesteld dat jachtaktehouders voorlopig niet door de politie worden opgeroepen en dat ze daar mondeling bevestiging van hebben gekregen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen omdat mensen die over dodelijke wapens beschikken, zoals jagers, niet psychologisch getest zijn (dit terwijl bijvoorbeeld mensen die in de beveiliging werken, iedere drie jaar getest moeten worden).

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over de situatie rond (jacht)wapenbezit, wapenvergunningen en e-screening in Leiden:

1. In 2015 zijn er in Leiden 42 jachtaktes verleend (nieuwe aanvragen en verlengingen) voor 129 wapens3. Hoeveel jachtaktes, en voor hoeveel wapens, zijn er sinds 2015 verleend?
Antwoord: Sinds 2015 tot heden zijn er 20 jachtaktes afgegeven voor jagers in Leiden. Er worden gemiddeld drie wapens per jachtakte geregistreerd. Dit betreft meestal hagelgeweren.

2. Welke overige wapenvergunningen zijn sinds 2015 verleend en voor hoeveel wapens?
Antwoord: Sinds 2015 tot heden zijn er 25 WM4 schietsportverloven afgegeven voor verlofhouders in Leiden. Het aantal vuurwapens is voor een WM4 altijd 1 bij een eerste aanvraag, dit is wettelijk bepaald.

3. Legt de politie weleens huisbezoeken af bij (jacht)wapenhouders? Hoe vaak is dat sinds 2015 gebeurd? Is naar aanleiding van zo’n huisbezoek weleens een (jacht)wapenvergunning ingetrokken?
Antwoord: In de periode 31-12-2015 t/m 29-10-2019 zijn er in totaal 322 kluiscontroles/huisbezoeken gedaan bij de mensen thuis in Leiden. Bij deze 322 controles zijn geen dusdanige situaties geconstateerd dat er is overgegaan tot een
intrekking.

4. Hoe oordeelt u over het feit dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging haar leden adviseert om geen gehoor te geven aan de oproep van de overheid?
Antwoord: De minister heeft op 29 oktober jl. in een brief aan de Tweede Kamer een bijstelling van de uitvoeringspraktijk e-screener aangekondigd vanwege problematiek in de uitvoeringspraktijk. Het komende jaar blijft de e-screener als verplicht instrument aangewezen voor nieuwe aanvragers van wapenverloven en jachtaktes. Maar voor personen die reeds over een jachtvergunning beschikken, geldt de komende twee jaar nog de ‘oude’ niet digitale screening, het zgn. WM-32 formulier. De e-screening zal gefaseerd worden ingevoerd. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging informeert op de website haar leden over deze bijstelling en dat is niet in strijd met de aangekondigde koerswijziging van de Minister. Wij constateren dat er geen afwijkend advies is omdat dit conform de lijn van de minister is.

5. Wat vindt u ervan dat in Leiden een groep wapendragers is, waarvan een deel wellicht niet door zo’n psychologische test komt?
Antwoord: Het is heel belangrijk dat wapenbezitters in staat worden geacht verantwoordelijk om te gaan met een wapen en dat hier scherp op wordt toegezien. De e-screening en het nu nog gehanteerde WM-32 formulier maken onderdeel uit van een breder onderzoek. Zowel bij de huidige beoordeling als bij de e-screening maakt een antecedentenonderzoek, een referentencontrole en een huiscontrole deel uit van het beoordelingsproces. De afweging die de korpschef uiteindelijk moet maken bij de verlening van de vergunning blijft voor alle gevallen gelijk. De Minister geeft aan dat hij met betrokken partijen in overleg treedt op welke wijze moet worden omgegaan met de wapenverlofhouders die een negatief eindoordeel hebben gekregen op de e-screening. Hij zal dit van geval tot geval beoordelen. Wij hebben er vertrouwen in dat deze afweging zorgvuldig zal worden genomen.

6. Bent u bereid uw steun uit te spreken voor het beleid van de heer Grapperhaus en aan te dringen op het verplicht afnemen van deze test voor iedereen die een wapen bezit, in het belang van de openbare orde en veiligheid?
Antwoord: Het beleid van minister Grapperhaus is er al op gericht om deze screening voor alle wapenbezitters in te voeren. Wij steunen dit beleid.

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Bomenkap in Vlietland

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Rondzwervende kleine kunststof wapeningsnetjes in de gracht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer