Schrif­te­lijke Vragen: Te weinig parti­ci­patie en te veel kunstgras bij het speel­veldje aan het Ronnie Bier­manpad


Indiendatum: okt. 2021

Het speelveld aan het Ronnie Biermanpad in de Stevenshof is deze week opnieuw ingericht. Omwonenden zijn niet tevreden met de keuze en plaatsing van de speeltoestellen. Ze geven aan dat ze herhaaldelijk bij de gemeente hebben aangeklopt omdat ze wilde meedenken, maar geen inspraak hebben gehad op de inrichting van het speelveldje voor hun deur. De tekeningen waarmee omwonenden werden geïnformeerd over het ontwerp van het veld waren, volgens omwonenden, onduidelijk. Ook zijn omwonenden niet te spreken over het felgekleurde kunstgras dat opeens voor hun deur is gelegd (zie foto’s). Omwonenden geven aan dat de gemeente niet reageerde op klachten, niet reageerde op brieven en niet met de bewoners in gesprek wilde.

Ook de Partij voor de Dieren, Partij Sleutelstad en de SP hebben zich herhaaldelijk uitgesproken tegen het gebruik van kunstgras in de openbare ruimte: kunstgras zorgt voor de verspreiding van microplastics in het milieu, leidt tot hittestress (de temperatuur van kunstgras kan in de zomer wel oplopen tot 70 graden, heeft een negatief effect op de biodiversiteit, en is bovendien amper te recyclen.

Omwonenden hebben op 16 juli jl. een petitie gelanceerd die verzoekt om de kunstgras-molen weg te halen en een voor ieder vriendelijke speelplek te creëren. De petitie is inmiddels in korte tijd meer dan honderd maal ondertekend2.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Van Schaik (PvdD), Kersten (PS) en Van Walraven (SP) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over te weinig participatie en te veel kunstgras bij het speelveld aan het Ronnie Biermanpad in de Stevenshof:

1. Hoe zijn bewoners betrokken bij het ontwerp van dit speelveldje? Graag een toelichting op hoe het proces is vormgegeven.

a. Was hier sprake van een participatietraject of slechts van inspraak?

b. Zijn de contacten met bewoners via persoonlijke gesprekken gegaan, per brief, telefonisch?

c. Is DoeMee ingezet bij het participatieproces? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting op hoe het traject is vormgegeven.

d. Is de wijkraad betrokken of geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

2. Graag een reflectie van het college op het participatieproces.

a. Vindt het college achteraf dat het proces naar wens is verlopen?

b. Vindt het college dat ze adequaat heeft gereageerd op klachten, brieven en verzoeken om een gesprek van omwonenden? Zo nee, hoe gaat het college het contact en vertrouwen in het college bij omwonenden herstellen?

c. Vindt het college dat de tekeningen waarmee bewoners werden geïnformeerd over het ontwerp, voldoende duidelijk waren?

3. Klopt het dat klachten van omwonenden door de gemeente niet in behandeling zijn genomen? Zo ja, wat zijn hier de redenen voor?

4. Waarom konden de omwonenden geen invloed uitoefenen op de plaatsing van de gekozen toestellen?

5. Waarom heeft het college hier gekozen voor de aanleg van extra kunstgras, immers, het speeltoestel dat er eerder stond, stond niet op kunstgras?

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Problemen bij participatie Discgolfbaan Cronesteyn

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Segregatie in het onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer