Schrif­te­lijke Vragen: Wonin­g­iso­latie in beschermd stads­ge­zicht


Indiendatum: 3 feb. 2022

De duurzaamste energie is de energie die we niet hoeven te gebruiken, daarom is energiebesparing het primaire doel in de energietransitie. Bij woningen gaat het dan om isolatie, dat de eerste en wellicht belangrijkste stap is om het energiegebruik terug te dringen en stappen te maken in de zo noodzakelijke verduurzaming van ons woningbestand.

Van bewoners uit wijken die de status hebben van beschermd stadsgezicht bereiken ons geluiden dat de voor deze wijken geldende welstandsregels isolatiemaatregelen moeilijk, zo niet onmogelijk maken. Dak- en dakkapelisolatie zijn niet toegestaan als dat leidt tot nauwelijks waarneembare hoogteverschillen. HR++ glas vereist aanpassing van kozijnen die niet is toegestaan. Regels ten aanzien van zonnepanelen zijn wel versoepeld, maar isolatie lijkt hierin niet te zijn meegenomen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van der Kaap (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat besparing en dus isolatie de belangrijkste stap is om te komen tot verduurzaming van woningen?2. Is het college op de hoogte van de belemmeringen die welstandsregels opleveren ten aanzien van woningisolatie?3. Hoe weegt het college de bestaande welstandsregels ten opzichte van de urgentie om tot energiebesparing te komen?4. Is het college bereid om in het kader van de gewenste verduurzaming deze welstandsregels, die gelden binnen het beschermd stadsgezicht opnieuw te beoordelen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 3 feb. 2022
Antwoorddatum: 8 mrt. 2022

De duurzaamste energie is de energie die we niet hoeven te gebruiken, daarom is energiebesparing het primaire doel in de energietransitie. Bij woningen gaat het dan om isolatie, dat de eerste en wellicht belangrijkste stap is om het energiegebruik terug te dringen en stappen te maken in de zo noodzakelijke verduurzaming van ons woningbestand.

Van bewoners uit wijken die de status hebben van beschermd stadsgezicht bereiken ons geluiden dat de voor deze wijken geldende welstandsregels isolatiemaatregelen moeilijk, zo niet onmogelijk maken. Dak- en dakkapelisolatie zijn niet toegestaan als dat leidt tot nauwelijks waarneembare hoogteverschillen. HR++ glas vereist aanpassing van kozijnen die niet is toegestaan

Regels ten aanzien van zonnepanelen zijn wel versoepeld, maar isolatie lijkt hierin niet te zijn meegenomen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van der Kaap (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat besparing en dus isolatie de belangrijkste stap is om te komen tot verduurzaming van woningen?

Antwoord: Isolatie is volgens het college een belangrijke stap in het verduurzamen van woningen. Daarom dat het college ook al langere tijd inzet op een volgordelijke strategie van besparen, isoleren, opwekken en omschakelen. Onafhankelijk van de omschakeling naar een toekomstige warmteoplossing is het verlagen van de warmtebehoefte en verwarmingstemperatuur een noodzakelijke stap om te komen tot de meest haalbare CO2 -reductie. Dit ligt overigens volledig in lijn met de strategie die vanuit de landelijke overheid wordt ingezet. Met de aankondiging van een langjarig nationaal isolatieprogramma wordt er vanuit het huidige kabinet een nadrukkelijke aanzet gegeven om hier ambitieus mee aan de slag te gaan. De programma zal de inspanningen rondom isolatie die reeds door dit college zijn ingezet alleen maar versterken.

Specifiek kijkende naar het besparen van energie in en isoleren van monumentale woningen, merkt het college graag op dat in de Landelijke Routekaart Verduurzaming Monumenten doelstellingen zijn geformuleerd die haalbaar zijn voor historische woningen. Hierbij is het uitgangspunt het isoleren van monumenten voor zover technisch en met behoud van de cultuurhistorische waarden mogelijk is. Dit uitgangspunt wordt meegenomen in de gratis maatwerkadviezen die Erfgoed Leiden geeft ter verduurzaming van monumentaal vastgoed. Dit maatwerk is nodig, want er zijn geen concrete isolatie- eisen aan verbonden, dit is immers per historische woning verschillend. Het ene monument kan tot label A worden geïsoleerd en het andere monument komt niet verder dan label F. De bouwfysische situatie en de historische uitstraling van een gebouw is leidend in de hoeveelheid isolatie die geplaatst kan worden. Door slim en gecombineerd te isoleren, is het risico laag en kan een flinke besparing op de energieverbruik worden gehaald. Ook liggen de kosten van de verduurzaming dan lager. Door dit te combineren met het optimaliseren van de warmteafgifte en gebruik te maken van alternatieve energievoorzieningen, is een aanzienlijke CO2 - reductie mogelijk.

Momenteel loopt landelijk onderzoek door onder andere Technische Universiteit Eindhoven naar de juiste verhouding per bouwperiode tussen het isoleren, de kosten en de op te leveren besparing in

combinatie tot het wooncomfort. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om te komen tot streefwaarden voor isolatiewaarden van de historische panden.

2. Is het college op de hoogte van de belemmeringen die welstandsregels opleveren ten aanzien van woningisolatie?

Antwoord: Op dit moment is het mogelijk in het beschermd stadsgezicht de woningen te voorzien van goede isolerende beglazing zoals hr++ glas, trippel glas en vacuumglas door de ramen op te dikken naar de binnenkant. En is het mogelijk de woningen te voorzien van goede isolatie (gelijk aan de eisen voor nieuwbouw) aan de binnenzijde van de woningen. Hierdoor kunnen woningen nog steeds goed worden geïsoleerd. Het college herkent er beperkingen zijn met betrekking tot het realiseren van isolatiemaatregelen aan de buitenkant van woningen in het beschermd stadsgezicht.

De regels in de Welstandsnota zullen in het najaar van 2022 worden geëvalueerd. Dan kan worden gekeken naar eventuele belemmeringen in het kader van verduurzaming bij woningen binnen het beschermd stadsgezicht.

3. Hoe weegt het college de bestaande welstandsregels ten opzichte van de urgentie om tot energiebesparing te komen?

Antwoord: De bescherming van beschermde Rijksmonumentale stadsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan. Hier zijn bepalingen opgenomen die er voor zorgen dat de aanwezige cultuurhistorische waarden behouden danwel hersteld worden. In het bestemmingsplan zijn karakteristieke panden opgenomen. Deze zijn geselecteerd vanwege hun invloed op het historische stadsbeeld. Er zijn diverse mogelijkheden om te verduurzamen zonder het waardevol stadgezicht aan te tasten. Ook met de restricties is er nog veel mogelijk. Het isoleren van karakteristieke panden is mogelijk, te denken valt aan dubbel glas, isolatie aan de binnenzijde van de gevel en de kap. Met behoud van het historische karakter zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen mogelijk.

4. Is het college bereid om in het kader van de gewenste verduurzaming deze welstandsregels, die gelden binnen het beschermd stadsgezicht opnieuw te beoordelen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals toegezegd zullen de regels in de Welstandsnota betreffende de mogelijkheden voor zonnepanelen binnen beide beschermde stadsgezichten in najaar 2022 worden geëvalueerd. Dat is een goed moment om ook te bezien of, en zo ja welke onnodige belemmeringen er voor de verduurzaming bestaan bij woningen binnen het beschermd stadsgezicht. Een en ander zal uiteraard bekeken worden in samenhang met de waarden van het Rijksbeschermd stadsgezicht en/of het beschermd monument.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Een (beter) tweede leven voor kerstbomen

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Invoering van de zelfbewoningsplicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer