Schrif­te­lijke vragen: Zet ook de knop om


Indiendatum: 12 apr. 2022

‘Onze energierekening stijgt, we moeten nu minder afhankelijk worden van gas uit Rusland en we willen klimaatverandering tegengaan. Daarom gaan we nú meer en sneller energie besparen. Kijk wat jij thuis kunt doen. Zet ook de knop om. Zo gebruiken we in een handomdraai minder energie.’ Dat is de oproep van de Rijksoverheid aan de Nederlandse burgers in de campagne ‘Zet ook de knop om’, die op 2 april 2022 is gestart.[1] Een van de adviezen is om de thermostaat niet hoger dan 19 graden te zetten als je thuis bent. Veel Leidenaren zetten nu thuis de thermostaat lager. In het Hoogheemraadschap van Rijnland staat de thermostaat momenteel op 21 graden en in het Stadskantoor was het op maandagavond 11 april 2022 in verschillende ruimtes 22 graden. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente ook zelf het goede voorbeeld moet geven door energiebesparende maatregelen te nemen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Delver (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’:

  1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat energiebesparing een effectieve manier is om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas? Is het college het met ons eens dat energiebesparing tevens helpt om klimaatverandering tegen te gaan?
  2. Uit hoeveel gebouwen bestaat het gemeentelijk vastgoed? Graag ontvangen wij hier een overzicht van.
  3. Zijn er naar aanleiding van deze overheidscampagne maatregelen getroffen in de gemeentelijke gebouwen zoals uitgevraagd in vraag 2? Zo ja, welke maatregelen zijn dat en in welke gebouwen zijn deze getroffen? Zo nee, is het college van plan maatregelen te treffen?
  4. Gaat het college, om bewustzijn over het belang van energiebesparing in Leiden te bevorderen, naar de stad communiceren dat zij de campagne ‘Zet ook de knop om’ steunt en deze ook opgepakt wordt in gemeentelijke gebouwen? Zo nee, waarom niet?
  5. Gemeente Leiden heeft (in)direct zeggenschap over gebouwen van dochterondernemingen (denk aan school- en sportgebouwen). Is het college van plan ook maatregelen in deze gebouwen te treffen? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college bereid om in gesprek te gaan met lokale ondernemers en inwoners van Leiden om hen ook uit te nodigen maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?


[1] Rijksoverheid (z.d.). Zet ook de knop om. Geraadpleegd op 11 april 2022, van https://www.zetookdeknopom.nl

Indiendatum: 12 apr. 2022
Antwoorddatum: 18 mei 2022

‘Onze energierekening stijgt, we moeten nu minder afhankelijk worden van gas uit Rusland en we willen klimaatverandering tegengaan. Daarom gaan we nú meer en sneller energie besparen. Kijk wat jij thuis kunt doen. Zet ook de knop om. Zo gebruiken we in een handomdraai minder energie.’ Dat is de oproep van de Rijksoverheid aan de Nederlandse burgers in de campagne ‘Zet ook de knop om’, die op 2 april 2022 is gestart. Een van de adviezen is om de thermostaat niet hoger dan 19 graden te zetten als je thuis bent. Veel Leidenaren zetten nu thuis de thermostaat lager. In het Hoogheemraadschap van Rijnland staat de thermostaat momenteel op 21 graden en in het Stadskantoor was het op maandagavond 11 april 2022 in verschillende ruimtes 22 graden. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente ook zelf het goede voorbeeld moet geven door energiebesparende maatregelen te nemen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Delver (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat energiebesparing een effectieve manier is om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas? Is het college het met ons eens dat energiebesparing ook helpt om klimaatverandering tegen te gaan?

ANTWOORD: Het college is het met u eens dat energiebesparing leidt tot minder gasverbruik en een dalende CO2-uitstoot en daarmee een middel is om klimaatverandering tegen te gaan en de afhankelijkheid van Russisch aardgas te beperken. Dit heeft het college bevestigd in de Transitievisie Warmte, die dit voorjaar is vastgesteld door uw Raad. Hierin speelt energiebesparing een belangrijke rol in de transitie naar een aardgasvrije samenleving Het College is dan ook blij dat de Minister van Energie en Klimaat op 22 april jl. concludeerde dat de import van Russisch gas na 2022 niet meer zal plaatsvinden.

Overigens voert het college ook al jaren werk energiebesparing uit, met allerlei inspanningen vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Energietransitie gebouwde omgeving 2020-2023. Via data op www.leidenincijfers.nl is het effect daarvan terug te vinden.

2. Uit hoeveel gebouwen bestaat het gemeentelijk vastgoed? Graag ontvangen wij hier een overzicht van.

ANTWOORD: Het gemeentelijk vastgoed betreft 239 gebouwen. De gebouwen worden beheerd door meerdere afdelingen. In de bijlage vindt u een overzicht.

3. Zijn er naar aanleiding van deze overheidscampagne maatregelen getroffen in de gemeentelijke gebouwen zoals uitgevraagd in vraag 2? Zo ja, welke maatregelen zijn dat en in welke gebouwen zijn deze getroffen? Zo nee, is het college van plan maatregelen te treffen?

ANTWOORD: Ja, er zijn gasbesparende maatregelen getroffen naar aanleiding van deze campagne. Daar waar het kan, is de temperatuur al verlaagd, beginnende bij de gebouwen waar we als gemeente dit zelf kunnen regelen. In sommige gevallen is het echter ook lastig om maatregelen door te voeren, omdat de gemeente afhankelijk is van de huurders voor het

aanpassen van de temperatuur. De uitspraken van het college in de beantwoording van vragen van dhr. Kersten van april 2022 inzake het al dan niet afstappen van Russisch Gas, geven aanleiding om maatwerk toe te passen. Daartoe is een inventarisatie van de mogelijkheden in de diverse gebouwen uit genoemde bijlage gedaan.

Inventarisatie

Er is een inventarisatie van de mogelijkheden in de diverse gebouwen gemaakt met afdelingen GVM en Facilitaire zaken. Bij gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente met een gebouwbeheersysteem (zoals het Tweelinghuis) is de omzetting relatief eenvoudig in te regelen. Maar bijvoorbeeld op Level (meerdere huurders) zal er voor een aanpassing met de verhuurder overlegd moeten worden. Hier wordt op de eigen verdiepingen wel de verwarming in de vergaderzalen aangepast. Op het Stationsplein is de temperatuur niet of nauwelijks centraal te regelen. Op elke kamer zitten afzonderlijke thermostaatknoppen, gezien het feit dat de laatste medewerkers in juli het pand zullen verlaten, ondernemen we hier geen grote actie meer op.

De gebouwen van Beheer, ELO, de Lakenhal en de DZB zijn ook in de inventarisatie betrokken en daar zijn eveneens diverse standaarden in installaties en systemen. Daar wordt ook meegedacht om dit goed vorm te geven binnen die mogelijkheden van de gebouwen. Wel is een temperatuurverlaging in de zwembaden of een museum (want: gekoppeld aan luchtvochtigheid) minder gewenst dan in de kantoorgebouwen.

De kantoorruimtes in de gebouwen van de gemeentelijke sportaccommodaties hebben aangegeven zich ook aan te sluiten bij het gemeentelijke beleid. De temperatuur van de diverse sportruimtes op de diverse locaties is echter moeilijk aan te passen.

De gebouwen die zijn verhuurd aan externe instellingen, zijn niet in de analyse betrokken omdat de gemeente daar geen zeggenschap over heeft. De huurders bepalen zelf het beleid om de temperatuur aan te passen, maar wij zullen hen wel actief informeren op ons streven aan te sluiten bij de Rijksoverheidscampagne.

Vervolgacties

We starten met die gebouwen waar men nu de temperatuur als hoog of te hoog ervaart. Daarna zal de communicatie starten richting de externe huurders, middels een brief vanuit onze organisatie. Er is tevens een communicatiebericht voor de medewerkers voorbereid dat via intranet is gedeeld.

4. Gaat het college, om bewustzijn over het belang van energiebesparing in Leiden te bevorderen, naar de stad communiceren dat zij de campagne ‘Zet ook de knop om’ steunt en deze ook opgepakt wordt in gemeentelijke gebouwen? Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD: De gemeente is naar aanleiding van de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’voornemens voor het begin van het nieuwe stookseizoen een brief te versturen aan alle huurders van onze gebouwen. Hieronder wordt de huurder verzocht mee te doen aan de campagne van de Rijksoverheid. Daarnaast start er een actieve bewustwordingscampagne onder onze eigen medewerkers. Bovendien is de GaGoed-campagne continue actief. Deze campagne gaat over het bevorderen van bewustzijn over het belang van energiebesparing.

5. Gemeente Leiden heeft (in)direct zeggenschap over gebouwen van dochterondernemingen (zoals school- en sportgebouwen). Is het college van plan ook maatregelen in deze gebouwen te treffen? Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD: De huurders van de sportgebouwen worden meegenomen in de communicatie zoals onder punt 4 beschreven.

Voor de schoolgebouwen die in eigendom en beheer zijn bij de schoolbesturen, zal de gemeente een extra oproep doen aan de schoolbesturen om mee te doen met de landelijke actie “zet de knop om”. De reden hiervoor is dat de gemeente geen zeggenschap heeft over exploitatie van deze schoolgebouwen en dus niet zelf aan de knoppen kan draaien.

Uit overleg met schoolbesturen blijkt dat zij zich erg bewust zijn van de noodzaak de knop om te zetten; niet alleen vanuit oogpunt van de exploitatie, maar ook om leerlingen bewust te maken van de klimaatproblematiek.

6. Is het college bereid om in gesprek te gaan met lokale ondernemers en inwoners van Leiden om hen ook uit te nodigen maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD: Het college is voortdurend in gesprek met ondernemers en inwoners over dit thema. Voor bedrijven en inwoners in de stad hebben we al diverse energiebesparende acties en maatregelen lopen, zoals de campagne “Zet ‘m op 71’, waarbij met inwoners en corporaties is gekeken in welke woningen de CV-basistemperatuur op 71 graden afgesteld kan worden.

Bovendien heeft het college vorige maand nog een aanpak “Bestrijding energiearmoede door energiebesparing” aangekondigd. Deze is volop in uitvoering, waarmee ook bewoners bereikt worden. Voor bedrijven zijn de energiescans en bijbehorende leningen in het leven geroepen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: Schade aan bomen bij bouwproject De Veerplaats

Lees verder

Schriftelijke vragen: Weghalen van (meerkoet)nesten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer