Waarom bamboe en geen bomen?


Indiendatum: jul. 2012

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid D. DE VOS inzake bomen op Stationsplein. (ingekomen 12 juli 2012)

Op 12 juli stond een artikel in het Leids Dagblad waaruit kan worden opgemaakt dat er bamboe aan de Schipholweg zou worden geplant.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden willen we u de volgende vragen stellen

1. Klopt de inhoud van dit artikel?

2. Wordt de gemeenteraad nog betrokken bij de uitwerking van de “Nota van Uitgangspunten Leiden Stationsgebied”, met name van de kaders voor het openbaar groen?

3. In welk stadium van uitvoering bevindt zich het beplantingsplan aan de Schipholweg?

4. Leiden heeft, zoals bekend, een tekort aan bomen, mede door een tekort aan geschikte plekken waar bomen kunnen worden geplant. Waarom is dan aan de Schipholweg voor bamboe gekozen en niet voor bomen of struiken?

5. De bamboefamilie bestaat uit(vaak woekerende) exoten, die dus niet in co-evolutie zijn ontstaan met inheemse dieren. Daardoor leveren ze weinig voedsel aan Nederlandse insecten, vogels en kleine zoogdieren. Waarom is niet voor voedselrijke bomen of struiken gekozen die daarmee bijdragen aan de biodiversiteit?

6. Bent u bereid om bij de verdere uitwerking van het 1000-bomenplan, te kijken naar welke bomen het meest bijdragen tot de biodiversiteit?

Indiendatum: jul. 2012
Antwoorddatum: 25 sep. 2012

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid D. DE VOS inzake bomen op Stationsplein. (ingekomen 12 juli 2012)

Op 12 juli stond een artikel in het Leids Dagblad waaruit kan worden opgemaakt dat er bamboe aan de Schipholweg zou worden geplant.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden willen we u de volgende vragen stellen

Antwoord van Burgemeester en Wethouders (ingezonden d.d 25 september2012)

1. Klopt de inhoud van dit artikel?

Het artikel is een correcte weergave van de mening en zienswijze van de heer Van Duijn. Ook de reactie van de gemeente is in grote lijnen correct verwoord.

Wij geven de volgende aanvulling op wat als reactie van de gemeente in het artikel staat. Afgelopen juni heeft de heer Van Duijn in een overleg gezegd het plan om bamboe te planten op hoofdlijnen te accepteren. Aan het overleg nam ook de stedenbouwkundige supervisor Rients Dijkstra deel. Om aan zijn bezwaren – vooral de verminderde zichtbaarheid van het hotel - tegemoet te komen is hem voorgesteld het plan aan te passen. De strook bamboe vóór de ingang van het hotel wordt ingekort en er wordt minder bamboe geplant. Hierdoor neemt de transparantie toe en wordt daarmee het hotel beter zichtbaar. Hij heeft ingestemd met het voorstel het plan aan te passen. Afgesproken is het aangepast plan opnieuw met hem te bespreken.

2. Wordt de gemeenteraad nog betrokken bij de uitwerking van de “Nota van Uitgangspunten Leiden Stationsgebied”, met name van de kaders voor het openbaar groen?

Ja, in de vergadering van 13 september a.s. wordt het Kaderbesluit voor de herontwikkeling van het Stationsgebied Leiden door het college ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het Kaderbesluit geldt als uitwerking van de Nota van Uitgangspunten. Belangrijke onderdelen van het Kaderbesluit zijn het stedenbouwkundige plan (als vervolg op de stedenbouwkundige visie) en het eindconcept van het beeldkwaliteitplan voor het Stationsgebied Leiden. In deze belangrijke onderdelen van het Kaderbesluit zijn de kwalitatieve randvoorwaarden en kaders voor de uitwerking van de “groene” openbare ruimte bij diverse passages over “groen en bomen” benoemd.

Om de kwaliteit van het toekomstig openbaar gebied te kunnen waarborgen is continuïteit in de planvorming en de juiste keuze van type en soort bomen en beplanting uiteraard van groot belang. Hiervoor is reeds een stedenbouwkundige supervisor aangesteld.

Het plan om bamboe te planten is de voltooiing van de openbare ruimte van de Dellaertweg in samenhang met het gebouw voor Achmea. De Dellaertweg is geen onderdeel van het Kaderbesluit voor de herontwikkeling van het Stationsgebied Leiden.

3. In welk stadium van uitvoering bevindt zich het beplantingsplan aan de Schipholweg?

Het werk is aanbesteed en er is een hovenier geselecteerd. De opdracht zal bestaan uit aanplant van de bamboe en het beheer gedurende tien jaar. Er is op basis van het ontwerp, in samenwerking met de Gemeente, een uitgebreid beheersplan opgesteld door de hovenier. Beheer is o.a. gericht op een stamhoogte van 3 meter en een kruinhoogte van maximaal 6 meter. De bamboe wordt geplant volgens een beproefde methode zodat deze niet kan woekeren.

4. Leiden heeft, zoals bekend, een tekort aan bomen, mede door een tekort aan geschikte plekken waar bomen kunnen worden geplant. Waarom is dan aan de Schipholweg voor bamboe gekozen en niet voor bomen of struiken?

Het is vanwege de vele kabels en leidingen voor het Achmea gebouw niet goed mogelijk om bomen te planten. Bomen wortelen dieper dan bamboe waardoor bamboe wel geschikt is in combinatie met kabels en leidingen. Mede om de eenheid te bevorderen is ervoor gekozen aan beide zijden van de tunnel entree bamboe te planten.

Er is gekozen voor bamboe omdat het transparant is, de plek een speciaal karakter geeft en binnen relatief korte tijd een echt groene uitstraling geeft:

  • Het bamboe scherm zal bestaan uit een bamboesoort op hoge stam van tussen de 4 en 5 meter hoog die niet kan woekeren en low maintainance is zoals de Phyllostachys aureosulcata. Dit bamboescherm staat minimaal op 1m uit de rijbaan en blijft buiten de kabel en leidingenstrook;
  • Als onderbegroeiing wordt gekozen voor een bodembedekkerachtige bamboesoort die niet hoger wordt dan 50cm wordt, niet woekert en low maintainance is zoals de Pleioblastus pygmaeus. Deze bodembedekker bedekt de volledige groenvlakken. Alternatief is een (max. 50cm) hoog grassoort wat een minimaal aantal keren per jaar gemaaid hoeft te worden;
  • Er wordt gestreefd naar maximaal een of twee soorten bamboe zodat het groenbeeld zo rustig mogelijk is.
  • De onderbegroeing onttrekt de betonnen rand van de tunnel uit het zicht vanuit de omgeving.

De heer van Duin stelt voor om groenblijvende eiken of leilindes te planten. Groenblijvende eiken zijn minder toepasbaar in ons klimaat dan bamboe en wortelen te diep vanwege de nabijheid van ondergrondse kabels en leidingen .De hoogte van de bamboe is net zo hoog als de hoogte van Leilindes, bamboe neemt op zijn hoogste even veel zicht weg als Lindes.

5. De bamboefamilie bestaat uit(vaak woekerende) exoten, die dus niet in co-evolutie zijn ontstaan met inheemse dieren. Daardoor leveren ze weinig voedsel aan Nederlandse insecten, vogels en kleine zoogdieren. Waarom is niet voor voedselrijke bomen of struiken gekozen die daarmee bijdragen aan de biodiversiteit?

Van soorten die niet in co-evolutie zijn ontstaan is geen enkele sprake. Het merendeel van de bamboesoorten is door natuurlijke ontwikkeling ontstaan. Er zijn vele soorten vogels en insecten die er in nestelen en fourageren.

6. Bent u bereid om bij de verdere uitwerking van het 1000-bomenplan, te kijken naar welke bomen het meest bijdragen tot de biodiversiteit?

Bij het samenstellen van het sortiment bomen dat in het 1000-bomenplan is/wordt gekeken of er boomsoorten uit de suggestie van de Vlinderstichting kunnen worden geplant maar ook of er geschikte locaties zijn voor vruchtbomen

Voor zover het 1.000-bomenplan betrekking heeft op het openbare gebied dat omsloten is in het stedenbouwkundige plan en beeldkwaliteitplan voor de gebiedsontwikkeling Leiden CS c.q. het Kaderbesluit geldt de derde alinea van het antwoord bij vraag 2.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer