Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Plastic reclame!


Indiendatum: feb. 2013

Schriftelijke vragen over het bevestigen van reclame-uitingen aan fietsen.

Met enige regelmaat worden geparkeerde fietsen door bedrijven van reclame-uitingen voorzien. Het betreft vooral plastic zadelhoesjes, maar ook wel eens flyers die aan het stuur of de bagagedrager worden gehangen. Vooral bij de stalling aan de voorzijde van het NS-station vindt deze vorm van ongevraagde reclame regelmatig plaats.

Onze partij vindt dit een agressieve vorm van marketing die raakt aan de persoonlijke eigendommen van mensen. Veel mensen zijn er niet van gediend: de zadelhoesjes en andere reclame-uitingen worden vaak direct weggegooid en komen dan als afval op straat terecht. Ze zijn bovendien vrijwel altijd van plastic of van geplastificeerd materiaal. Dat plastic komt weer in de leefomgeving terecht: milieuonvriendelijker kan vrijwel niet.

Terwijl de tendens in de samenleving is om reclamedrukwerk terug te dringen, lijkt deze vorm juist toe te nemen. Een burger kan zich thuis met een NEE-NEE-sticker vrijwaren van ongevraagd reclamedrukwerk; in de openbare ruimte kan dit echter niet.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad wil de fractie van de Partij voor de Dieren u enige schriftelijke vragen stellen.

1. Is deze vorm van ongevraagde reclame toegestaan? Zo ja, is het dan ook toegestaan om straatmeubilair of huisdeuren op te tuigen met dergelijk reclamemateriaal? Zo nee, waarin zit dan het verschil met bijvoorbeeld wildplakken in de openbare ruimte?

2. Is het college met ons van mening dat dergelijke praktijken vanuit duurzaamheidsoogpunt onwenselijk zijn? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college met ons van mening dat het onwenselijk is dat bedrijven ongevraagd zaken bevestigen aan persoonlijke eigendommen van de burger? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college voorts met ons van mening dat men niet van de burger kan verwachten dat hij een NEE-sticker op zijn zadel gaat plakken?

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 26 mrt. 2013

Met enige regelmaat worden geparkeerde fietsen door bedrijven van reclame-uitingen voorzien. Het betreft vooral plastic zadelhoesjes, maar ook wel eens flyers die aan het stuur of de bagagedrager worden gehangen. Vooral bij de stalling aan de voorzijde van het NS-station vindt deze vorm van ongevraagde reclame regelmatig plaats.

Onze partij vindt dit een agressieve vorm van marketing die raakt aan de persoonlijke eigendommen van mensen. Veel mensen zijn er niet van gediend: de zadelhoesjes en andere reclame-uitingen worden vaak direct weggegooid en komen dan als afval op straat terecht. Ze zijn bovendien vrijwel altijd van plastic of van geplastificeerd materiaal. Dat plastic komt weer in de leefomgeving terecht: milieuonvriendelijker kan vrijwel niet.

Terwijl de tendens in de samenleving is om reclamedrukwerk terug te dringen, lijkt deze vorm juist toe te nemen. Een burger kan zich thuis met een NEE-NEE-sticker vrijwaren van ongevraagd reclamedrukwerk; in de openbare ruimte kan dit echter niet.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad wil de fractie van de Partij voor de Dieren u enige schriftelijke vragen stellen.

1. Is deze vorm van ongevraagde eigenlijk reclame toegestaan? Zo ja, is het dan ook toegestaan om straatmeubilair of huisdeuren op te tuigen met dergelijk reclamemateriaal? Zo nee, waarin zit dan het verschil met bijvoorbeeld wildplakken in de openbare ruimte?

Ja, het aanbrengen van reclame-uitingen, zoals flyers, zadelhoesjes en dergelijke, aan fietsen is, na de deregulering door uw raad in het kader van ‘Minder en Beter’, niet meer vergunningplichtig op grond van de APV en dus toegestaan. Op dit moment hebben wij geen wettelijke grondslag om op te treden tegen de reclamemaker, echter wel tegen degenen die de ongevraagde reclame-uitingen op straat gooien. Daarvoor geldt de volgende verbodsbepaling (Afvalstoffenverordening, artikel 27):
"Artikel 27 Achterlaten van straatafval

  1. Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.
  2. Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen."

In artikel 1 van deze verordening wordt ‘straatafval’ gedefinieerd als: "huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel".

Het zonder toestemming van rechthebbende voorzien van straatmeubilair, huisdeuren, etc. van reclamemateriaal en het zgn. wildplakken is daarentegen onderworpen aan de verbodsbepaling van artikel 2:42, tweede lid, sub a, van de APV:

"Artikel 2:42 Plakken en kladden

2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg, een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;… “

Wij beschouwen het labelen van fietsen met een fiets-fout- fiets-wegsticker niet als wildplakken in de openbare ruimte. Het is de eerste stap in de handhaving die nodig is voor het behalen van gemeentelijke doel: beschikbare, schone en veilige fietsenstallingen bij het Centraal Station. Vanuit handhavingsoogpunt moet een dergelijk label aan het te verwijderen object worden gehangen, zodat de eigenaar kennis kan nemen van de informatie op het label. Er is geen andere optie dan een dergelijke boodschap aan de fiets te hangen.

2. Is het college met ons van mening dat dergelijke praktijken vanuit duurzaamheidsoogpunt onwenselijk zijn? Zo nee, waarom niet?

Ja

3. Is het college met ons van mening dat het onwenselijk is dat bedrijven ongevraagd zaken bevestigen aan persoonlijke eigendommen van de burger? Zo nee, waarom niet?

Ja, het ongevraagd bevestigen van zaken aan persoonlijke eigendommen van anderen beschouwen wij als ongemanierd en dus als ‘ongewenst gedrag’, echter niet zo ernstig dat wij ons geroepen voelen hiervoor regelgeving voor te stellen.

4. Is het college voorts met ons van mening dat men niet van de burger kan verwachten dat hij een NEE-sticker op zijn zadel gaat plakken?

Ja, wij verwachten noch verlangen van de burger dat hij zijn fiets voorziet van een NEE-sticker. Voorts kan ook worden betwijfeld of deze sticker effectief zou zijn.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer