Amen­dement: Aandacht voor bomen in de openbare ruimte


9 maart 2023

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,


Besluit:

Als wens toe te voegen:

- De bescherming van natuurschoon (bomen) dezelfde aandacht te geven als in het Uitvoeringsprogramma 2023 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Laura Delver – Partij voor de Dieren

Toelichting:

Het college maakt momenteel onderscheid tussen het beschermen van bomen in de bebouwde ruimte en het beschermen van bomen in de openbare ruimte. Bomen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in onze dichtbebouwde en versteende stad.[1] Het maakt daarvoor niet uit waar in Leiden ze geworteld zijn. Een boom is een boom.

Waar een aantal incidenten in 2022 heeft geleid tot extra aandacht voor het beschermen van bomen rondom werkzaamheden in de bebouwde ruimte, heeft dat niet geleid tot (extra) aandacht voor bomen rondom werkzaamheden in de openbare ruimte. Sterker nog, in het Uitvoeringsprogramma 2023 Handhaving openbare ruimte worden bomen helemaal niet genoemd. Ook in de openbare ruimte zijn afgelopen jaar bomen (ernstig) beschadigd geraakt bij werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het graven van diepe sleuven bij het verleggen van kabels en leidingen bij de aanleg van de Centrumroute en bij wijkvernieuwingen.

Natuurschoon (bomen) is dan ook als nieuwe prioriteit opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2023 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Dat leidt onder meer tot extra aandacht voor (bestaande) bomen, beschermingsmaatregelen bij de vergunningverlening en extra aandacht voor de conditie van bomen op de bouwplaats tijdens toezichtmomenten. Ook worden toezichthouders apart opgeleid op het gebied van bomenbeheer. Resultaat daarvan is ‘betere bescherming van bomen in de stad’. Die bescherming heeft echter alleen betrekking op bomen in de bebouwde ruimte.

Bomen in de openbare ruimte verdienen diezelfde aandacht. Alleen dan is het resultaat werkelijk ‘betere bescherming van bomen in de stad’, en niet slechts van een deel van de bomen.

[1] Zo verbeteren ze gezondheid en welzijn, brengen schaduw en verkoeling, vangen CO2 af en slaan die op, verminderen wateroverlast en verhogen ze de biodiversiteit (ook door een leefgebied voor planten en dieren te vormen).


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Vaststelling Grondexploitatie Morspoortterrein

Lees verder

Motie VOD: Herziening bestemmingsplan Vlietland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer