Amen­dement: Data over dieren op orde


13 oktober 2022

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2022,

Besluit:

Toe te voegen, onder besluitpunt 1a:

In de risicoanalyse, per crisistype (indien van toepassing), beschikbare data over dieren (aantallen en soort) op te nemen en dit ook mee te nemen in de uitwerking van het risicoprofiel in het beleidsplan voor 2023-2026.

Toelichting:

Om de waarschijnlijkheid en impact van een crisistype te kunnen beoordelen heeft VRHM een start gemaakt met het onderbouwen van de risicoanalyse door middel van data. Data geven bruikbare inzichten waarmee risico-inschattingen voor de toekomst beter gestaafd kunnen worden. In de risicoanalyse ontbreken data over aantallen en soorten dieren. Hierdoor kan de waarschijnlijkheid en impact van een crisistype op de fysieke veiligheid van mensen en dieren onvoldoende worden beoordeeld.

VRHM neemt de fysieke veiligheid van mensen en dieren mee in het voorkómen, beheersen en

bestrijden van risico’s. Dit is niet alleen een waarde die de veiligheidsregio onderstreept, maar die ook wettelijk is vastgelegd. De Partij voor de Dieren vindt dan ook dat data over aantallen en soorten gezelschapsdieren, proefdieren, productiedieren (dieren in de intensieve veehouderij) en dieren in beheer van gemeenten (o.a. kinderboerderijen, dierenweides, volières) in de risicoanalyse thuishoren. Het opvragen van beschikbare data vraagt om nauwe samenwerking tussen VRHM en gemeenten (gezelschapsdieren en dieren in beheer van gemeenten), het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (productiedieren) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (proefdieren).

Data over soorten en aantallen dieren zijn zowel in het belang van dieren als van mensen. In het risicoprofiel staat bijvoorbeeld dat de intensieve veehouderij, wat ook in onze regio voorkomt, de kans op een zoönose (van dier op mens overdraagbaar virus) vergroot. Ook daarom is het van groot belang om inzichtelijk te hebben welke dieren zich in welke hoeveelheden in onze regio bevinden.

Laura Delver (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen