Amen­dement: Fysieke veiligheid van dieren


13 oktober 2022

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2022,

Besluit:

Toe te voegen, onder besluitpunt 1a:

In de risicoanalyse, per crisistype (indien van toepassing), aandacht te besteden aan de fysieke veiligheid van dieren en dit ook mee te nemen in de uitwerking van het risicoprofiel in het beleidsplan voor 2023-2026.

Toelichting:

Om de impact van de risico’s te kunnen bepalen is (onder andere) naar ‘fysieke veiligheid’ gekeken. In de uitwerking daarvan wordt de fysieke veiligheid van dieren niet meegenomen. Een treffend voorbeeld is de paragraaf ‘dierziekten’. Daar staat dat de grootste risicogroep mensen zijn en dat er alleen slachtoffers kunnen vallen als dierziekten op mensen overdraagbaar kunnen zijn. De huidige

uitbraak van vogelgriep is de grootste ooit in Europa. Sinds vorig najaar zijn er in Nederland meer dan 4 miljoen vogels gedood.

In de beantwoording van onze technische vragen schrijft VRHM dat de veiligheidsregio de fysieke veiligheid van mensen en dieren meeneemt in het voorkómen, beheersen en bestrijden van risico’s. In het risicoprofiel worden dieren niet genoemd of vallen onder ‘flora en fauna’; alle in het wild levende dieren. Gezelschapsdieren, proefdieren, productiedieren (dieren in de intensieve veehouderij) en dieren in beheer van gemeentes (o.a. kinderboerderijen, dierenweides, volières) vallen daar niet onder.

Door in de risicoanalyse, per crisistype (indien van toepassing1), de fysieke veiligheid van dieren expliciet te benoemen, wordt geborgd dat de fysieke veiligheid van dieren wordt meegenomen in het voorkómen, beheersen en bestrijden van risico’s binnen de regio. Een waarde die de veiligheidsregio onderstreept en die ook wettelijk is vastgelegd.

Laura Delver (Partij voor de Dieren)

1 Niet elk crisistype beïnvloedt de fysieke veiligheid van dieren; bijv. verstoring telecommunicatie & ICT en luchtvaartincidenten.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen