Motie: Biobased is beter


9 november 2023

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023,

Constaterende dat

 • De toepassing van bio-based isolatie grote voordelen kent, zoals:
 • Lagere CO2-emissie;
 • Verminderde afhankelijkheid van fossiele grondstoffen;
 • Verbeterd woon- en leefklimaat (denk aan verbeterde vochtregulering, minder irritatie aan huid of luchtwegen, minder schadelijke emissies of warmte-accumulatie). [1]

Overwegende dat

 • Er al veel kennis beschikbaar is over het gebruik van bio-based isolatie[2] [3], maar dit nog niet bij iedereen bekend is;
 • Ook bij bio-based isoleren, natuurinclusiviteit een aandachtspunt blijft;

Verzoekt het college om

 • Te onderzoeken hoe bio-based materialen in Leiden natuurinclusief toegepast kunnen worden bij isolatie;
 • Deze kennis actief te verspreiden, bijvoorbeeld via:
 • Energiecoaches;
 • Het duurzaam bouwloket
 • Het Leidse isolatie offensief;
 • Het uitvragen bij ontwikkelaars;
 • Het stimuleren bij woningcorporaties.
 • Daarnaast te onderzoeken hoe het gebruik van bio-based materialen ook bij overige toepassingen gestimuleerd kan worden, en de raad hierover te informeren.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Tobias Sandoval Garcia (CDA)


[1] https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Factsheet_Biobased_Isolatiemateriaal-augustus2017.pdf

[2] https://www.kiesbiobased.nl

[3] https://www.biobasedbouwen.nl


Status

Aangenomen

Voor

Tegen