Motie: Uitstoot­vrije zone op het water


9 november 2023

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023

Constaterende dat

 • Leiden toewerkt naar een klimaatneutrale stad en daarbij inzet op duurzame mobiliteit;

Overwegende dat

 • Een uitstootvrije zone op het water een positief effect heeft op het milieu en de gezondheid van Leidenaren;
 • Duurzaam varen een klimaatneutrale stad weer een stap dichterbij brengt;
 • Duurzaam varen niet alleen schoner, maar ook stiller is en op die manier zorgt voor een gezondere leefomgeving;

Verzoekt het college om

 • Stapsgewijs toe te werken naar een uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen en rondvaartboten, waarbij gedacht kan worden aan de volgende stappen:
  • Stoppen met het verstrekken van ligplaatsvergunningen aan eigenaren van niet elektrisch of niet handmatig aangedreven pleziervaartuigen en rondvaartboten;
  • Het intrekken van bestaande ligplaatsvergunningen voor niet elektrisch of niet handmatig aangedreven pleziervaartuigen en rondvaartboten, waarbij er in de tijd onderscheid kan worden gemaakt op basis van de mate van vervuilendheid van een vaartuig en rekening wordt gehouden met afschrijfperiodes;
  • Alleen pleziervaartuigen en rondvaartboten met een elektrische of handmatige aandrijving zijn welkom binnen de uitstootvrije zone;
  • Randvoorwaardelijk is het toevoegen van laadpalen in havens en langs het water om elektrisch varen te faciliteren;
  • Ruimte te houden voor uitzonderingscategoriën, zoals varend erfgoed en evenementen met vaartuigen;
  • Eigenaren van pleziervaartuigen en rondvaartboten (met kennis) te ondersteunen in de overgang naar elektrisch varen;
 • De gemeenteraad periodiek te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Sander van Diepen – D66
IJsbrand Olthof – D66
Rosie van Peijpe – GroenLinksStatus

Aangenomen

Voor

Tegen