Schrif­te­lijke Vragen: Bos van Bosman


Indiendatum: 10 okt. 2023

Op 29 september kopte het Leidsch Dagblad: ‘Verzet tegen een al te recreatieve opknapbeurt in Leiden. Het is het bós, niet het párk van Bosman.’ Tot ontsteltenis van buurtbewoners en de Bomenbond staan grote ingrepen in het Bos van Bosman op de planning. Het belangrijkste probleem zit in een nieuwe ingang naar het bos, door een lange voetgangersbrug over een eiland aan te leggen. Een ander heikel punt is het legaliseren van een, door spelende kinderen ontstaan, olifantenpaadje in het bos. Ook de fracties van de Partij voor de Dieren, D66 en VVD zijn bezorgd en roepen het college daarom op om zowel de loopbrug als het nieuwe pad uit het definitieve plan te schrappen.

Het Bos van Bosman is een unieke biotoop waar dieren als de bosuil, groene specht en sperwer zich hebben gevestigd. Het bos heeft zich tot deze prachtige vorm van stadsnatuur kunnen ontwikkelen doordat er lange tijd niet of nauwelijks in de ontwikkeling is ingegrepen. Omwonenden van het Bos van Bosman weten dit stukje groen in onze stad te vinden en te waarderen. Ze hebben uitgesproken voorkeur te hebben voor conserverende werkzaamheden, zodat het historische en bosachtige karakter van het Bos van Bosman behouden blijft.

Daar lijkt nu helaas een einde aan te komen door de komst van een loopbrug en het aanleggen van een extra pad. Ondanks de stedelijke omgeving is het eilandje al een eeuw onaangetast, omdat er geen oeververbindingen zijn. Met de komst van een brug zullen niet alleen mensen de rust op dit bijzonder waardevolle stukje natuur verstoren, maar zullen ook roofdieren als vossen en katten op de grond levende soorten als hazen, bosmuizen en egels bedreigen. Ook veroorzaakt het formaliseren van het olifantenpaadje drukte in een rustgebied in het bos, waardoor kwetsbare diersoorten mogelijke verdwijnen.

Wat de PvdD, D66 en VVD betreft zijn genoemde ingrepen volstrekt onnodig, aangezien er een ingang op nog geen 60 meter van de nieuwe ingang is én er een wandelpad parallel aan het olifantenpaadje ligt. Het zou betekenen dat Leids belastinggeld wordt uitgegeven aan een nieuwe toegang, die feitelijk overbodig is. Daarbij komt dat de raad eerder een motiei van de PvdD heeft aangenomen, waarin is vastgelegd: ‘Ten aanzien van het groenbeleid m.b.t. het Bos van Bosman een conserverende houding aan te nemen en het bos en zijn bewoners te beschermen door het met rust te laten en alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud te plegen.’

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Delver (Partij voor de Dieren), Jansen (D66) en Voorwald (VVD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Is het college het met de indieners eens dat, de lange voetgangersbrug over het eiland en het nieuwe pad, de noodzakelijke rust verstoren en dat het college daarmee het bos en zijn bewoners onvoldoende beschermt? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid om de lange voetgangersbrug uit het definitief ontwerp te halen én te onderzoeken hoe de aansluiting van het Schilperoortpark op de bestaande ingang aan de Blauwe Vogelweg, op andere wijze, te verbeteren is? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe veel meerkosten zullen er moeten worden gemaakt indien de brug, zoals deze nu in het ontwerp is opgenomen, wordt gerealiseerd? Acht het college dit een verantwoorde uitgave aangezien er dicht bij de nieuw te realiseren toegang reeds een toegang tot het Bos van Bosman bestaat?
  4. Is het college bereid om het ontstane olifantenpaadje niet te legaliseren door het te benadrukken, maar het juist te beschermen door het op natuurlijke wijze minder toegankelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Langste visreservaat van Nederland

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Opvang van egels in Leiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer