Schrif­te­lijke Vragen: Problemen bij lokale warm­te­netten in Den Haag


Indiendatum: 11 dec. 2023

De aanleg van lokale warmtenetten waarmee veel woningen in Den Haag verwarmd zouden moeten worden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit heeft het Haagse college besloten omdat de aanleg van lokale warmtenetten financieel niet haalbaar voor de stad is. De aanleg van deze lokale warmtenetten is nodig om de warmte uit verschillende bronnen, waaronder de WarmteLinq, bij de mensen thuis te krijgen. De gemeente Den Haag zet de plannen voor lokale warmtenetten dus in de ijskast, en focust zich op isolatie, warmtepompen en WKO oplossingen.

Net als in Den Haag, leunt de Leidse warmtevisie voor een belangrijk deel op de aanleg van warmtenetten. Zo wil de gemeente Leiden dat in 2030, in 30% van de warmtevraag wordt voorzien via warmtenetten. Dat kan door het uitbreiden/ verdichten van bestaande warmtenetten of door het aanleggen van nieuwe warmtenetten. Net als in Den Haag wil Leiden samenwerken met private partijen. Zo is het voorbereiden van een aanbesteding voor de uitbreiding van bestaande netten (de Mors, Noord, Meerburg, 1200 woningen) en het ontwikkelen van een nieuw warmtenet (in Zuidwest, 7500 woningen) onderdeel van spoor 1 (uit die gebiedsgerichte warmtetransitie).

De Partij voor de Dieren, D66, SP, CDA, VVD en PS maken zich zorgen over mogelijke vertragingen van de warmtetransitie als blijkt dat private partijen niet tot aanleg van warmtenetten bereid zijn.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Van Schaik (Partij voor de Dieren), Jordan (D66), Theeuwen (SP), Sandoval Garcia (CDA), Tom Leest (VVD) en Thijs Vos (PS) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:


  1. Zijn de Haagse conclusies ook geldig voor de situatie in Leiden? Zo ja, in welke mate en wat betekent dit voor de plannen voor de warmtetransitie in Leiden? Zo nee, waarom niet?

  2. Als alternatief voor grootschalige warmtenetten, kijkt Den Haag nu naar het isoleren van woningen en naar individuele oplossingen zoals warmtepompen of WKO. Ziet het college hierin aanleiding om meer inzet te doen op isolatie en op kleinschalige, individuele oplossingen in plaats van grootschalige, collectieve voorzieningen? Is het college bereid om hierover het gesprek aan te gaan met betrokken Leidenaren?

  3. Zijn de kosten voor deze lokale distributienetten voor rekening van de gemeente?

  4. Heeft het college zicht op de mogelijke kosten voor distributienetten in onze stad? Zo ja, wat zijn die kosten (een voorlopige schatting is ook goed). Zo nee, waarom niet en wat gaat het college doen om hier zo snel mogelijk zicht op te krijgen?

  5. Heeft het college een ‘plan B’ paraat voor het geval dat de aanleg van distributienetten die moeten aansluiten op grootschalige voorzieningen zoals de WarmteLinq, ook in Leiden onhaalbaar blijkt? Zo ja, waaruit bestaat dat plan B? Zo nee, waarom niet en is het college bereid om hier zo snel mogelijk mee te starten?


[1] https://www.omroepwest.nl/nieuws/4784262/duizenden-huizen-voorlopig-niet-duurzaam-verwarmd-aanleg-warmtenetten-vertraagd

[2] Zie bijvoorbeeld p13 van Gebiedsgerichte warmtetransitie in Leiden 2023 – 2030. Van visie naar uitvoering.


Ingediend door Martine van Schaik (Partij voor de Dieren), Antje Jordan (D66), Antoine Theeuwen (SP), Tobias Sandoval Garcia (CDA), Tom Leest (VVD) en Thijs Vos (PS)